Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 5

Nu Kiristtaane SHiiqotun Neeni Akeekanabay Aybee?

Nu Kiristtaane SHiiqotun Neeni Akeekanabay Aybee?

Arjjenttiina

Seeraaliyoone

Beljjeeme

Maleezhiyaa

Daro asay ayyaanaaban kaaletuwaanne minttettiyaaba demmenna gishshau, goynniyo sohuwaa biyoogaa aggiis. SHin, neeni Yihoowa Markkati shiiqiyo Kiristtaane shiiquwaa baana koshshiyoy aybissee? Neeni yaappe demmanabay aybee?

Siiqiyaanne qoppiya asaara shiiqiyoogan demmiyo ufayssaa. Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti gubaaˈetun darajjayettidosona; qassi eti Xoossau goynnanau, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaunne issoy issuwaa minttettanau shiiqoosona. (Ibraawe 10:24, 25) Eti ufayssiya hanotan tumu lagge gidida ayyaana ishatuura issippe shiiqiyoogan ufayttoosona. (2 Tasalonqqe 1:3; 3 Yohaannisa 14) Nuuni eta leemisuwaa kaalliyoogan hegaadan ufayttoos.

Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa oosuwan peeshshiyoogan demmiyo goˈˈaa. Beni wodeegaadan attuma asay, macca asaynne naati ubbay issippe shiiqoosona. Gooba asttamaareti Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa nuuni ubba galla waatidi oosuwan peeshshanaakko akeekana mala maaddoosona. (Zaarettido Wogaa 31:12; Nahimiyaa 8:8) SHiiquwaa yiya ubbay Kiristtaane hidootaa qonccissiya ogiyan qofaa immananne mazamuriyaa yexxana danddayees.—Ibraawe 10:23.

Minnidi Xoossaa Ammaniyoogan Demmiyo Anjjuwaa. Kiitettida PHauloosi ba wodiyan deˈiya issi Gubaaˈiyan deˈiyaageeta hagaadan giis: “Taani . . . inttena be7anau laamotais. Taani giyoogee, inttekka taakka issi wode minettana. Intte ta ammanuwan, qassi taanikka intte ammanuwan minettana.” (Roome 1:11, 12) SHiiqotun nu mala Kiristtaanetuura gayttiyoogee nu ammanuwaa minttees; qassi Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara moggidi deˈanau maaddees.

Ha saaminttan nuuni shiiqiyo shiiquwaa yaada hegaa ne huuphe beˈana danddayaasa. Nena ufayssan mokkana. Ubba shiiquwankka shiiqanau miishsha qanxxakka; qassi muxuwaati shiiqenna.

  • Nuuni gubaaˈiyaa shiiquwaara gayttidaagan o leemisuwaa kaalliyoo?

  • Gubaaˈiyaa shiiquwaa shiiqiyoogan ayba ogiyan goˈettana danddayiyoo?