Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Beni Ibraawetto pitaliyan kushiyan xaafettida Geeshsha Maxaafatun Xoossaa buzo sunttay darosan deˈees

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Xoossaa Sunttaa

Xoossaa Sunttaa

Miilooniyan qoodettiya asay Xoossaa sunttaa Godaa, Merinawu Deˈiyaagaa, Allaa, woy Xoossaa giyoogaa mala boncho sunttan xeegees. SHin Xoossawu buzo sunttay deˈees. Neeni hegaa goˈettana bessii?

Xoossaa sunttay oonee?

ISSI ISSI ASAY GIYOOBAA

 

Banttana Kiristtaane giya daroti Xoossaa sunttay Yesuusa yaagoosona. Harati qassi Ubbaa Danddayiya Xoossay issuwaa xalla gidiyo gishshawu, a buzo sunttan xeegana bessenna goosona. Xoossaa buzo sunttaa goˈettiyoogee bessiyaaba gidenna giidi palamettiya asaykka deˈees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

 

Yesuusi Ubbaa Danddayiya Xoossa gidenna gishshawu, Ubbaa Danddayiya Xoossaa sunttay Yesuusa gidenna. Ubba Yesuusi aagaadan goynniyaageeti, “Nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto” giidi Xoossaa woossanaadan eta tamaarissiis. (Luqaasa 11:2) Yesuusi ba huuphen Xoossaa, “Ta Aawau, ne sunttaa bonchcha” yaagidi woossiis.—Yohaannisa 12:28.

Geeshsha Maxaafan Xoossay, “Taani Yihoowa; hegee ta sunttaa. Ta bonchuwaa taani hara ooyyoonne immikke” yaagees. (Isiyaasa 42:8, NW) Ibraawetto oyddu guttuma pitaletun YHWH geetetti xaafettida Xoossaa sunttay, Wolayttattuwan“Yihoowa” geetetti birshshettees. Ibraawetto Geeshsha Maxaafan he sunttay 7,000 gidiya sohuwan deˈees. * He sunttay “Xoossaa,” “Ubbaa Danddayiyaagaa,” woy “Godaa” giyoogaa mala ay boncho sunttaappe, qassi Abrahaama, Muusa, woy Daawita giyoogaa mala sunttaappekka darosan deˈees.

Yihooway ba sunttaa asay bonchuwan goˈettennaadan diggiyoogaa Geeshsha Maxaafay awaaninne yootenna. Ubba Xoossaa ashkkarati a sunttaa goˈettidoogaa yootees. Eti bantta naata Xoossaa sunttay deˈiyo sunttaa sunttidosona; leemisuwawu, Eelaasa giyoogee “Ta Xoossay Yihoowa,” qassi Zakkaariyaasa giyoogee “Yihooway Hassayiis” giyoogaa. Qassi eti galla galla haasayiyo wode Xoossaa sunttaa goˈettoosona.—Uruto 2:4.

Xoossay nuuni a sunttaa goˈettanaadan koyees. Geeshsha Maxaafay nuuni ‘Yihoowa galatanaadaaninne a sunttaa xeesanaadan’ minttettees. (Mazamure 105:1) Ubba i ‘ba sunttaa bonchiyaageeta’ keha ayfiyan xeellees.—Milkkiyaasa 3:16.

“Ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona.”—Mazamure 83:18.

 Xoossaa sunttaa birshshettay aybee?

Ibraawettuwan Yihoowa giyo sunttay “Hananaadan Oottees” giyoogaa gidiyoogaa issi issi eranchati maayoosona. He birshshettay Xoossay ba sheniyaa polanawu ba koyidobaa haniyoogaa woy i medhidobay i koyiyoogaadan hananaadan oottiyoogaa bessees. He sunttaadan deˈana danddayiyay ubbabaa danddayiya Medhidaagaa xalla.

XOOSSAA SUNTTAY NENA WAATI GOˈˈII?

 

Xoossaa sunttaa eriyoogee neeni abaa kaseegaappe dumma ogiyan qoppanaadan oottees. Hegee neeni akko shiiqanaadan maaddana. Woni sunttaa erenna uraara waana dabbotana danddayay? Xoossay ba sunttaa neeyyo yootidoogee neeni akko shiiqanaadan i koyiyoogaa bessees.—Yaaqooba 4:8.

Yihooway ba gelido qaalaa poliya Xoossa gidiyo gishshawu, i ba sunttaadan deˈanaagaa ammanettana danddayaasa. Geeshsha Maxaafay, “Ne sunttaa eriyaageeti nenan ammanettoosona” giyoy hegaassa. (Mazamure 9:10) Neeni Yihoowa sunttay aggenna siiquwaa, maarotaa, qaretaanne suure pirddaa mala a eeshshatuura gayttidaba gidiyoogaa eriyo wode, hegaadan ammanettaasa. (Kessaabaa 34:5-7) Yihooway ba gelido qaalaa ubbatoo polikkonne, ba eeshshaara maayettennabaa mule oottennaagaa eriyoogee keehi minttettees!

Ubbaa Danddayiya Xoossaa sunttaa eriyoogee gita maata. A sunttaa eriyoogee neeni haˈˈikka sinttappekka anjjettanaadan oottana danddayees. Xoossay, “I ta sunttaa erido gishshau, taani a naagana” yaagees.—Mazamure 91:14.

“GODAA [“Yihoowa,” NW] sunttaa xeesiya ubbai attana.”—Yuu7eela 2:32.

Dumma dumma qaalan Xoossaa sunttaa

^ MENT. 9 Daro Geeshsha Maxaafaa birshshettati Xoossaa sunttaa kessidi, a sohuwan wogga pitaletun “GODAA” giidi xaafidosona; harati qassi Xoossaa sunttaa amarida xiqisetu xallan woy tohossa qofa xallan xaafidosona. Xoossaa sunttay Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettan keehi darosan deˈees.