Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO HEEZZA

Qohettidobaa—Nuna ‘Hanqqetissiyaabay’ Deˈiyo Wode

Qohettidobaa—Nuna ‘Hanqqetissiyaabay’ Deˈiyo Wode

“Nu gubaaˈiyan deˈiya issi michiyaa tana, ‘Ta miishshaa wuuqqadasa’ gaada mootaasu. Gubaaˈiyan deˈiya harati hegaa siyidi i bagga gididosona. Guyyeppe, a taani moorabeennaagaa akeekidoogaa tawu yootaasu. A maarotaa oychidaba gidikkokka, a oottidobay tana keehi qohido gishshawu taani iyyo mule atto gaana danddayennabadan qoppaas.”—Linddo.

NE HANOTAYKKA issi michee hanotan keehi qohettida Linddiigaa malee? Harati haniyoobaanne oottiyoobaa gaasuwan issoti issoti ayyaanaaban oottiyo issi issibaa aggidoogee keehippe azzanttiyaaba. Ne hanotaykka hegaa malee?

“Xoossaa Siiquwaappe Nuna SHaakkanau” Danddayiya Uri Deˈii?

Yihoowa Markka gidida uri nuna qohiyo wode ayyo atto giyoogee metiyaaba gidana danddayees. Gidikkokka, Kiristtaaneti issoy issuwaa siiqana bessees. (Yohaannisa 13:34, 35) SHin nuna qohiday Yihoowa Markka gidikko, keehi yiillotananne azzanana danddayoos.—Mazamure 55:12.

Issi issitoo Kiristtaaneti issoy haraa ‘hanqqetissiyaabaa’ oottana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Qolasiyaasa 3:13) Hegaa eriyaaba gidikkokka, hegee nu bolli gakkiyo wode hegaa waati oyqqanaakko metootana danddayoos. Hegaa malabay gakkiyo wode, nuna maaddana danddayiyaabi deˈii? Ane heezzu Geeshsha Maxaafaa maarata akeeka:

Saluwan deˈiya nu Aaway hanidabaa ubbaa erees. Yihooway nu bolli gakkida pirdda pacaanne hegee nu bolli kaalettidobaa gujjin, ubbabaa beˈees. (Ibraawe 4:13) Hegaa bollikka, nuuni waayettiyo wode i nuussi azzanees. (Isiyaasa 63:9) Qassi “waayee woi tuggai,” woy hara aybinne, ubba Yihoowa ashkkara gidida urikka nuna ‘Xoossaa siiquwaappe shaakkanaadan’ i paqqadenna. (Roome 8:35, 38, 39) Hegee nuunikka aybinne woy ooninne nuna Yihoowappe shaakkanaadan paqqadennan aggiyoogan a leemisuwaa kaallanaadan denttettennee?

Atto giyoogee naaqettidobaa xaasayi xeelliyoogaa bessiyaaba gidenna. Nuna naaqqidaageetuyyo atto giyoogee nuuni he mooruwaa xaasayi xeelliyoogaa, eti nuna naaqqidoogee bessiyaaba gidiyoogaa woy naaqettidobay nuna darin qohibeennaagaa bessiyaaba gidenna. Yihooway nagaran mule ufayttennaba gidikkokka, issi uri ba nagaraappe simmiyo wode maariyoogaa hassaya. (Mazamure 103:12, 13; Imbbaaqooma 1:13) Yihooway nuuni haratuyyo atto gaanaadan minttettiyoy, nuuni a milatanaadan koyiyo gishshataassa. I “merinau hanqqettenna.”—Mazamure 103:9; Maatiyoosa 6:14.

Lanccennan‵ aggikko goˈettiyay nuna. Waanidi? Ha leemisuwaa qoppa. Deexxiya shuchaa guutta wodiyawu tookkada takkanawu baaxetaasa. Guutta daqiiqawu hegaa tookkanawu metootennan aggana danddayaasa. SHin hegaa daro daqiiqawu tookkada takkanawu baaxetikko, neeni waananee? Hegaa tookkada amarida daqiiqawu, saatiyawu woy hegaappe dariya wodiyawu takkana danddayay? Yaatikko, ne keehi daafurana! Hegee hanidoy shuchaa deexoy gujjido gishshataassa gidennaagee qoncce. SHin hegaa tookkada daro wodiyawu takkikko keehi daafuraasa. Lancciyaa uluwan oyqqiyoogeekka hegaa mala. Guuttabankka gidin, nuuni lanccidi daro wodiyaa takkikko keehi qohettoos. Hegaa gishshawu, nuuni lancciyaa uluwan oyqqennaadan  Yihooway zoriyoogee garamissiyaaba gidenna. Tumakka, lanccennan aggikko goˈettiyay nuna.—Leemiso 11:17.

Lanccennan aggikko goˈettiyay nuna

“Yihooway Ba Huuphe Tana Haasayissiiddi Deˈiyaabadan Qoppaas”

Issi Yihoowa Markkiyaa o yiilloyiyaabaa haninkka Lindda uluwan lancce oyqqennaadan maaddiday aybee? O maaddidabatuppe issoy, nuuni maarana bessiyo gaasuwaa Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa wotta denttada qoppidoogaa. (Mazamure 130:3, 4) Linddo maaddida waannabay nuuni haratuyyo atto giikko, Yihoowaykka nuuyyo atto giyoogaa eridoogaa. (Efisoona 4:32–5:2) A hegaadan qoppidoogee o waati maaddidaakko hassayada a, “Yihooway ba huuphe tana haasayissiiddi deˈiyaabadan qoppaas” yaagasu.

Wodeppe guyyiyan, Lindda lancciyoogaa aggaasu. A he micheeyyo coo atto gaasu; hegaappe denddidaagan, haˈˈi eti ulo lagge. Haˈˈi Lindda Yihoowawu minnada oottaydda deˈawusu. Neenikka hegaadan oottanaadan Yihooway maaddanaagaa ammanetta.