Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | ALAMEE GIIGANA DANDDAYENNEE?

Alamee Giigana Danddayennee?—Zaaruwaa Koyiyoogaa

Alamee Giigana Danddayennee?—Zaaruwaa Koyiyoogaa

DARO iitabaa siyiyo gishshawu neeni hirggikko woy yayyikko, hegaadan siyettiyoy ne xallaassa gidenna. Kase Amarkkaa pirezddanttee Barak Obami 2014n, oduwaa yootiyoobati ubbay iitabaa yootiyo gishshawu, ‘alamee giigana danddayenna; qassi oonikka alamiyaa giigissana danddayenna’ giidi daroti kuuyidoogaa yootiis.

SHin, i he qofaa yooti simmidi, alamiyan deˈiya daro metuwaa giigissana danddayiyo ogiyaa minttidi yootiis. Kawotettay oottanawu halchido issi issibaa i “mishiraacho” yaagiis; qassi i “hidootiyoogaanne sinttappe kehabay yaana giidi qoppiyoogaa” yootiis. Hegee i loˈˈobaa qoppiya asati oottiyoobay alamiyaa giigissanawunne kumetta saˈan bashshay gakkennaadan teqqanawu danddayiyoogaa yootiis giyoogaa.

Daro asaykka a qofaa maayees. Leemisuwawu, tekinolojee eesuwan dicciyoogee alamiyaa metuwaa giigissees gi qoppidi issoti issoti saynisiyan ammanettoosona. Issi eranchay tekinolojeenne oorattabay 2030n “shaˈu kushe diccanaagaa, qassi 2045n miiloone kushe diccanaagaa” yootiis. I gujjidi hagaadan giis: “Nuuni keehi loˈˈobaa oottiiddi deˈoos. Nuna gakkiya metoy awudenne nu wolqqaappe darenna; nuna metoy gakkanaappe kase nuuni metuwaa giigissoos.”

Alamiyaa hanotay ay keena iitee? Nuuni kumetta saˈan bashshay gakkiyo wodiyan deˈiyoo? Amarida saynttisttetinne polotikaa asati keha wodee yaanaagaa yootikkonne, daro asay sinttanaabaa haˈˈikka hirggees. Aybissi?

ASAA WURSSIYA OLAA MIISHSHATA. Kawotettatu Issippetettaynne hara dirijjiteti niyukileeriyaa olaa miishshaa xayssanawu danddayettida keenaa baaxetikkonne, xayssibookkona. Olaa miishshaa teqqanawu kessiyo higgiyaa issi issi kawoti xaasayi xeelloosona. Niyukileeriyaa olaa miishshay deˈiyo biittati bantta kase olaa bombbiyaa zammaana oottoosona; qassi hegaappe aaruwan daro asaa woriya ooratta bombbiyaa medhoosona. Asaa wurssiya olaa miishshay kase baynna biittatussi haˈˈi daro asaa xayssana danddayiya olaa miishshay deˈees.

Kawotettati awudeegaappenne aaruwan niyukileeriyaa olawu giigettiyoogee, saruwan deˈoos giyo wodiyankka alamee keehi iita soho gidanaadan oottees. “Keemikale olaa miishshay asi zambbennan worees; leemisuwawu, asay hirgganaadan oottiyoogaa” Buleetin of zi Atomik Saynttisttis giyo xuufee yootees.

NU PAYYATETTAA KEEHI QOHIYAABAA. Nu payyatettay loˈˈanaadan saynisee maaddana danddayiyoobay he keena. Harggiyan oyqqettanaadan gaaso gidiyaabay, hegeekka suuttaara gayttidabay, likkiyaappe aattidi orddiyoogee, carkkoy hambbalaashettiyoogeenne jallissiyaabaa goˈettiyoogee gujji gujji biis. Daro asay kansseriyaa, wozanaa sahuwaanne sukkaariyaa sahuwaa mala asappe asa oyqqenna harggiyan hayqqees. Daroti guuggiyaa sahuwaa gujjin, hara harggiyaa gaasuwan qohettidosona. Qassi mata wodeppe haa simmin Ebola bayresenne Zika bayrese mala wurssiya harggee qoppennan denddiis. Qoppana koshshiyaabaa: Sahuwaa asay teqqana danddayenna; qassi sahoy xayiyaaba milatenna!

ASAY MERETAA MOOREES. Paabirkkay ubbatoo carkkuwaa moorees. Hambbalaashettida carkkuwaa gaasuwan miilooniyan qoodettiya asay layttan layttan hayqqees.

Issi issi asay, deretettaynne kawotettati moorettidabaa, xaliyaa, paabirkkaappe kiyiyaabaa, pilasttikiyaanne hambbalaashiyaa harabaakka ano abbawu yeddoosona. “Ha moorettidabay haatta giddon deˈiya moliyaa, hegaa mala harabaanne haatta giddon mokkiyaabata hambbalaashiyoogaa, ubba qassi haatta giddon deˈiya meretaa miya asaa qohiyoogaa” Insaykiloppidiyaa of Marin Saynis giyo maxaafay qonccissees.

Qassi geeshsha haattay xayiiddi deˈees. Inggilize biittan saynisiyaabaa xaafee Robin Makey azzanidi hagaadan yootiis: “Haattay qaxuhatiyoogee kumetta saˈan deˈiya meto gidana.” Haattaa metuwaappe dariya baggay asaa gaasuwaana gidiyoogaanne hegee keehi qohiyoogaa polotikaa asati maayoosona.

MERETAY GATTIYO DAAFABAY ASAA QOHEES. Beetay, harken, torinedo, tayfun giyo goteenne biittaa qaattay wolqqaama diˈoy diˈanaadan, qassi biittay woddanaadaaninne hara bashshay gakkanaadan oottees. Ha meretay gattiyo daafaban awudeegaappenne daro asay hayqqees woy qassi qohettees. Amarkkan issi dirijjitee (Nashinal Eronotiks end Ispees Administreshin) xannaˈidobay “wolqqaama beetay denddanaagaa, woriya suuloy daranaagaa, qassi wolqqaama diˈoynne away qohanaagaa” qonccissiis. Meretay asaa naata xayssanee?

 Bashshaappe waani attanee giidi hirgganaadan oottiya harabaa qoppana danddayaasa. SHin, neeni ha wodiyan haniya iitaba ubbaa qoppiyoogan sinttanaabaa xeelliyaagan aliya zaaruwaa demmakka. Issoti issoti polotikaa asatinne saynttistteti yootiyoobaa siyiyoogeekka maaddennaagaa yootoosona. Gidoppe attin, hagaappe kasetiya huuphe yohuwan qonccidaagaadan, alamiyaa hanotaabaanne sinttanaabaa xeelliyaagan denddiya oyshatussi daroti aliya zaaruwaa demmidosona. He zaaruwaa awuppe demmanee?