Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SO ASAA MAADDIYAABAA | NAATA DICHIYOOGAA

Asho Gaytotettaabaa Intte Naˈaa Tamaarissiyoogaa

Asho Gaytotettaabaa Intte Naˈaa Tamaarissiyoogaa

METIYAABAA

Unddenna layttappe kase asho gaytotettaabaa bantta naˈaassi woy naˈeessi koyro denttiyo loˈˈo qaaday aawatussinne aayotussi deˈees. Qassi eti naˈaa layttaadan woy assi koshshiyaagaadan loddan loddan he hanotaabaa yootana danddayoosona.

He ubbabay haˈˈi laamettiis. Ze Lolita Ifekt giyo maxaafay, “Pokkobay naati guutta naatettan deˈishin moobayliyaa kiitan etawu kiitettees, qassi naatussi odiyooban pokkobay gujji gujji bees” yaagees. Ha ooratta hanotay naata maaddiiyye qohii?

INTTE ERANA BESSIYAABAA

Pokkobay ubbasan kumiis. Debrah Rofman giyo maccaasiyaa Tok tu Mi Ferst giyo maxaafan, “haasayan, erissotun, pilmetun, maxaafatun, yettaa danttotun, televizhiine prograametun, kiitatun, kaassatun, kaqettida erissotuuninne silkkiyaankka komppiyuteriyankka beˈiyooban pokkobaa qofisiyaabay, pokko qaalaynne hara iitabay kumido gishshawu, [panttaara deˈiya naati, yelagatinne, haray atto yiira naatikka] daroti akeekennan, asho gaytotettay . . . aybippenne aaruwan koshshiyaaba giidi kuuyana” danddayiyoogaa yootaasu.

Zalˈˈe dirijjiteekka oyshettiyaaba. Erissiyaageetinne zalˈˈanchati naati naatettaappe doommidi bantta puulaabaa keehi qoppanaadan oottanawu pokkiya maayuwaa erissoosonanne bayzzoosona. So Seksi So Sun giyo maxaafay, “naati bantta laggetun nashettanawu koyiyoogaa zalˈˈanchati eriyo gishshawu” cimuwan eta boggiyoogaa yootiis. Gujjidikka, “zalˈˈanchati pokkobaa bessiya he ubba misiletanne harabaa giigissiyoy naati asho gaytotettaa polanaadan gidennan bantta koyiyoobaa bayzzanaassa” gidiyoogaa yootiis.

Eriyoogaa xallay gidenna. Kaamee waati oottiyaakko eriyoogee a akeekan laaggiyoogaappe dummatiyoogaadan, asho gaytotettaabaa eriyoogee hegaara gayttidaagan loˈˈobaa kuuyiyoogaappe dummatees.

Qoppana koshshiyaabaa: Ne naati ‘iitaa kehaa shaakkanawu’ bantta akeekaa loohissanaadan neeni awudeegaappenne aaruwan ha wodiyan eta maaddana bessees.—Ibraawe 5:14.

 INTTE OOTTANA DANDDAYIYOOBAA

Hegaa haasayite. Asho gaytotettaabaa yootiyoogee borssiyaaba milatikkonne, hegaabaa intte naatuyyo yootana bessiyay inttena. He aawatettaa ekkite.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Leemiso 22:6.

Amaridabaa haasayite. Issi kutti darobaa haasayiyoogaappe, intte naˈaara issisaa biyo wode woy issibaa oottiyo wode hara wodiyaagaadan coo haasayite. Intte naˈay ba qofaa yootanaadan oychiyoogan i ba wozanan deˈiyaabaa odanaadan maaddite. Leemisuwawu, “Asho gaytotettawu denttettiya he erissuwaa dosay?” yaagidi oychiyoogaappe, “Zalˈˈanchati bayzzanabaa hegaa mala misiliyaa bessidi erissiyoy aybissa gaada qoppay?” gaana danddayeeta. Intte naˈay zaari simmin, “Hegan neeyyo aybi siyettii?” giidi oychana danddayeeta.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Zaarettido Wogaa 6:6, 7.

Naˈaa layttawu haniyaabaa tamaarissite. Timirttiyawu biron gakkiya naatussi asho gaytotettaara gayttida bolla qommuwaa sunttaa, qassi etaara asho gaytotettaa polana koyiyaageetuppe waanidi naagettanaakko tamaarissanawu danddayeeta. Naati dicciyo wode, yelettiyoogaara gayttidabaa yootana danddayeeta. Naati panttatettaa wode, asho gaytotettaabaanne hegaara gayttida kandduwaabaa loyttidi erana koshshees.

Loˈˈo maaraa tamaarissite. Ammanettiyoogaa, suuretettaanne bonchiyoogaa xeelliyaagan naata naatettaappe doommidi tamaarissite. Yaatikko, asho gaytotettaabaa yootanawu baasuwaa baaseeta. Qassi intte kaalliyo maaraa geeshshidi yootite. Leemisuwawu, aqo oyqqanaappe kase asho gaytotettaa poliyoogee bessennabadan xeellikko, hegaa yootite. Qassi hegee bessennabanne qohiyaaba gidiyoy aybissakko qonccissite. Biyond ze Big Tok giyo maxaafay, “panttatettaa wodiyan naati asho gaytotettaa poliyoogaa eta yelidaageeti maayennaagaa eriya naati asho gaytotettaa polennan aggana danddayiyoogaa” yootees.

Loˈˈo leemiso gidite. Intte tamaarissiyo maaraa kaallite. Leemisuwawu, pokko qiriyan miicceetii? pokkiya maayuwaa maayeetii? lambbeecheetii? Yaatikko, hegaara gayttidaagan intte eta tamaarissiyoobaa naati xaasayi xeelloosona.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Roome 2:21.

Loˈˈobaa yootite. Asho gaytotettay Xoossaa imota gidiyo gishshawu, ekki gelidi maara gayttiyo wode keehi ufayssiyaaba gidana danddayees. (Leemiso 5:18, 19) Intte naˈay aqo oyqqennan asho gaytotettaa poliyoogan azzaniyoogaappenne hirggiyoogaappe, takkidi i he imotan ufayttana danddayiyoogaa yootite.—1 Ximootiyoosa 1:18, 19.