Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 6

Likkebaanne Likke Gidennabaa Akeekiyoogaa

Likkebaanne Likke Gidennabaa Akeekiyoogaa

LIKKEBAYNNE LIKKE GIDENNABAY AYBEE?

Loˈˈo kandduwaa maaraa kaalliya asay likkebaanne likke gidennabaa shaakki erees. Eti issi kutti banttawu siyettidaban likkebaa woy likke gidennabaa kuuyokkona. SHin, harati eta beˈenna wodekka, oottiyooban eti banttassi kaaleto gidiya maaran ammanettoosona.

LIKKEBAANNE LIKKE GIDENNABAA AKEEKANA KOSHSHIYOY AYBISEE?

Naati timirtte keettaa banttanaara biyaageetuppe, woy eti siyiyo muuziqaappe, woy eti beˈiyo pilimetuppenne Televizhiine prograametuppe likke gididabaanne likke gidennabaa xeelliyaagan keehi daro worddobaa siyoosona. Hegeeti likkebaanne likke gidennabaa xeelliyaagan eti tamaaridobaa siranaadan oottana danddayoosona.

Hegee panttatettaa wodiyan naatuyyo gita meto. He wode eti “banttana harati dosanaadan giidi issibaa oottanaadan daro asay eta denttettanaagaa akeekana koshshees; qassi eta laggeti dosennaba gidikkonne, eti eriyo likke gididabaa oottiyoogaa tamaarana koshshees” giidi, Biyond zi Big Tok giyo maxaafay yootees. Loohissoy panttatettaa wodiyaappe kase doommana bessiyoogee qoncce.

LIKKEBAANNE LIKKE GIDENNABAA TAMAARISSIYO OGIYAA

Likkebaanne likke gidennabaa loytti tamaarissite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: ‘Wozannaama asi akeekaa abbiyaa loohissiyoogan iitaa kehaa shaakkees.’—Ibraawe 5:14, NW.

 • Likkebaa woy likke gidennabaa qonccissiya qaalata goˈettite. Galla galla haniyaabata goˈettite; qassi geeddarissidi qonccissite: “Hagee tuma; hegee tuma gidenna.” “Hagee ammanettiyoogaa; hegee ammanettennaagaa.” “Hagee kehatetta; hegee kehatetta gidenna.” Guyyeppe, intte naˈi oottana bessiya loˈˈobati aybakko, qassi oottana bessenna iitabati aybakko akeekana.

 • Issibay likke gidiyoy woy likke gidennay aybissakko qonccissite. Leemisuwawu, kaallidi deˈiyaagaa mala oyshata oychchite: Tumanchcha gidiyoogee keehi loˈˈo gidiyoy aybissee? Worddotiyoogee laggetettaa waati moorana danddayii? Wuuqqiyoogee likke gidennay aybissee? Intte naˈi iitaa kehaa shaakkanaadan maaddiya ogiyan loytti qonccissite.

 • Loˈˈo kandduwaa maaray deˈiyoogee loˈˈo gidiyoy aybissakko qonccissite. Hagaadan gaana danddayeeta: “Neeni tumanchcha gidikko, harati nena ammanettana” woykko “Neeni keha gidikko, asay neekko shiiqanawu dosana.”

 So asa ubbay ha loˈˈo kandduwan erettiyaakkonne shaakki erite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Inttena qoridi pirddite.”—2 Qoronttoosa 13:5.

 • Intte so asay ubbay loˈˈo kandduwan erettana bessees; yaanikko intte ammanettidi hagaadan gaana danddayeeta:

  • “Nu so asay worddotenna.”

  • “Nuuni harata shocokko woy eta bolli waassokko.”

  • “Nuuni asa ufayssennabaa haasayokko woy oonanne cayokko.”

Likkebaanne likke gidennabaa akeekiyoogee woga xalla giddennan, so asay erettanawu koyiyo kandduwaa maaraa gidiyoogaa intte naˈi akeekana.

 • Intte so asay xoqqu ootti xeelliyo maarata intte naatuura ubbatoo tobbite. Galla galla haniyaabata intte naata tamaarissanawu goˈettite. Televizhiiniyan woy timirtte keettan naati beˈiyoogeeta intte kaalliyo maaraara geeddarssana danddayeeta. Intte naˈaa woy intte naˈiyo kaallidi deˈiyaagaa mala oyshaa oychchite: “Nena gidiyaakko waatuutee?” “Nu so asaa gidiyaakko hegaa waatanee?”

Eti likkebaa oottanawu murttidoogaa yaa minttite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Inttena zoriya wozanai geeshsha gido.”—1 PHeexiroosa 3:16.

 • Loˈˈo eeshshaa gishshawu nashshite. Intte naˈi oottiyooban A kanddoy loˈˈo gidiyoogaa bessikko, hegawu A galatite; qassi loˈˈo gidido gaasuwaakka yootite. Leemisuwawu, intte hagaadan gaana danddayeeta: “Neeni tumanchcha gidiyoogaa bessadasa. Ta nenan ufayttays.” Intte naˈi ba balaa ammanikko, intte A woy O seeranaappe kase tumanchcha gidiyo gishshawu wozanappe galatite.

 • Iita eeshshaa gaasuwan seerite. Intte naati oottidoban oyshettiyay eta gidiyoogaa maayanaadan maaddite. Naati ay mooridaakko, qassi eta hanotay so asay darotoo oottiyoobaappe waani dummatidaakko erana koshshees. Yelida issoti issoti naati azzananaadan koyenna gishshawu, eti mooriyo wode yootokkona; shin naati oottidobay mooro gididoy aybissakko etawu yootiyoogee eta kahaa loohissana, qassi likke gidennabaa sinttappe oottennaadan eta maaddana.