Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 1

Nu Huuphiyaa Naagiyoogee Demissiyo Goˈˈaa

Nu Huuphiyaa Naagiyoogee Demissiyo Goˈˈaa

NU HUUPHIYAA NAAGIYOOGEE AYBEE?

Ba huuphiyaa naagiya uri kaallidi deˈiyaabata oottees:

  • Koyiyoobaa demmanaashin takkees

  • Oottanawu amottiyoobaa sohuwaara oottenna

  • Ufayssenna oosuwaa ootti wurssees

  • Harata sinttayees

NU HUUPHIYAA NAAGIYOOGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Bantta huuphiyaa naagiya naati issibay eta ufayssiyaaba milatikkonne iitabaa chii goosona. SHin, kaallidi deˈyaabay bantta huuphiyaa darin naagenna naati hanana danddayiyooba:

  • Yiillotiyoogee

  • Unˈˈettiyoogee

  • Sijaaraa uyiyoogee woy likkiyaappe aattidi ushshaa uyiyoogee woy jallissiyaabaa goˈettiyoogee

  • Loˈˈobaa maanawu doorennaagee

Naatettan bantta huuphiyaa naagiya naati guyyeppe bantta deˈuwan darin sahettennaageenne miishshaa metootennaagee, qassi haratuppe aaruwan higgiyaa naagiyoogee issi xinaatiyan qoncciis. He xinaatee Penssilveniyaa Yuniversttiyaa eranchchiyaa Anjjela Dekwerza, “Intte huuphiyaa naagiyoogee inttessi mule iita gidenna” gaanaadan oottiis.

BA HUUPHIYAA NAAGIYOOGAA TAMARISSIYO OGIYAA

CHii giyoogaa tamaaritenne intte giidoogaadan oottite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Ee woi, ‘CHii’ giite.”—Maatiyoosa 5:37.

Naati yeekkiyoogan yelidaageeti ay keena murttidaakko paaccana danddayoosona; geella asa sinttankka yaatana danddayoosona. Yelidaageeti xoonettikko, yeekkiyoogee eti chii giidoban eta ee giissiyo oge giidi naˈi tamaarees.

Hara baggaara qassi, yelidaageeti chii giidi he giidoogaadan oottikko, nu deˈuwan attenna issibaa, hegeekka nuuni koyiyoobaa ubbatoo demmana danddayeennaagaa naˈi tamaarees. Dottoree Devid Wolshi koyiyo ubbabaa demmiya asati ufayttennaagaa yootiis. I gujjidi hagaadan giis: “Nu naati koyiyo ubbabaa ubbatoo demmana danddayoos giidi qoppanaadan oottidi dichchiyoogee eta siiqiyoogaa bessiyaaba gidenna.” *

 Intte naatussi intte chii giyoogee, guyyeppe leemisuwawu jallissiyaabaa goˈettanaadan, aqo oyqqanaappe kase mattumaa gayttanaadan, woy hara qohiyaabaa oottanaadan paacettiyo wode, eti bantta huuphiyaa naaganaadan maaddees.

Loˈˈobaa oottiyo wodenne iitabaa oottiyo wode eta aybi gakkanaakko intte naati akeekanaadan maaddite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Asi ba zeriyoogaa zaarettidi cakkana.”—Galaatiyaa 6:7.

Oottiyoobay kaalettiyoobi deˈiyoogaa, qassi ba huuphiyaa naagennan aggiyoogee qohanaagaa intte naˈi akeekana koshshees. Leemisuwawu, intte naˈay guuttaban yiillotiyaaba gidikko, asay appe haakkanawu koyana danddayees. Hara baggaara qassi, yiilloyiyaabay gayttiyo wode I ba huuphiyaa naagikko, woy kelttiyaa gelennan danddayan naagikko, asay A dosana. Intte naˈi ba huuphiyaa naagiyo wode, ayyo deˈoy keehippe loˈˈanaagaa I akeekanaadan maaddite.

Intte naˈi keehi koshshiyaabaa eranaadan tamaarissite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Keehi koshshiyaabaa shaakki [erite].”—Piliphphisiyuusa 1:10, NW.

Nu huuphiyaa naagiyoogee bala gididabaa oottennaadan maaddees; gidoppe attin, nuuni oottanawu dosennaba gidinkka, oottana koshshiyaabaa oottanaadankka hegee nuna maaddees. Intte naˈi keehi koshshiyay aybakko kuuyidi, hegeeta kasetidi oottiyoogaa tamaariyoogee keehi koshshiyaaba. Leemisuwawu, I kaaˈiyoogaappe so oosuwaa sinttayana bessees.

Loˈˈo leemiso gidite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Taani intteyyo oottidoogaadan, inttekka oottana mala, intteyyo leemiso gidaas.”—Yohaannisa 13:15.

Inttena yiilloyiyaaban intte waaniyaakko intte naˈi akeekana. Nuuni nu huuphiyaa naagiyo wode haniyaabay loˈˈoba gidiyoogaa intte naˈi akeekanaadan oottite. Leemisuwawu, intte naˈi iitabaa oottiyo wode yiilloteetiiyye, woppu geetii?

^ MENT. 20 CHii: Naˈa Laytti Woysa Gidinkka I Hegaa Ayssi Siyana Koshshii, Qassi Yelidaageeti Waatidi Yaagana Danddayiyoonaa? giyo maxaafaappe ekkettiis.