Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAALAALISSIYA MERETAA

Moliyaa Oyqqiya Doˈaa Ikisiyaa

Moliyaa Oyqqiya Doˈaa Ikisiyaa

IRXXA haattaa giddon deˈiya xanttiya daro doˈati meegettennaadan maaddiyay eta galbbaa garssan deˈiya modhuwaa. SHin moliyaa oyqqiya doˈay meegettennaadan maaddiyay ordde koote mala gidida ikisiyaa.

Ane qoppa: Gomppaykka zananaykka issi santti meetire gidido sohuwan, moliyaa oyqqiya doˈawu 155,000 ikisee deˈees; he guuttaa sohuwan hegaa keena ikisee deˈiyo, xanttiya hara mehee woy doˈay baawa. He doˈay haattaa wadhiyo wode, a bollan deˈiya koote malabay heeran deˈiya carkkuwaa shiishshi oyqqees. He carkkoy, doˈaa irxxa haattay bochidi hoˈˈuwaa a bollaappe kessennaadan teqqees.

Moliyaa oyqqiya doˈaa ikisiyaa leemisuwaa kaallidi issi issibaa oottana danddayiyoogaa saynttistteti akeekoosona. Eti ikisiyaa adussatettaanne hegaa tokkiyo sohuwaa dummayi dummayidi, daro kootiyaa medhidosona. Xannaˈiyaageeti “ikisee adussa gidikko, qassi matan matan tokettikko, he sohoy melanne haattay gelennasaa gidees” goosona. Moliyaa oyqqiya doˈawu ikisiyaappe merettiya loˈˈo kootee deˈees gaana danddayettees.

Xannaˈiyaageeti bantta xannaˈidobay haattaa gelissenna ooratta qommo maayuwaa tekinoloojiyaa goˈettidi medhanawu maaddanaagaa hidootoosona. Hegee issi issi asay guppidi irxxa haattaa giddo geliyaageeti moliyaa oyqqiya doˈaagaa mala ikisee deˈiyo maayuwaa maayiyaakko loˈˈo giidi qoppanaadan oottana danddayees.

Ne qofay aybee? Meegettennaadan maaddiya ikisee moliyaa oyqqiya doˈawu deˈidoy coo qaadaaneeyye maalaalissiya hanotan merettido gishshataassee?