Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 ALAMIYAA XOMOOSIYOOGAA | AMARKKAA BIITTATA

Amarkkaa Biittatubaa

Amarkkaa Biittatubaa

Arggo baggan hanidabaa odiyoobay, ubba wodiyawu haniya Geeshsha Maxaafay yootiyo aadhida eratettaa bessees.

DARO MOLEE OYQETTI SIMMIN ZAARETTIDI DALGGIYOOGAA

Beelizeeninne Karibiyan heeran deˈiya doˈati naagettanaadan oottiya dirijjitiyawu xaafettidabay, “moliyaa oyqqennaadan diggido heeran konch, lobister, qassi hara moletu qooday gujjidoogaa naqaashay” bessiis. Hegee gujjidikka, “Oyqqennaadan diggido heeran deˈiya, wuranawu matida moliyaa qommoti . . . 1-6 laytta gakkanawu dalggana danddayoosona; shin kaseegaa keena gidanawu . . . keehi daro wodiyaa koshshana danddayees” yaagiis. Doˈati naagettanaadan oottiya dirijjitiyaa alaafiyaa, Janet Gibsena Beelizebaa, “Moliyaa oyqqennaadan diggiyoogee he biittan molee zaarettidi kaseegaadan hananaadan maaddees” yaagaasu.

QOPPANA BESSIYAABAA: Meretay zaarettidi ba kaseegaadan haniyoogee aadhida eray deˈiyo Medhidaagee deˈiyoogaa bessennee?—Mazamure 104:24, 25.

GALLASSAN DAROTOO IMEYLIYAA NABBABENNAAGEE KEEHI UNˈˈETTENNAADAN MAADDII?

Kanaadan, issi xinaatee qonccissiyoogaadan, gallassan darotoo imeyliyaa nabbabiya asaappe gallassan heezzutoo xallaa nabbabiya asay daro unˈˈettennaagaa yootiis. He xinaatiyaa kaalettida Kostadin Kushlevi, “Asay imeyliyaa nabbabanawu paacettiyo wode eqettanawu metootana danddayees; shin hegaa eqettiyoogee kaseegaadan unˈˈettennaadan maaddees” yaagiis.

QOPPANA BESSIYAABAA: Nuuni deˈiyoy ‘wayssiya wurssetta wodiyaana’ gidiyo gishshawu, kaseegaadan unˈˈettennaadan maaddiyaabaa koyana koshshennee?—2 Ximootiyoosa 3:1.

BRAZILE BIITTAA MAKKALAA

Ashenssiya Brazil giyo oduwaa dirijjitee, Brazilen makkalay daridoogaa yootiis. Asa kushiyan hayqqiya asaa qooday 2012n 56,000 gidiis; hegee Payyatettaa Ministteriyan issi laytta giddon mazggafettida ay wodeegaappenne aadhees. Deriyaa sarotettaa eranchaa Luyis Sapori, hegee asay kandduwaaban kaseegaappe keehi moorettidoogaa bessiyaabadan qoppees. I gujjidi, asi eray darido ha wodiyan deˈiya higgiyaa bonchiyoogaa aggiyo wode, “wolqqan ba koshshaa polanawu issi issibaa oottiyoogaa doommiyoogaa” yootiis.

HAGAA ERAY? Geeshsha Maxaafay “siiqoi irxxana,” qassi makkalay darana wodee yaanaagaa yootees.—Maatiyoosa 24:3, 12.