Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | ALAMEE GIIGANA DANDDAYENNEE?

Alamee Giigana Danddayiiyye, Danddayennee?

Alamee Giigana Danddayiiyye, Danddayennee?

WOLQQAAMA bashshay gakkanaagaa 2017 doomettan saynttistteti yootidosona. Alamiyan awudeegaappenne wolqqaama bashshay gakkana wodee keehi matidoogaa saynttistteti Ichashiyan awaajjidosona. Saynttistteti alamee xayiyo wodee keehi matidoogaa bessanawu, Bashshaa Gallassaa Saatiyaa giyooban 30 sokonddiyaa gujjidosona. Bashshaa Gallassaa Saatee naaˈˈu daqiiqanne baggaa qamma bilahiyaakko matiis; hegee 60 laytta giddon awudeegaappenne aaruwan kumetta saˈan gakkiya bashshay matidoogaa bessees!

Ha alamiyaa wurssettawu nuuni ay keena matidaakko saynttistteti 2018n zaarettidi yigganawu halchidosona. Bashshaa Gallassaa Saatee bashshay gakkanaagee attennaagaa haˈˈikka bessii? Ne qofay aybee? Alamee giigana danddayennee? Neeni ha oyshaa zaaranawu metootana danddayaasa. Hegaara gayttidaagan eranchatu qofaykka dumma dumma. Ha alamee xayiyoogee attenna giyo qofaa maayiyay ubba asaa gidenna.

Miilooniyan qoodettiya asay sinttappe kehabi yaana gi ammanees. Asaynne ha pilaaneetee bashshaappe attanaagaa, qassi nu deˈuwaa hanotay kaseegaappe loˈˈonaagaa bessiya naqaashay deˈiyoogaa eti yootoosona. He naqaashay ammanttiyaabee? Alamee giigana danddayiiyye, danddayennee?