Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 UFAYSSAA DEMMIYO OGIYAA

Deˈiyaaban Woppu Giyoogaanne Kehatettaa

Deˈiyaaban Woppu Giyoogaanne Kehatettaa

UFAYSSAANNE ISSIBAY INJJETIYOOGAA ASAY AQUWAN LIKKIYOOGAA DAROTOO SIYA ERAY? Hegaadan qoppiyoogaa gaasuwan miilooniyan qoodettiya asay daro miishshaa demmanawu daafurssiya oosuwaa adussa saatiyaa oottees. SHin, miishshaynne aqoy ufayssaa demissii? Naqaashay ay bessii?

Ufayssaabaa odiya issi xuufee yootiyoogaadan, nuussi koshshiyaabay kumi simmin, daro miishshaa demmiyoogee nuuni ufayttanaadan woy payya gidanaadan oottenna. Metoy deˈiyoy miishshaana gidenna. Mooniter on Saykology giyo maxeetiyan kiyida huuphe yohoy “[miishshaa] demmanawu baaxetiyoogee ufayttennaadan oottiyoogaa” yootees. Hegee naaˈˈu shaˈaa gidiya layttappe kase, Geeshsha Maxaafan odettida kaallidi deˈiya zoriyaara issi mala: “SHin duretanau koyiyaageeti paaciyaaninne piriyan geloosona; qassi daro asaa bashshaunne xayuwau goochchi efiya daro eeyyanne qohiya amuwan kunddoosona. Aissi giikko, miishsha siiqiyoogee iitatetta ubbau pultto. Issooti issooti hegaa amottiiddi, . . . , daro metuwan banttana qohidosona.” (1 Ximootiyoosa 6:9, 10) He metoti ayba gidana danddayiyoonaa?

AQOY XAYENNAADAN HIRGGIYOOGAANNE XISKKUWAA XAYIYOOGAA. “Oosuwaa oottiya asi guutta min, daro min, saro xiskkuwaa xiskkidi aqees; shin duree ba duretettaassi ubba wode un77ettidi qoppiyo gishshau, xiskkuwaa xayidi de7ees.”—Eranchchaa 5:12.

DEMMANA GIIDI NAAGIDO UFAYSSAA DEMMENNAAGEE HIDOOTAA QANXXISSEES. Miishshaa keehi koyiyoogee alana danddayennaba gidiyo gishshawu, hidootaa qanxxanaadan oottees. “Bira dosiya uraassi biri gidi erenna; duretanau siiqiya uraikka miishshaa kalli erenna.” (Eranchchaa 5:10) Qassi, aquwaa amottiyoogee issi uri ba so asaaranne laggetuura aattiyo loˈˈo wodiyaanne Xoossawu goynniyoogaara gayttida oosuwaa oottiyoogaa mala ufayttanaadan oottiya keehi koshshiyaabaa agganaadan oottana danddayees.

MIISHSHAY WOY ZALˈˈEE KUNDDIYO WODE AZZANIYOOGAANNE YIILLOTIYOOGAA. “Duretanau  daafuroppa; hegaa mala keesiyaa agganau cincca gida. Hegaa mala duretettai neeni xeellishin xayana; qefiyaa kessidi argganttaagaadan, . . . paallana.”—Leemiso 23:4, 5.

UFAYTTANAADAN MAADDIYA EESHSHATA

DEˈIYAABAN WOPPU GIYOOGAA. “Nuuni ha sa7aassi ainne ehibookko; qassi appe ainnekka ekkokko. SHin miyoobainne maayiyoobai de7ikko, hegee nuuyyo gidana.” (1 Ximootiyoosa 6:7, 8) Deˈiyaaban woppu giya asay amassalenna woy zuuzummenna; qassi eta xeelay eti hanqqettennaadan maaddees. Eti shammana danddayiyoogaappe darobaa koyenna gishshawu, koshshennabawu unˈˈettokkonanne hirggokkona.

KEHATETTAA. “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa.” (Oosuwaa 20:35) Keha asay ba wodiyaappenne wolqqaappe immana danddayiyoy guutta gidikkonne, eti harati ufayttanaadan oottiyo gishshawu ufayttoosona. Eti miishshan shammana danddayennaba, hegeekka siiquwaanne bonchchuwaa darotoo demmoosona; qassi etayyo kehatettan kushiyaa zaariya tumu laggetakka demmoosona!—Luqaasa 6:38.

AQUWAAPPE ASAA SINTTAYIYOOGAA. “Ooshshai de7iyoosan modhdho ashuwaa maanaappe siiqoi de7iyoosan santtaa miyoogee keha.” (Leemiso 15:17) Ha xiqisiyaa qofay aybee? Haratuura medhiyo siiqo dabbotettay duretettaappe keehi alˈˈo. Qassi nuuni guyyeppe beˈanaagaadan, siiqoy ufayssawu keehi koshshees.

Tohossa Amarkkan deˈiya Saabino giyo maccaasiyaa Geeshsha Maxaafaa maaray maaddiyoogaa akeekaasu. O azinay aggidi bin, Saabina baassinne ba naaˈˈu macca naatussi koshshiyaaba demmanawu baaxetaasu. A naaˈˈu oosuwaa oottiyo gishshawu, galla galla qammaappe 10 saatiyan denddawusu. Iyyo daro oosoy deˈishinkka, Saabina Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu qofaa qachchaasu. Hegee ay demissidee?

A sohuwaara daro miishshaa demmabeykku. SHin, deˈuwaara gayttidaagan I xeelay keehi laamettiis! Leemisuwawu, ayyaanaaban koshshiyaabaa kunttiyoogan ufayttaasu. (Maatiyoosa 5:3) A ba mala Kiristtaanetuppe tumu laggeta demmaasu. Qassi A tamaaridobaa haratuyyo yootiyoogee demissiyo ufayssaa demmaasu.

Deˈiyaaban woppu giyoogaa, kehiyoogaanne aquwaappe asaa sinttayiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogee loˈˈobaa demissiyo gishshawu, hageeti oottana koshshiya suureba gidiyoogee bessiyaaba!