Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yelidaageeta Maaddiya Harabaa

Yelidaageeta Maaddiya Harabaa

Ha maxeetiyan deˈiya zoree Geeshsha Maxaafaappe ekettidoogaa intte akeekennan waayi aggana. Geeshsha Maxaafan so asa ubbaa eta deˈuwan maaddiya loˈˈo kaaletoy deˈees. Geeshsha Maxaafay yootiyo maaray issi asi adussi qoppanaadaaninne akeekanchcha gidanaadan maaddees.—Leemiso 1:1-4.

GEESHSHA MAXAAFAY KAALLIDI DEˈIYAAGEETU MALA GITA OYSHATAKKA ZAAREES:

  • Deˈuwawu halchchidobi aybee?

  • Nuuni tuggatanaadan oottiyay Xoossay?

  • Nuuni hayqqiyo wode waaniyoo?

Ha oyshatunne hara oyshatu zaaruwaa demmanawu Geeshsha Maxaafaa pilgganaadan inttena minttettoos. Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa beˈa. Kooddiyaa iskaane ootta, woy jw.org/wal xomoosa.