Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Enterik nerbes sistem (ENS, salo milatiyaagee) gorjjanttiyaara gayttidaagaa

Nu Ulo Giddon “Naaˈˈantto Guuggee” Deˈii?

Nu Ulo Giddon “Naaˈˈantto Guuggee” Deˈii?

NEEYYO aappun guuggee deˈii? “Issuwaa” giikko ne zaaroy likke. SHin, ne bollaa giddon hara narbbiyaa siraatatikka deˈoosona. Narbbe seeletuppe issoy keehi wolqqaama gidiyo gishshawu, amarida saynttistteti hegaa “naaˈˈantto guuggiyaa” goosona. Hegee enterik nerbes sistem (ENS) geetettees; he narbbiyaa siraatay ne huuphiyan giddennan, dariya baggay ne ulo giddon deˈees.

Miyo qumay wolqqa gidanaadan bolla giddon maayettidinne minnidi oottana koshshees. Hegaa gishshawu, qumay bolla giddon liiqiyo hanotaa he narbbe siraatay (ENS) xomoosanaadan guuggee oottidoogee bessiyaaba.

Guuggiyaagaa keenaa gidana xayikkonne, he narbbe siraataykka keehi muttumurettidaagaa. Asa bollaa giddon he narbbe siraataara gayttida 200⁠ppe 600 miiloone gidiya narbbe seeleti deˈoosona. He muttumurettida narbbe seelee qumay bolla giddon liiqiyo siraataara gayttidaba. He narbbe siraatay oottiyoobay guuggiyan oosettiyaaba gidiyaakko, hegawu koshshiya narbbeti keehi ordde gidanaagaa saynttistteti ammanoosona. Naaˈˈantto Guuggiyaa giyo maxaafay yootiyoogaadan, “[qumay bolla giddon liiqiyo siraatay] bana barkka ayssanaadan oottiyoogee keehi loˈˈonne maaddiyaaba.”

KEEMIKAALETI WALAHETTIYOOSAA

Qumay gaacettanaadan daro keemikaaleti bessiya wodiyaaninne bessiya sohuwan maara walahettana koshshees. Ha muttumurettida keemikaale oosoy keehi maalaalissiyaaba. Leemisuwawu, neeni miyo qumaa giddon deˈiya keemikaaleta shaakki eranawu maaddiya seeleti ganjje giddon deˈoosona. Ha eridobay qumaa gaachawu maaddiya he narbbe siraatay he qumay bollawu maaddanaadan liiqissanawu koshshiya inzzaymee pulttanaadan azazana mala maaddees. Qassi, he narbbe siraatay quma giddon deˈiya asidetanne hara keemikaaleta shaakki eridi, etawu maaddiya enzzaymeta giigissees.

He narbbe siraatay maaddin qumay liiqiyo hanotay keehi garamissees. Ne ‘naaˈˈantto guuggee’ gorjjanttiyan deˈiya dibbaa gunddissidi qumay he ogiyaara baanaadan oottees. Hegaadan oottanawu he narbbe siraatay dibbay koshshiya wodiyan dumma dumma ogiyan gunddanaadan oottees.

He narbbe siraatay nuuni qohettennaadankka maaddees. Ne miyo quman qohiya bakiteeree deˈana danddayees. Bollay bana qohiyaabaappe teqqiyo seeletuppe xeetaappe 70⁠ppe 80 kushe gidiyaagee nu ulo giddon deˈiyoogee garamissenna! Neeni keehi qohiyaaba mittikko, he narbbe siraatay bollay gunddanaadan oottiyoogan nena cooshshidi woy utissidi qohiyaabappe dariya baggay ne bollaappe kiyanaadan oottees.

MAAYETTIDI OOTTIYOOGAA

He narbbe siraatay guuggiyaara gayttennan barkka oottiyaaba milatikkokka, ha narbbe siraataynne guuggee maayettidi  ubbatoo issippe oottoosona. Leemisuwawu, neeni awude maanaakko, qassi ay keena maanaakko ne guuggiyawu yootiya hormoneta he narbbe siraatay kaalettees. He narbbe siraataa seelee neeni kalliyo wode ne guuggiyawu yootees; qassi hegaappe daruwaa miikko nena looqqoyana danddayees.

Qumay liiqiyo hanotay ne guuggiyaara gayttidaba gidiyoogaa ha huuphe yohuwaa nabbabanaappe kasekka erennan aggakka. Leemisuwawu, neeni issi issi quma qommota miyoogee nena pashkkissiyoogaa akeekadii? Hegee haniyoy he narbbe siraatay ufayttidoogaa qonccissiyaabaa ne guuggiyawu kiittiyo wode gidiyoogaa issi issi xinaateti qonccissoosona. Asay unˈˈettiyo wode ufayssiya qumaa miyoy hegaassa gidana danddayees. Saynttistteti unˈˈettiya asata akkamanawu he narbbe siraataa denttettiyo ogiyaa demmanaakkonne xannaˈiiddi deˈoosona.

Qumay bolla giddon liiqiyo siraataynne guuggee maayettidi oottiyoogaa bessiya harabaykka deˈees; issi uri unˈˈettiyo wode uloy qanxxees. Hegee haniyoy issi uri hirggiyo wode ENS giyo narbbe siraatay suuttay uluwaakko beennaadan diggiyo gishshataassa gidana danddayees. Issi uri unˈˈettiyo wode he narbbe siraatay uluwaa gunddissanaadan guuggee azaziyo gishshawu he uri looqqottana danddayees.

He narbbe siraatay issi issitoo “naaˈˈantto guuggiyaa” geetettidaba gidikkokka, neeni qoppanaadan woy kuuyanaadan maaddenna. Hegaa gishshawu, he narbbe siraatay guugge gidenna. I neeni mazamuriyaa xaafanaadan, bankkiyan deˈiya ne miishshaa yigganaadan woy ne soo oosuwaa oottanaadan maaddana danddayenna. Saynttistteti he maalaalissiya narbbe siraatay muttumurettidaagaa gidiyo gishshawu garamettoosona; shin hegaabaa erana biron darobay deˈees. Hegaa gishshawu, neeni qumaa maana haniyo wode, qumay bolla giddon liiqiyo siraatan oosettiyaabaa, hegeekka ulo giddon deˈiyaabay quman deˈiyaabay aybakko waati shaakki eriyaakko, qassi issippe waani maayettidi oottiyaakko takki gaada qoppa!