Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Gotee denddiyo wode markkabee qaaxxennaadan oyqqiya biratay mintti oyqqiyoogaadan, murttiyoogeekka metoy merettiyo wode aqo deˈuwaa minttees

 AQO LAGGETA MAADDIYAABAA

1: Murttiyoogaa

1: Murttiyoogaa

HEGEE AYBEE?

Aqo deˈuwawu maacettida azinatinne machchoti hegaa ay wodekka duuxxenna issippetettaadan xeelloosona; qassi hegee eti woppu giidi deˈanaadan maaddees. Metoy merettiyo wodekka, aqo lagge gidida uri issippetettan deˈanaagaa hankkoy ammanettees.

Issi issi aqo laggeti so asay woy harati woyganaakko yayyidi issippe deˈoosona. SHin issoy issuwaa siiqiyoonne bonchchiyo gishshawu issippe deˈanawu murttiyoogee keehi loˈˈo.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: ‘Azinay ba machchiyo yeddoppo.’—1 Qoronttoosa 7:11.

“Issi uri aqo laggiyaara deˈanawu murttikko, yiillotanawu eesotenna. Sohuwaara atto gaanawunne maarotaa oychchanawu koyees. I metuwaa xube ootti xeelleesippe attin, maachchaa kolanawu gaaso ootti xeellenna.”—Mayka.

MURTTIYOOGEE KOSHSHIYO GAASUWAA

Issippetettan deˈanawu murttibeenna aqo laggeti metoy merettiyo wode sohuwaara, ‘Nuuni issoy issuwawu haniya asa gidokko’ giidi kuuyoosonanne aqo deˈuwaa laalanawu qoppoosona.

“Daro asay aqo deˈoy suurana xayikko, paraman shaahetti agganawu qoppidi ekkees woy gelees. Issi uri paraman shaahettana danddayiyoogaa qoppidi ekkiyaaba woy geliyaaba gidikko, I koyroppekka suure muruttibeenna.”—Jiino.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

NENA QORA

Metoy merettiyo wode . . .

  • Neeni ekkana woy gelana bessenna uraara deˈiyaabadan qoppay?

  • Hara ura ekkanawu woy gelanawu qoppay?

  • “Taani nena aggada baana” woy “Tana dosiya hara ura koyana” giyoogaa malabaa haasayay?

Ha oyshatuppe issuwaa woy hegaappe daruwaa ee gaada zaarikko, issippetettan deˈanawu murttiyaa minttana koshshiyo wode haˈˈa.

NE AQO LAGGIYAARA HAASAYA

  • Nu aqo deˈuwan issippetettan deˈanawu murttidobay kaseegaappe shuggidee? SHuggikko, aybissi?

  • Nu murttiyaa minttanawu haˈˈi ay oottana danddayiyoo?

MAADDIYA HARA QOFAA

  • Ne aqo laggiyaa siiqiyoogaa bessiyaabaa xaafada ayyo woy iyyo issi issitoo imma

  • Oottiyoosan ne aqo laggiyaa pootuwaa xarapheezan wottiyoogan, murttidoogaa bessa

  • Ooso sohuwan woy haakkada deˈiyo wode galla galla ne aqo laggiyawu dawala

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo.”—Maatiyoosa 19:6.