Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

BEEGOTTITE! Paydo 2 2019 | Naati Tamaarana Koshshiyo Usuppun Timirtteta

Naati Tamaarana Koshshiyo Usuppun Timirtteta

Intte naˈi gastta gidiyo wode, kaallidi deˈiyaabatuppe aybin erettanaadan koyeetii?

  • Ba huuphiyaa naagiyoogan

  • Bana ziqqi oottiyoogan

  • Gencciyoogan

  • Ammanettiyoogan

  • Wozannaama gidiyoogan

  • Tumanchcha gidiyoogan

Naati banttarkka ha eeshshati deˈiyoogeeta gidokkona. Etawu intte kaaletoy koshshees.

Ha maxeetee intte naati gastta gidiyo wodiyawu giigettana mala intte eta tamaarissana danddayiyo, keehi koshshiya usuppun qofata qonccissees.

 

Nu Huuphiyaa Naagiyoogee Demissiyo Goˈˈaa

Nu huuphiyaa naagiyoogee keehi koshshiyoy aybissee, qassi nu huuphiyaa waati naaganee?

Waatidi Nuna Ziqqi Oottana Danddayiyoo?

Intte naˈi bana ziqqi oottanaadan tamarissiyoogee haˈˈikka guyyeppekka maaddana.

Gencciyo Ogiyaa

Gencciyo ogiyaa tamaarida naati metoy gakkiyo wode xoonana danddayoosona.

Ammanettiyaagaa Gidiyo Ogiyaa

Issi naˈi ammanettiyaagaa gidanawu awude tamaarana koshshii, naatetta wodiyaaneeyye, gasttiyo wodiyaanee?

Gasttati Kaalettiyoogaa Goˈˈaa

Naatuyyo ammanttiya kaaletoy koshshees, shin eti hegaa awuppe demmana danddayiyoonaa?

Likkebaanne Likke Gidennabaa Akeekiyoogaa

Loˈˈo kandduwaa naata tamaarissiyoogee sinttanabawu eta keehi maaddees.

Yelidaageeta Maaddiya Harabaa

Yelidaageetussikka eta deˈuwan maaddiya loˈˈo kaaletoy etassi koshshees. Gujjada eranawu, jw.org saytiyaa xomoosa.