Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 UFAYSSAA DEMMIYO OGIYAA

Ufayssaa Demmiyo Ogiyaabaa Gujjada Era

Ufayssaa Demmiyo Ogiyaabaa Gujjada Era

NEENI HAGAADAN OYCHCHA ERAY?

  • Ta so asay waani ufayttana danddayii?

  • Taani loˈˈo laggeta waata demmana danddayiyaanaa, qassi taani loˈˈo lagge waana gidana danddayiyaanaa?

  • Ta siiqiyo hayqqidaageetuyyo ayba hidootay deˈii?

  • Waayee xayanee?

  • Wurssettan asay saˈaa xayssanee?

  • Ubba haymaanootee Xoossaabaa tumaa tamaarissii?

HA OYSHATUYYOONNE HARA OYSHATUYYO ZAARUWAA DEMMANA DANDDAYAASA

Qassi jw.org weybsaytiyaa xomoosa; hegee 900⁠ppe dariya qaalan deˈees. Hegan dumma dumma huuphe yohuwan kiyiya maaddiya qofaa demmana danddayaasa.

Dumma dumma wogan diccida ufayttiyaanne kaseban mule zilˈˈettenna asatubaa yootiya biiduwaa beˈana danddayaasa! Amaridaageeti kase, jallissiyaabay amale gididoogeeta woy qasho keettan qashettidaageeta. Harati qassi saynttisttetanne keehi tamaarida eranchchata.

Qassi jw.org sayttiyan miishsha qanxxennan dumma dumma Geeshsha Maxaafaanne hara daro xuufeta beˈana woy dawunloode oottana danddayaasa. Kaallidi deˈiya huuphe yohoti hegan kiyiyaageetuppe amaridaageeta:

  • Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees

  • Ufayssiya So Asaa Deˈuwau Koshshiya Waannabay Aybee?

  • Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa!