Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAALAALISSIYA MERETAA!

Qaacuwaa Qooriyaa

Qaacuwaa Qooriyaa

MEKANIKAL INJINERETI qaacoy baappe daro kushiyaa deexxiyaabaa tookkana danddayiyoogan maalaalettoosona. Amarkkan Ohayo Isttet Yuniversttiyan deˈiya injinereti qaacuwaa bollaa hanotaa, a eeshshaanne i qaaxxiyo hanotaa bessiya misiliyaa komppiyuteriyan medhidosona. Eti qaacuwawu bolla gidduwaa bessiyaabaa eraajiyan denttiyoogaaninne qaacoy deexxiyaabaa tookkiyo wode ba wolqqaa waati goˈettiyaakko bessiyaabaa goˈettiyoogan he misiliyaa medhidosona.

Qaacoy daro deexxiyaabaa ba doonan saxxidi tookkanaadan keehi maaddiya a bollaa kifilee qooriyaa. Qaacuwaa qoore giddon deˈiya shugobay keehi mino gidida, a tiraaranne huuphiyaara xambbixalletti uttido hanotay, kushiyaa biradheti issoy issuwaara xambbixallettiyoogaa mala. Hegaa xannaˈiyaageetuppe issoy hagaadan giis: “SHugonne mino gidida qaacuwaa bollati issoy issuwaara oyqettidonne merettido hanotay qooriyaa kuree oottiyoobawu keehi maaddees. Qaacuwaa qooriyaa kuree keehi minnanaadan oottiyay minonne shugo gididabay issoy issuwaara oyqettido dumma hanotaa gidennan aggenna; a qooree keehi deexxiyaabaa tookkanaadan maaddiyay hegaa gidana.” Hegaa xannaˈiyaageeti, qaacuwaa qooree waati oottiyaakko loytti akeekiyoogee kaseegaappe loytti oottiya roobooteta medhanawu maaddana giidi qoppoosona.

Ne qofay aybee? Qaacuwaa qooree hegaadan oyqettidoynne mino gididoy coo qaadaaneeyye maalaalissiya hanotan merettido gishshataassee?