Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 5

Gasttati Kaalettiyoogaa Goˈˈaa

Gasttati Kaalettiyoogaa Goˈˈaa

GASTTATI AYBIN AYBIN KAALETTIYOONAA?

Naatuyyo gasttati immiyo kaaletoynne zoree koshshees. Intte naatussi kaaletuwaanne zoriyaa immana bessiyay inttena. Gidikkokka, hara gastta uri intte naata maaddananne zorana danddayees.

GASTTATU KAALETOY KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Daro biittatun, yelagati gasttatuura aattiyo wodee keehi guutta. Hagaa qoppite:

  • Asttamaaretuppenne hara gasttatuppe daro tamaareti deˈiyo timirtte keettan naati daro wodiyaa aattoosona.

  • Timirtte keettaappe simmiyo wode, aawaykka aayyiyaakka ooso sohuwan deˈiyo gishshawu, issi issi yelagati banttarkka takkoosona.

  • Amarkkan oosettida issi xinaatee bessiyoogaadan, layttay 8⁠ppe biidi 12 gakkanawu deˈiya naati, elektiroonike miishshan galla galla ammakaayiyan usuppun saatiyaa aattoosona. *

Hold On tu Yur Kids giyo maxaafay hagaadan gees: “Yelagati aayetu, aawatu, asttamaaretunne hara gasttatu zoriyaa, leemisuwaanne kaaletuwaa kaalliyoogaappe, . . . bantta mala yelagatuugaa kaalloosona.”

KAALETUWAA IMMIYO OGIYAA

Intte naatuura wodiyaa aattite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Na7i waanidi de7ana bessiyaakko tamaarissa; yaatikko, i cimidikka hegaa aggenna.”—Leemiso 22:6.

Naati banttana yelidaageeti kaalettanaadaaninne maaddanaadan darotoo koyosona. Qassi naati panttatettaa wodiyankka, hara naati banttana zoriyoogaappe yelidaageeti zoranaadan koyiyoogaa eranchchati yootoosona. Dottoree Loorens Istinbergi Yu end Yur Adolesent giyo maxaafan hagaadan giis: “Naˈi naatettaappe biidi gastta gidana gakkanawu qofaaninne eeshshan ubbatoo kaalliyo waannati A yelidaageeta.” I gujjidi, “Naati intte qofaa ubbatoo ammanennaba woy intte yootiyo ubbabaa maayennaba gidikkokka, intte qoppiyoobaa eranawunne intte yootiyoobaa siyanawu koyoosona” yaagiis.

Intte naˈi intte kaaletuwaa koyiyo gishshawu, A kaalettanawu intteyyo danddayettida ubbabaa oottite. Intte naatuura wodiyaa aattite; qassi intte qofaa, intte xoqqu ootti xeelliyoobaanne intte deˈuwan hanidabaa etawu yootite.

 Leemiso gidiya gasttatuura laggetanaadan oottite.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees.”—Leemiso 13:20.

Keehi koshshiyaabaa xeelliyaagan intteegaadan qoppiyaanne oottiya, qassi intte naata maaddananne zorana danddayiyay gastta ura qoppana danddayeetii? He uri intte naˈaara woy intte naˈeera wodiyaa aattanaadan hanotaa giigissana danddayeetii? Hegee intte naatuban aawatiyay hara ura gidees giyoogaa gidenna. SHin intte naˈa intte loohissiyoogaa bolli, A aynne qohennaagaa intte ammanettiyo gastta uri minttettiyoogee maaddana danddayees. Ximootiyoosi yelaga gidikkonne, kiitettida PHawuloosaara laggetidoogan keehi goˈettidoogaanne Ximootiyoosaara laggetiyoogan PHawuloosikka goˈettidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—Piliphphisiyuusa 2:20, 22.

Ha wodiyan, daro so asay issi keettan woy issi heeran deˈenna; qassi darotoo eta yelidaageetu aawatinne aayoti, ishatinne michchoti, hegaadankka hara dabboti hara biittan deˈana danddayoosona. Intte hanotay hegaa mala gidikko, intte intte naatu bolli beˈanawu koyiyo eeshshay deˈiyo gastta urappe intte naati tamaaranaadan hanotaa giigissanawu baaxetite.

^ MENT. 9 He xinaatee bessiyoogaadan, yelagati elektiroonike miishshan galla galla amakaayiyan uddufun saate gidiyaagaa aattoosona. Naatinne yelagati Interneettiyaa baggaara tamaaranawu woy so ooso oottanawu goˈettido wodee he xinaatiyan gujettibeenna.