Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SO ASAA MAADDIYAABAA | AQO DEˈUWAA

Nashshiyoogaa Bessiyo Ogiyaa

Nashshiyoogaa Bessiyo Ogiyaa

METIYAABAA

Nashshiyoogaa yootiyoogee aqo deˈoy giiga gidanaadan keehi koshshiyaaba. SHin daro azinatinne machoti bantta aqo laggiyaa loˈˈo eeshshaa gishshawu nashshiyoogee atto shin, he eeshshaa akeekiyoogaakka aggidosona. Zoriyaa zoriya issi bitanee baakko yiya daro aqo laggeti “[bantta aqo deˈuwan] haniyaabaa qoppiyoogaappe, hanibeennabaa keehi qoppiyoogaa” Imoshinal Infideliti giyo maxaafan yootiis. I gujjidi hagaadan giis: “Eti laamettana koshshennabaa yootiyoogaappe, laamettana koshshiyaabaa yootanawu ta biiruwaa yoosona. He aqo laggeti ubbay siiquwaa bessanawu nashshennaagee mooro.”

Neeninne ne aqo laggee hegaa malabaappe waani naagettana danddayeetii?

NEENI ERANA KOSHSHIYAABAA

Nashshiyoogaa yootiyoogee azinaynne machiyaa unˈˈettennaadan oottana danddayees. Azinaynne machiyaa issoy issuwaa loˈˈo eeshshaa akeekanawu baaxetiyo wode, eta dabbotay minnees. Aqo laggeti issoy issuwaa nashshiyo wode, keehi unˈˈettidobaykka giigana danddayees.

Machotussi. Qommoora odettida Imoshinal Infideliti giyo maxaafay, “Attuma asay ba soo asawu koshshiyaabaa kunttanawu keehi unˈˈettiyoogaa daro maccaasay akeekennaba milatees” yaagees. Azinaykka machiyaakka oosuwaa oottiyo issi issi heerankka hegaa malabay deˈana danddayees.

Azinatussi. Machoti oosuwan, naata dichiyoogan, woy keettaa maara oyqqiyoogan gidin, bantta soo asaa maaddanawu oottiyoobaa azinati darotoo laafabadan xeelloosona. Azina geloosappe heezzu laytta gidido Fiˈona * hagaadan gaasu: “Nuuni ubbaykka mooroos; taani mooriyo wode, ta hanotan zilˈˈettays. Yaatiyo gishshawu, taani leemisuwawu so giddon issi loˈˈobaa oottidoogaa ta azinay yootiyo wode, taani moorikkokka i tana siiqiyoogaa akeekays. Qassi tana kaafiyaabadan tawu siyetteesinne taban ufayttays!”

Gidoppe attin, issi uri ba aqo laggiyaa nashshana xayikko, hegee aqo deˈuwaa issippetettaa lefettana danddayees. Azina gelida Valeri giyo maccaasiyaa, “Intte aqo laggee inttena nashshennan aggiyo wode, nashettiyaabadan intteyyo siyettanaadan oottiya uraara eesuwaara laggeteeta” yaagaasu.

NEENI OOTTANA DANDDAYIYOOBAA

Loytta akeeka. Kaalliya saaminttan, ne aqo laggiyaa loˈˈo eeshshaa akeekanawu mala. Qassi, neeni geella hanno gakkanawu gitabadan xeellabeenna, intte soy giiga gidanaadan i woy a oottiyoobaa akeeka. Saaminttaa wurssettan (1) ne aqo laggiyaa eeshshan neeni nashshiyoobaanne (2) intte soo asaa maaddiyaabaa i woy a oottidobaa ubbaa xaafa.—Geeshsha Maxaafaa maraa: Piliphphisiyuusa 4:8.

Loytti akeekiyoogee koshshiyoy aybissee? Eriko giyo issi machiyaa hagaadan gaasu: “Intte aqo oyqqi amarida layttaa takki simmidi, intte aqo laggiyaa galatennan aggiyoogaa doommana danddayeeta. I oottiyo loˈˈobaa akeekiyoogaa aggibayidi i oottennabaa daro qoppiyoogaa doommeeta.”

Nena hagaadan oycha: ‘Ta aqo laggee minnidi oottiyoobawu galtikinaa?’ Leemisuwawu, ne azinay son moorettida miishshaa giigissikko, hegaa maalabay i oottana bessiyaaba ga qoppada galatennan aggay? Neeni azina gidikko, ne machiyaa naata dichiyoogee a baappe koyettiyaabaa oottiyoobadan xeellada galatana koshshennabadan qoppay? Akeekanawu halcha, qassi guuxxin darin ne aqo laggee intte so asaa goˈˈiyaabaa oottiyo ubbabawu galata.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Roome 12:10.

Kehatettan galata. Geeshsha Maxaafay nuuni galatana koshshiyoogaa xallaa yootenna; ubbakka ‘galatiyaageeta gidiyoogaa bessanaadan’ zorees. (Qolasiyaasa 3:15, NW) Yaatiyo gishshawu, ne aqo laggiyaa galatiyoogaa meeze ootta. Jemisa giyo azinay hagaadan giis: “Ta machiyaa taani oottiyoobaa nashshiyoogaa yootiyoogee, taani loˈˈo azina gidanawu minnada oottanaadaaninne nu aqo deˈuwawu loytta baaxetanaadan oottees.”—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Qolasiyaasa 4:6.

Issoy issuwaa nashshiyoogaa yootiya azinatinne machoti bantta issippetettay minnanaadan oottoosona. Mikaˈeela giyo azinay hagaadan giis: “Aqo laggeti issoy issuwaaban dosiyoobaa loytti qoppiyaakko daro aqo deˈoy laalettennan attana gaada qoppays. Eti bantta loˈˈo eeshshaa yootishin darotoo siyido gishshawu, metoy merettiyo wode aqo deˈuwaa laalanawu daro qoppokkona.”

^ MENT. 9 Issi issi asatu sunttay laamettiis.