Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Atto giyoogee tama mala gidida ooshshaa xayssana danddayees

 AQO LAGGETA MAADDIYAABAA

4: Atto Giyoogaa

4: Atto Giyoogaa

HEGEE AYBEE?

Atto giyoogee nena yiilloyidabaanne lanccissana danddayiya aybanne gidin aggi bayiyoogaa giyoogaa. Atto giyoogee neeni balaa guuttada xeellaasa, woy aybinne merettibeennabadan hanaasa giyoogaa gidenna.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Issoi issuwaabaa danddayite; ooninne ba laggiyaa bolli hanqqettidobai de7ikko, issoi issuwau atto yaago.”—Qolasiyaasa 3:13.

“Issi ura siiqiya asi A balaa qorenna; shin I woy A loˈˈo asa gidanawu baaxetiyoobaa xeellees.”—Aaroona.

ATTO GIYOOGEE KOSHSHIYO GAASUWAA

Lancciyaa uluwan oyqqikko, asatettaaninne qofan qohettaasa; qassi ne aqo deˈoy moorettanaadan oottaasa.

“Issi wode ta keettaaway tana keehi naaqqido gishshawu maarotaa oychchiis. Taani atto gaanawu metootaas. Takkada atto gaas; shin sohuwaara hegaadan oottabeenna gishshawu zilˈˈettaas. Hegee nu dabbotay shugganaadan oottiis.”—Juuliyo.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

NENA QORA

Ne aqo laggee haasayiyooban woy oottiyooban qohettikko, nena hagaadan oychcha:

  • ‘Taani sohuwaara yiillotiya asee?’

  • ‘Tana yiilloyidabay maarotaa oyshissiyaabeeyye aggaagana danddayiyoobee?’

NE AQO LAGGIYAARA HAASAYA

  • Nuuni darotoo issoy issuwawu atto gaanawu ay keena gamˈˈiyoo?

  • Nuuni sohuwaara issoy issuwaa atto gaanawu waatana danddayiyoo?

MAADDIYA HARA QOFAA

  • Yiillotiyo wode, ne aqo laggiyaa hanqqettoppa.

  • ‘Nuuni ubbaykka daroban baliyoogaa’ hassayada ne aqo laggiyaa hanotaa akeekanawu mala.—Yaaqooba 3:2.

“Nuuni naaˈˈaykka mooriyo wode issoy issuwaa atto gaanaagee metenna; shin issi ura xallay mooridabadan qoppiyo wode metees. Atto gaanawu tumuppe nuna ziqqi oottana koshshees.”—Kimberlo.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Elle . . . sigettaichcha.”—Maatiyoosa 5:25.

Lancciyaa uluwan oyqqikko, asatettaaninne qofan qohettaasa; qassi ne aqo deˈoy moorettanaadan oottaasa