Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Wozanan Unˈˈettiya Yelagata—Gaasoy Aybee? Eta Aybi Maaddanee?

Wozanan Unˈˈettiya Yelagata—Gaasoy Aybee? Eta Aybi Maaddanee?

AANA * hagaadan gaasu: “Taani wozanan unˈˈettiyo wode, haray atto taani oottanawu darotoo dosiyoobaakka gidin oottanawu koyikke. Ta koyiyoy xiskko xalla. Tana ooninne siiqennabadan, taani pattennabadaaninne haratussi tooho gididabadan ubbatoo qoppays.”

Juuliya hagaadan gaasu: “Taani hayqqanawu qoppaas. Taani hayqqanawu wozanappe koyikke. Taani koyidoy hegaadan qoppiyoogaa aggana xallaassa. Taani qarettiyaanne qoppiya asa; shin taani wozanan unˈˈettiyo wode, oossinne qarettikke woy aybissinne qoppikke.”

Aananne Juuliya wozanan unˈˈettiyoogaa doommiyo wode yelaga naˈa *. Hara yelagati issi issitoo azzanana danddayikkonne, Aananne Juuliya bantta wozanan daro saaminttawu woy aginawu unˈˈettiiddi takkoosona. Aana hagaadan gaasu: “Hegee kiyiyoosi baynna xuma ciimma ollan geliyoogaa mala. Wozanay kahay bayidabadan neeyyo siyettees.”

Aaninne Juulee hanotay darota gakkiyaaba. Wozanan unˈˈettiyoogee qonccido yelagatu qooday keehi gujji gujji biyaaba milatees; qassi  “10ppe biidi 19 laytta gidido attuma naatinne macca naati sahettanaadaaninne asatettan woy qofan qohettanaadan oottiya waannabay” wozanan unˈˈettiyoogaa gidiyoogaa Alamiyaa Payyatettaa Dirijjitee yootees.

Wozanan unˈˈettiyoogaa bessiyaabay panttatettaa layttan qonccana danddayees; qassi xiskkiyoonne qumaa miyo hanotay laamettiyoogee, hegaadankka orddiyo woy leeˈiyo hanotay hegeetuppe amaridaagaa. Issi urawu leelanaadan, i yibbaatanaadan, azzananaadaaninne pattennabadan qoppanaadankka oottana danddayees. Asaappe baqatiyoogee, issibaa qoppanawu woy hassayanawu metootiyoogee, hayqqanawu qoppiyoogee woy maliyoogeenne aakimeti erenna hara malaataykka deˈees. Guuggiyaa aakimeti issi uri wozanan unˈˈettennan aggenna gi qoppiyo wode, darotoo izaawu deˈuwaa qohiya cora malaatay daro saaminttaa takkiyoogaa eranawu koyoosona.

YELAGATI WOZANAN UNˈˈETTANAADAN OOTTANA DANDDAYIYAABAA

Alamiyaa Payyatettaa Dirijjitee yootiyoogaadan issi uri darobaa gaasuwan wozanan unˈˈettana danddayees. Issi ura harati oyqqiyo ogee, i hirggiyoogee woy asatettan qohettiyoogee hegawu gaaso gidana danddayees.

Asatettan qohettiyoogaa. Juulee hanotay wozanan unˈˈettiyoogee darotoo so asan deˈiyoogaa bessees; hegee geelladan guuggiyan deˈiya kemikaaliyaa oosuwaa qohiya, zariyaappe laattiyooba gidennan aggenna. Hegawu gaaso gidiya harabay wozanaa sahuwaanne hormonee dariyoogaa woy guuxxiyoogaa, qassi wozanan unˈˈettanaadan oottennaba gidikkonne, hegee yaa daranaadan oottiya jallissiyaabaa ubbatoo goˈettiyoogaa. *

Hirggiyoogaa. Guuttaa hirggiyoogee bessiyaaba gidana danddayees, shin daro wodiyawu hirggiyoogee woy keehi hirggiyoogee asatettaaninne qofan qohana danddayees; hegee sohuwaara qohettiya yelagay issi issitoo wozanan unˈˈettanaadan oottana danddayees. Gidikkonne, wozanan unˈˈettanaadan oottiyaabay hanno gakkanawu erettenna; qommoora odettidaagaadan hegawu darobay gaaso gidana danddayees.

 Aawaynne aayyiyaa paraman woy coo shaahettiyoogaa, siiqiyo uri hayqqiyoogaa, asatettan woy ashuwaa amuwaa polanawu qohiyoogaa, wolqqaama daafay gakkiyoogaa, sahuwaa, woy timirttee metiyo gishshawu issi naˈi bana ooninne dosennabadan qoppiyoogaa gaasuwan hirggiyoogee wozanan unˈˈettanaadan oottana danddayees. Aawaynne aayyiyaa issi naˈi timirttiyan ba danddayiyoogaappe aaruwan gooba gidanaadan naagiyoogee hegaara gayttidaba gidana danddayees. Asi addettiyoogee, sinttanaabaa hirggiyoogee, wozanan unˈˈettida aayyiyaa woy aaway siiqennaageenne aawaa woy aayee eeshshay eesuwan laamettiyoogee wozanan unˈˈettanaadan oottana danddayees. Issi yelagay wozanan unˈˈettikko, hegaa xoonanawu a aybi maaddana danddayii?

NE QOFAANNE NE BOLLAA NAAGA

Wozanan guuttaa unˈˈettiyoogeekka keehi unˈˈettiyoogeekka xaliyaaninne guuggiyaa haakimiyaa zoriyan darotoo aggees. * Yesuus Kiristtoosi, “Hargganchchatuppe attin, payyatuyyo aakime koshshenna” yaagiis. (Marqqoosa 2:17) Sahoy nu guuggiyaa gujjin, nu bollaa ubbaa qohana danddayees! Nu qofay nu bollaara gayttidaba gidiyo gishshawu, deˈuwaa hanotaa laammiyoogeekka loˈˈo gidana danddayees.

Neeni wozanan unˈˈettikko, ne asatettaanne ne guuggiyaa payyatettaa bessiyaagaadan naaga. Leemisuwawu, maaddiya qumaa ma, loytta xiskka, qassi bollaa minttettiyaabaa darotoo ootta. Bollaa minttettiyoogee neeni ufayttanaadan, wolqqaa demmanaadaaninne loytta xiskkanaadan maaddiya kemikaalee merettanaadan oottana danddayees. Danddayettiyaaba gidikko, wozanan unˈˈettiyoogee doommiyoogaa bessiya malaatata akeekanawu mala, qassi maaddiyaabaa oottanawu halcha. Neeyyo ammanettiya urawu yoota. So asaynne laggeti neeni wozanan unˈˈettiyoogaa xoonanaadan maaddana danddayoosona; hegee malaatati  darennaadan oottana danddayees. Neeyyo siyettiyaabaanne ne qofaa xaafa; qommoora ibaa denttido Juuliyo hegaadan oottiyoogee maaddiis. Ubbabaappe aaruwan, neessi ayyaanaaban koshshiyaabaa kuntta. Hegee neeni deˈuwaabaa maara qoppanaadan keehi maaddana danddayees. Yesuus Kiristtoosi, “Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta” yaagiis.—Maatiyoosa 5:3.

Loytta ma, bollaa minttetta, qassi loytta xiskka

Ayyaanaaban neessi koshshiyaabaa kunttiyoogan minettana danddayaasa

Aanakka Juuliyakka Yesuusi yootidobay tuma gidiyoogaa akeekidosona. Aana hagaadan gaasu: “Ayyaanaabaa oottiyoogee taani ta meto xallaa gidennan, hara asaabaa qoppanaadan oottees. Hegee issi issitoo metiyaaba gidikkonne, yaatidoogee taani keehi ufayttanaadan maaddiis.” Woossiyoogeenne Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee Juuliyo minttettiis. A hagaadan gaasu: “Tana qofissiyaabaa Xoossawu woosan yootiyoogee tana woppu oottees. Qassi Xoossay tana alˈˈobadan xeelliyoogaanne taassi wozanappe qoppiyoogaa taani akeekanaadan Geeshsha Maxaafay maaddees. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee taani sinttanaabaa kehabaa qoppanaadankka oottees.”

Nuna medhida Xoossaa Yihooway nu diccido hanotay, nu deˈuwan beˈidobaynne nu meretay nu xeelaanne nu qofaa waatiyaakko loytti erees. Hegaa gishshawu, i nuussi qarettiyaanne nu metuwaa akeekiya asaa baggaara koshshiyaaban nuna maaddananne minttettana danddayees. Hegaa bollikka, Xoossay asatettan woy qofan nuna sakkiya ubbabaappe pattiyo wodee yaana. He wode deˈiya ‘ooninne, “Taani harggays” yaagennaagaa’ Isiyaasa 33:24y yootees.

Ee, Geeshsha Maxaafay, “Xoossai [nu] aifiyaappe afutta ubbaa quccana. Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna” yaagees. (Ajjuutaa 21:4) Hegee keehi minttettiyaaba! Xoossay asawunne saˈawu halchidobaa gujjada eranawu koyikko, jw.org giyo nu web saytiyaa xomoosa. He saytiyan loˈˈo Geeshsha Maxaafaynne wozanan unˈˈettiyoogaabaa gujjin, dumma dumma allaalliyan giigida huuphe yohoti deˈoosona.

^ MENT. 3 Issi issi asatu sunttay laamettiis.

^ MENT. 5 Ha huuphe yohuwan “yelaga” geetettidaageeti 13ppe 19 laytta gakkanaassi deˈiya naata. Yaatiyo gishshawu, “yelaga naata” giidoogeeti layttay 13ppe 15 gakkanaassi deˈiyo naata.

^ MENT. 10 Xeetan qoodettiya harggee, akkamoynne, jallissiya xalee issi uraa qofaa moorana danddayees, hegee maara akkamettana koshshiyoogaa bessiyaaba.

^ MENT. 14 Beegottite! maxeetee loˈˈo xalee woy akkamoy hagaa giidi shaakki yootenna.

Neessi Ufayssennabay Siyettiyo Wode Maaddiyaabaa Giigissa Wotta