Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHAAHO OYDDA

Zilˈˈettiyoogaa—“Ta Nagaraappe Tana Geeshsha”

Zilˈˈettiyoogaa—“Ta Nagaraappe Tana Geeshsha”

“Ta ooratta oosoy nu soo asay kaseegaappe ishalidi deˈanaadan maaddiis; shin taani Yihoowa ufayssenna darobaa oottanaadankka denttettiis. Baalaa bonchiyoogaa, polotikaara gayttidabaa oottiyoogaa, ubba woosa keetti biyoogaa doommaas. Taani Yihoowa Markka gidikkonne, 40 layttawu gubaaˈiyaappe haakkada takkaas. Taani hegaadan hanidaashin daro wodee aadhido gishshawu mule Yihoowa maarotaa demmana danddayennabadan qoppaas. Ubbaa taani ta huuphiyawukka atto gaana danddayiyaabadan qoppabeykke. Hegaa bollikka, bashshawu efiya ha ogiyan hemettiyoogaa doommanaappe kasekka tumaa erays.”—Martto.

ZILˈˈETTIYOOGEE keehi narphiya tooho mala. Kawuwaa Daawiti, “Ta iitatettai di7uwaadan tana muukkiis; denddenna gita toohuwaadan taayyo deexxees” yaagiis. (Mazamure 38:4) Issi issi Kiristtaaneti Yihooway bantta nagaraa mule atto gaana danddayennabadan qoppidi, keehi daro azzanoosona. (2 Qoronttoosa 2:7) SHin hegaadan qoppiyoogee bessiyaabee? Neeni wolqqaama nagaraa oottidaba gidikkokka, Yihooway neeyyo mule atto gaana danddayennaagaa keenaa appe haakkadasa giyoogee? CHii, hegaadaana gidenna!

“Ane Zorettoos”

Bantta nagaraappe simmiyaageeta Yihooway yeggenna. Ubba i etakko shiiqees! Miishshaa laalida naˈaa leemisuwan, Yesuusi he naˈay so asaappe haakki biidi maari baynna deˈuwaa deˈidoogaa yootiis; qassi Yihooway qarettiya he naˈaa aawa mala gidiyoogaa yootiis. Guyyeppe, naˈay soo simmanawu koyiis. “[Naˈay] biron haahuwan de7ishin, a aawai a be7idi, ayyo mishettiis; woxxi qoommidi, a yeriis.” (Luqaasa 15:11-20) Neeni Yihoowakko shiiqanawu koyiyaaba gidikkokka, appe “haahuwan” deˈiyaabadan qoppay? Yesuusi yootido leemisuwan qonccida aawaadan Yihoowaykka neeyyo qarettees. I nena mokkanawu yeemottees.

SHin neeni ne nagaray Yihooway atto gaana danddayennaagaa keenaa daronne wolqqaama gaada qoppiyaaba gidikko shin? Isiyaasa 1:18n deˈiya Yihoowa shoobiyaa akeeka: “Haayite; ane zorettoos. Intte nagarai baaraadan zo77ikkokka, shachchaadan booxxana; sinadan zo77ikkokka, puuttodan booxxana” yaagiis. Ee, bootta carqqiyaa bolli deˈiya zoˈo qalamiyaadan qucettidi xayana danddayennaba milatiya nagaraakka Yihooway atto gees.

Yihooway neeni oottido nagaraa gaasuwan ubbatoo zilˈˈettaydda deˈanaadan koyenna. Yaatin, neeni waatada Yihoowa maarotaa demmananne ne kahay qumˈˈennaadan oottana, qassi hegaappe denddidaagan woppu gaana danddayay? Kawuwaa Daawiti oottido naaˈˈubaa akeeka. Koyruwan i, “Ta mooruwaa GODAASSI paaxana” yaagiis. (Mazamure 32:5) Yihooway neeni akko woossanaadaaninne aara ‘zorettanaadan’ nena shoobbi uttoogaa hassaya. He shoobiyaa ekka. Ne nagaraa Yihoowassi paaxa; qassi neeyyo siyettiyaabaa ayyo yoota. Daawiti ba deˈuwan beˈidobaa hassayidi, “Ta nagaraappe tana geeshsha. . . . Abeet Xoossau, ‘Nagara oottennan aggarkkinaashsha’ giya, meqqida wozanaa neeni karakka” yaagidi ammanettidi woossiis.—Mazamure 51:2, 17.

Naaˈˈanttuwan, Daawiti Xoossay akko kiittido, hananabaa yootiya Naataani bana maaddanaadan  eeno giis. (2 Sameela 12:13) Ha wodiyan, Yihooway bantta nagaraappe simmiyaageeti banaara kaseegaadan dabbotanaadan maaddana mala gubaaˈe cimata suntti wottiis. Cimati nena haasayissiyo wode, Geeshsha Maxaafaa goˈettiyoogaaninne wozanappe woossiyoogan nena gazddissananne nena unˈˈissiyaabaappe woppissana; qassi ayyaanaaban nena pattana.—Yaaqooba 5:14-16.

Yihooway ne kahay nena qumˈˈennan woppu gaada deˈanaadan koyees

‘A Mooroy Atto Geetettido Uri Anjjettidaagaa’

Ne nagaraa Xoossaa Yihoowawu paaxiyoogeenne cimatuyyo yootiyoogee harabaappe aaruwan nena deexxana danddayiyoogee tuma. Daawitikka yayyennan aggenna. I ba nagaraa “paaxennan” amarida wodiyaa takkiis. (Mazamure 32:3) SHin ba nagaraa paaxidi ba hemetaa suurissiyoogee a maaddiyaaba gidiyoogaa i guyyeppe akeekiis.

I demmido anjjuwaappe waannay kaseegaadan ufayttidoogaa. I, “A mooroi atto geetettidonne a nagarai kamettido urai anjjettidaagaa” yaagiis. (Mazamure 32:1) I gujjidikka, “Abeet Godau, ta doonaa dooya; yaatikko, ta inxxarssai ne galataa awaajjana” yaagidikka woossiis. (Mazamure 51:15) Daawiti ba nagaraappe geeyidonne Xoossaa maarotaa nashshido gishshawu Yihoowabaa haratuyyo yootanawu koyiis.

Yihooway ne kahay nena qumˈˈennan woppu gaada deˈanaadan koyees. Qassi neeni zilˈˈettaydda gidennan, wozanappe ufayttaydda abaanne a halchuwaabaa haratuyyo yootanaadankka koyees. (Mazamure 65:1-4) Yihooway ‘ne nagaray xayanaadaaninne a matappe ayyaanaa minotettaa wodee neeyyo yaanaadan’ amottiyoogaa hassaya.—Oosuwaa 3:19, 20.

Marttakka hegaadan woppu gaasu. A hagaadan gaasu: “Ta naˈay Wochiyo Keelaanne Beegottite! maxeetiyaa aggennan tawu kiittees. Wodiyaappe wodiyan, zaarettada Yihoowabaa loytta akeekaas. Yihoowakko simmanawu tana deexxida waannabay ta oottido nagara ubbawu maarotaa oychiyoogaa. SHin wurssettan, Yihoowakko woossaas; qassi tawu atto gaanaadan oychaas. Taani Yihoowakko simmennan 40 layttay aadhidoogee ammananawu metiyaabaa. Ayyo oottiyoogaa aggidi keehi daro layttawu takkida urikka baakko simmanaadan Yihooway hanotaa giigissiyoogawu ta deˈuwan hanidabay markka.”