Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Erissuwaa

Erissuwaa

So Asaa Ufayssawu Maaddiya 12 Zoriyaa

Giiga xayida so asaabaa darobaa siyoos. SHin so asaa deˈoy giiga gidanaadan maaddiyaabaa ane beˈoos.

  • Amarkkan 1990 heeran paraman shaahettidaageetu qoodaa 2015 heeran paraman shaahettidaageetuura geeddarssiyo wode, layttay 50⁠ppe bolla gidido asatu qooday naaˈˈu kushe; qassi layttay 65⁠ppe bolla gidido asatu qooday heezzu kushe dariis.

  • Yelidaageeti metootidosona: Issi issi eranchchati naata ubbatoo sabbana bessees goosona; qassi harati naata xibbuwan tuccidi oyqqana bessees goosona.

  • Yelagati banttana danddayidi deˈanawu maaddiya hiillaa tamaarennan gita gidoosona.

SHin . . .

  • Aqo deˈoy ufayssiyaagaanne issippetettan adussa wodiyawu deˈiyoogaa gidana danddayees.

  • Yelidaageeti bantta naata siiquwan seeriyoogaa meezetana bessees.

  • Yelagati gitatiyo wode banttana maaddiya hiillaa tamaarana danddayoosona.

Waatidi? Ha Beegottite! maxeetee so asaa ufayssawu maaddiya 12 zoriyaa yootees.