BEEGOTTITE! Paydo 3 2016 | Qaalaa Dummatettaa Xubiyaa Kanttiyoogaa

Yihoowa Markkati birshshiyoogaara gayttidaagan keehi gita oosuwaa oottoosona.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Beniisappe Doommidi Deˈiya Xubiyaa Kanttiyoogaa

Yihoowa Markkati keehi daro qaalan bantta xuufiyaa birshshiyoy aybissee?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Qaalaa Dummatettaa Xubiyaa Kanttiyoogaa—Birshshiyo Oosuwaa

Birshshiyaageetuppe issoy he oosoy waani oosettiyaakko yootees.

BENI TAARIKIYAA

Ignatz Zemalvisa

Ha wodiyan deˈiya ubba keettaa asay ha bitaniyaa nashshees. Aybissi?

SO ASAA MAADDIYAABAA

Metuwaabaa Haasayiyoogaa

Attuma asaynne maccaasay ba qofaa qonccissiyo ogee dummatees. He dummatettaa akeekiyoogee intte haasayiyo wode walaqettennaadan maaddana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Ammanuwaa

Geeshsha Maxaafay ‘ammanoy baynnan ooninne Xoossaa ufayssanawu danddayennaagaa’ yootees. Ammanoy aybee? Neeni waata ammanana danddayay?

Qumaa Alerjiyaanne Qumay Baqaliyoogaa—Dummatettay Aybee?

Issi uri issi issi qumaa meennan agganawu ba huuphe coo kuuyiyoogee qohiyaabee?

MAALAALISSIYA MERETAA!

Qaacuwaa Qooriyaa

Ha meretay ba bollaappe daro kushiyaa deexxiyaabaa waati tookkana danddayii?