Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yelidaageetuyyo azazettiyoogee bankkiyaa acuwaa qanxxiyoogaa mala. Neeni ammanettiyo wode etikka nenan ammanettoosona

 YELAGATA MAADDIYAABAA

10: Ammanettiyoogaa

10: Ammanettiyoogaa

HEGEE AYBEE?

Ammanettiya asaa, eta yelidaageeti, laggetinne ootissiyaageeti ammanoosona. Eti higgiyawu azazettoosona, bantta gelido qaalaa naagoosona, qassi ubbatoo tumu yootoosona.

AMMANETTIYOOGEE KOSHSHIYO GAASUWAA

Darotoo, asay nenan ammanettiyoy neeni ubbatoo hegaa mala asa gidada deˈiyo wodiyaana.

“Yelidaageeti deˈiyo wode xallan gidennan, eti baynna wodiyankka wozannaamanne aawatettaa kiyiya ura gidiyoogee eti nenan ammanettanaadan oottiya waannaba.”—Saraho.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Inttena qoridi pirddite.”—2 Qoronttoosa 13:5.

AY OOTTANA DANDDAYAY?

Kaseegaappekka aaruwan ammanettiyaagaa gidanawu woy hegaara gayttidaagan moorettida sunttaa giigissanawu kaallidi deˈiyaabay nena maaddana danddayees.

Tumanchcha gida. Neeni worddotikko asay nenan ammanettiyoogaa aggibayees. SHin, tumaa yootiyaaba, ubba qassi mooriyo wode hegaa genttennaba gidikko, harati nena ammanana danddayoosona.

“Injje wode ammanettiyoogee metenna. SHin nena iita kessiya hanotaara gayttidaagan ammanettiyo wode asay nena kaseegaappe aaruwan ammanana.”—Keymana.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Nuuni ubbaban ammanettiyaageeta gididi deˈana koyoos.”— Ibraawe 13:18, NW.

Ammanettiyaagaa gida. Amarkkan xannaˈidobay bessiyoogaadan, ootissiyaageetuppe xeetaappe 78 kushe gidiyaageeti “ootissiyo asaappe koyiyo keehi koshshiya heezzubaappe issoy” ammanettiyoogaa gidiyoogaa yootidosona. Neeni haˈˈi ammanettiya asaa gidiyoogee gasttiyo wode maaddana.

“Yelidaageeti tana zaari zaaridi hassayissennan so giddon oottiyoobaa ammanettada oottiyoogaa akeekoosona. Taani eti denttettennan hegaadan oottiyo wode, eti tanan kaseegaappe aaruwan ammanettoosona.”—Saaro.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Taani giidoogaappe daruwaa neeni oottanaagaa . . . [ammanays].”—Pilimoona 21.

Danddayanchcha gida. Naˈi dicciyoogaa hara asi sohuwaara akeekees; shin I wozannaama gidiyoogaa harati akeekanawu amarida wodiyaa koshshees.

“Yelidaageetinne harati neeni issibaa oottido gishsha xallawu nenan ammanettokkona. SHin neeni daro wodiyawu ammanettiya asa gidiyoogaa zaara zaarada bessikko ammanettana danddayoosona.”—Brandena.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYO MAARAA: “Danddayaa maayite.”—Qolasiyaasa 3:12.