Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Qaalaa Dummatettaa Xubiyaa Kanttiyoogaa—Birshshiyo Oosuwaa

Qaalaa Dummatettaa Xubiyaa Kanttiyoogaa—Birshshiyo Oosuwaa

Birshshiyo oosuwaa keenaa metiya hara oosoy deˈiyaaba milatenna.” —“Ze Kambrij Ensayklopidiya of Languwaj.”

YIHOOWA MARKKATI birshshiyoogaa doommanaappe kase eti birshshanabay loytti halchidinne pilggidi xaafin giigees. Hegaadan giigiyo wode, Niwu Yorken waanna biiruwan xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya kifilee ubba xuufiyan deˈiya qofay likkenne ha wodiyaa asay goˈettiyo qaalan giigidaba gidiyoogaa yiggees. *

Hegaappe simmin, xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya he kifilee kumetta alamiyan deˈiya xeetan qoodettiya birshshiya citatuyyo he xuufiyaa kiittees; etappe daroti asay he qaalaa haasayiyo heeran oottoosona. Daroti bantta yelettido biittaa qaalan birshshoosona. Eti Inggilizettuwaakka bantta qaalaakka loytti akeekana bessees.

Birshshiyaageeti bantta oosuwaa waati oottiyoonaa?

Birttaaniyan deˈiya, Gerant giyo birshshiyaagee hagaadan giis: “Taani birshshiyaageetuura issi citan oottays; hegaa gishshawu maayettidi oottiyoogee keehi koshshiyaaba. Birshshanawu mettiyaabata qoppidi issippe birshshanawu maloos. Hegaadan oottiyo wode, qaalatu xalla gidennan qofaa birshshanawu baaxetoos. Nuuni suure birshshanawunne geetettana koyettida qofaa qonccissanawu loytti qoppoos; qassi nu birshshiyo xuufiyaa nabbabiya asaa ubbatoo hassayoos.”

 Birshshiyaageetu halchoy aybee?

“Nu halchoy asay ba qaalan koyro xaafettidabadan qoppidi xuufiyaa nabbabanaadaana. Birshshettidaba milatana bessenna. Hegaa gishshawu, asay darotoo haasayiyo ogiyan birshshanawu maloos. Yaatiyoogan, issi uri nu xuufiyaa dosanaadan, qassi malˈˈiya qumaa ufayttidi miyoogaadan ubbatoo ufayttidi nabbabanaadan koyoos.”

Birshshiyaageeti asay he qaalaa haasayiyo heeran deˈiyoogawu goˈˈay aybee?

“He qaalaa haasaya asaara deˈiyoogee geliya ogiyan etawu birshshanawu maaddees. Welsse biittan deˈiya daro asay ubba galla Welsse qaalaa haasayees. Qassi, nu birshshiyoobay asay ubbatoo goˈettiyo ogiyan giigidaba, akeekiyoobanne ufaytti nabbabiyooba gidiyoogaa eranawu heeran deˈiya asaa xeegidi qofaa yootanaadan oottana danddayoos. Hegee Inggilizettuwan deˈiya qofaa loytti birshshanawu maaddees.”

Intte oosoy waani oosettii?

“Birshshiyaageeti citan oottoosona. Koyro, birshshiyaageeti ubbay Inggilizettuwan giigida xuufiyan deˈiya qofaanne xaafettido hanotaa, qassi oossi xaafettidaakko loytti akeekanawu hegaa nabbaboosona. Nuuni, ‘Ha huuphe yohoy giigidoy aybissee? Waanna qofaynne halchoy aybee? Taani hagaappe ay tamaariyaanaa?’ yaagidi nuna oychoos. Hegaadan oottiyoogee nuuni loytti birshshanawu maaddees.

“Kaallidi, birshshiyaageeti giigettidobaa tobboosona, issoy issuwaappe tamaaroosona. Nuuni birshshanabaa loytti akeekidoo? Inggilizettuwan deˈiya qofaadan waati birshshana danddayiyoo? Inggilizetto xuufiyaa xaafidaagee hegaa nabbabiya asawu siyettanaadan koyido qofaa, nu qaalan giigida xuufiyaa nabbabiya asawukka siyettanaadan koyoos.”

Birshshiya heezzu asati issippe waati oottiyoonaa?

“Asay nu xuufiyaa nabbabidi sohuwaara akeekanaadan koyoos. Yaatanawu, birshshido mentto ubbaa cenggurssaa xoqqu oottidi zaari zaaridi nabbaboos.

“Birshshiya uri menttota nu qaalan xaafiyo wode, nuuni i xaafiyoobaa komppiyuteriyan beˈoos. Qofay paccennan woy gujettennan xaafettidoogaa kaalloos. Asay darotoo haasayiyo hanotan xaafettidoogaa, pitaleti likke gidiyoogaa, qassi wogaa maaran  xaafettidoogaakka kaalloos. Hegaappe simmin, issi uri cenggurssaa xoqqu oottidi he menttuwaa nabbabees. I woy a nabbabiiddi xubettikko, ayssi xubettidaakko qoppoos. Menttoti ubbay birshshettidi wuriyo wode, issi uri cenggurssaa xoqqu oottidi nabbabishin, harati giigissana bessiyaabaa bantta masttooshan xaafoosona.”

Hegee keehi deexxiya ooso!

“Ee, tuma! Omarssan oosuwaappe kiyiyo wode daafuroos. SHemppidi maallado, kase oosettidabaa zaarettidi beˈoos. Amarida saaminttappe guyyiyan, xaafiyoogaara gayttidabaa kaalliya kifilee giigissana bessiyo wurssettabaa kiittees. Hegaappe simmin, nuuni birshshidobaa zaaretti nabbabidi giigissana bessiyaabaa giigissoos.”

Komppiyuteriyaara gayttidaagan goˈettiyo miishshati awugeetee?

“Komppiyuteree asaagaadan birshshana danddayenna. SHin Yihoowa Markkati birshshanawu keehi maaddiya miishshata giigissidosona. Issi miishshay nuuni darotoo goˈettiyo qaalati deˈiyo dikshineeriyaa. Hara miishshay qassi nu citay kase birshshidobaa ubbaa pilgganawunne metiya qaalata waati birshshidaakko beˈanawu maaddees.”

He oosuwaa xeelliyaagan intteyyo aybi siyettii?

“Nuuni nu oosuwaa asawu oottiyo loˈˈobadan xeelloos. Asay ufayttidi nabbabanaadaaninne hegaappe goˈettanaadan loytti oottana koyoos. Maxeetiyaaninne weyb saytiyan kiyiya qofay nabbabiya  uraa wozanaa denttettanaagaanne a deˈoy kaseegaappe giiga gidanaadan oottanaagaa eriyoogan keehi ufayttoos.”

Merinawu goˈˈiyaaba

Kumetta saˈan xeetu miilooniyan qoodettiya asay, Yihoowa Markkati eta qaalan giigissido xuufiyaa nabbabiyoogan goˈettees. Eta xuufiyan, biiduwaaninne jw.org saytiyan kiyiya keehi maaddiya zoree Geeshsha Maxaafaappe ekettidaagaa. Qassi, sunttay Yihoowa gidido Xoossay ba qofay ‘zare ubbaayyo, qommo ubbaayyo, dumma dumma biittaa qaala ubbaayyo’ odettanaadan koyiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—Ajjuutaa 14:6. *

^ MENT. 4 Xuufee koyro xaafettiyoy Inggilizettuwaana.

^ MENT. 25 Ne qaalaaninne xeetan qoodettiya hara qaalatun giigida xuufiyaa, cenggurssan giigidabaanne biiduwaa beˈanawu www.jw.org saytiyaa xomoosa.