Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 UNˈˈETTIYOOGAAPPE WOPPAA DEMMA

Unˈˈoy Aybee?

Unˈˈoy Aybee?

Unˈˈoy keehi metiya hanotan ne bolla giddon haniyaaba. Ne guuggee keehi daro hormoneta bolla giddon ubbasaa yeddees. He hormoneti ne wozanay keehi diddiqanaadan oottoosona, ne suuttay bessiyaagaadan sugettanaadan oottoosona, ne goofiniyaa aassoosona woy xunttoosona, qassi ne dibbaa minttoosona. Haniiddi deˈiyaabaa neeni biron loytta akeekennan, ne bollay qohettennan zaaranawu giigettees. Unˈˈissiya hanotay aadhdhiyo wode ne bollay qohettennan zaaranawu giigettidoogaa aggidi kase ba sohuwaa simmees.

GOˈˈIYAANNE QOHIYA UNˈˈUWAA

Unˈˈettiyoogee metiya woy qohiya hanotaa eqettanawu nena maaddiya wottin deˈiyaaba. Unˈˈettiyoogee ne guuggiyaa giddon doommees. Goˈˈiya unˈˈoy neeni issibaa eesuwan oottanaadan denttettees. Issi issi unˈˈoy, geella timirtte keettaa paaciyaa wode, ooso oyqqanawu oyshettiyo wode, woy ispporttiyaa wode ne halchchidobaa polanawu woy loytta oottanawu maaddana danddayees.

SHin, gamiˈˈya wolqqaama unˈˈoy nena qohana danddayees. Ne bollay qohettennan zaaranawu zaari zaaridi woy ubbatoo giigettiyo wode, neeni asatettan, neessi siyettiyaabaaninne ne qofan qohettana danddayaasa. Neeni harata oyqqiyo ogiyaa gujjin ne eeshshay laamettana danddayees. Wolqqaama unˈˈoy issi uri likkiyaappe aattidi ushshaa uyanaadan, sijaaraa uyanaadaaninne hara iitabaa oottanaadankka denttettana danddayees. Hegee hirgganaadan, keehi daafuranaadan, woy bana barkka woranawu qoppanaadan oottana danddayees.

Unˈˈettiyoogee ubba asaa issi mala ogiyan qohana xayikkonne, cora qommo harggiyaa kaalettana danddayees. Qassi unˈˈoy bolla kifileta ubbaa qohana danddayees.