Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Keehi Maalaalissiya Qiibabaa

Keehi Maalaalissiya Qiibabaa

Nechers Bilding Bloks giyo maxaafay, “Karbooniyaappe aaruwan deˈuwawu keehi koshshiya qiibabi (elementtee) baawa” yaagees. Karbooniyaa dummayiyaabay i banaaranne hara qiiba darobaara walahettidi miilooniyan qoodettiya walahata (komppawunddeta) demissees; etappe darota asay demmiiddinne goˈettiiddi deˈees.

Kaallidi deˈiya leemisoti bessiyoogaadan, karbbooniyaa atemeti issippe gayttidi qottay dumma dumma gididobaa, hegeekka sanssalata, piiraamide, irzzo, woraqatanne tuubbo malabaa medhoosona! Karbboonee tumukka keehi maalaalissiya qiibaba!

ALMAAZIYAA

Karbbooniyaa atemeti issippe gayttidi tetrahedren giyo piiraamide mala gidoosona; yaanin merettiya almaazee hanno gakkanawu mino giyo ubbabaappe keehi mino. Almaazee karbbooniyaa atemeti walahettin merettida issi molekiyule.

GRAFAYTIYAA

Karbbooniyaa atemeti keehi shiiqi walahettidi waraqata mala gididaageeti lefan ohettidi issoy issuwaa bolli doorettoosona; hegeeta waraqataadan bollaara denttana danddayettees. Hegaappe denddidaagan, grafaytee oyssadan looxigissiya keehi loˈˈoba, qassi irssaasiyaa giddon waannatiya walaha.*

GRAFINIYAA

Hagee issi yeecha mala usuppun zooziyan issippe ohetti uttida karbboone atemetu walaha. Grafinee mino birataappe daro kushiyaa minnees. Irssaasiyan xaafidosan guutta graafinee, yeecha mala issoy woy doorettida daaroy deˈana danddayees.

 FULERENIYAA

Gomppay kofa gidido, ayfiyan beettenna ha karbboone molekiyuleti kuwaase mala woy tubbo mala gidida nanotiyub geetettiyaabata. Eti nanomeetiriyan woy issi meetiriyaa biilooniyawu shaakkidoogan likkettoosona.

DEˈUWAN DEˈIYAABATA

Mittaa maataa, mehiyaa doˈaanne asaa seeleti daroti karbbohaydiretiyaa, fatiyaanne amino aasidiyaa giyooban deˈiya karbbooniyaa walahaappe merettidosona.

‘Beettenna Xoossaa hanotay i medhidobaappe beettees.’ —Roome 1:20.

Isiine 2007 Beegottite! maxeetiyan (Amaarattuwaa) “Irssaasee Diyo Uri Deˈii?” giyo huuphe yohuwaa xeella.