Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 10

So Asaa Goynoy Aybee?

So Asaa Goynoy Aybee?

Tohossa Kooriyaa

Brazile

Awusttiraaliyaa

Giini

Benippe doommidi, so asay issippe wodiyaa aattanaadan, ayyaanaaban bantta hanotaa minttanaadaaninne issoy issuwaara keehi siiqettanaadan Yihooway koyees. (Zaarettido Wogaa 6:6, 7) Hegaa gishshau, Yihoowa Markkati saaminttan saaminttan so asay issippe gonniyo wodiyaa keeroosona; he wode, so asau ayyaanaaban koshshiyaabaa ufayssiya hanotan tobboosona. Neeni nerkka deˈiyaaba gidikkokka, dooridobaa Geeshsha Maxaafaa goˈettada xannaˈiyoogan Xoossaara deˈiya dabbotaa minttana danddayaasa.

Yihoowakko shiiqanau maaddees. “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana.” (Yaaqooba 4:8) Nuuni a Qaalaa, Geeshsha Maxaafaappe a eeshshaabaanne a oosuwaabaa keehi tamaariyo wode Yihoowa loyttidi eroos. Kiristtaanetu Deˈuwaanne Haggaazuwaa SHiiquwaa prograamiyan kiyida Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa he saaminttan issippe nabbabanau amarida wodiyaa keeriyoogan so asaa goynuwaa doommana danddayettees. Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyo kifiliyaa so asa ubbay kayan kayan nabbabana mala immana danddayettees; yaatidi tamaaridobaa ubbay tobbana danddayees.

So asaa dabbotay minnanaadan oottees. So asay issippe Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode, azinaynne machiyaa, yelidaageetinne naati issoy issuwaara keehi siiqettoosona. Hegee eti ufayttiyo, woppu giyo, qassi saaminttan saaminttan yeemottidi naagiyo wode gidana koshshees. Naatu layttaadan, yelidaageeti Wochiyo Keelaaninne Beegottite! maxeetiyan woy jw.org websaytiyan kiyayaabappe keehi goˈˈiya huuphe yohuwaa tobbanau doorana danddayoosona. Intte naata timirtte keettan gakkida metoy aybakko, qassi eti hegaa waati giigissana danddayiyaakko haasayana danddayeeta. Etaara JW Brodkastingiyaa (tv.jw.org) beˈi simmdi issippe tobbana danddayeeta. SHiiquwan yexxiyo mazamuriyaa meezetana danddayeeta; qassi so asaa goynuwaappe simmin kaaˈana danddayeeta.

Saaminttan saaminttan issippe Yihoowayyo goynnanau keerido ha dumma wodee, so asa ubbay Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogan ufayttanaadan maaddees; qassi Yihooway intte oottiyoobaa keehi anjjana.—Mazamure 1:1-3.

  • So asaa goynuwau nuuni wodiyaa keerana koshshiyoy aybissee?

  • He wodee so asa ubbau ufayssiyaagaa gidanaadan yelidaageeti waatana danddayiyoonaa?