Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 1

Yihoowa Markkati Ay Mala Asee?

Yihoowa Markkati Ay Mala Asee?

Denmarke

Taywane

Venzuweela

Hindde

Yihoowa Markkatuppe woqqaa gidiyaageeta eray? Nuuni ne shooro, nenaara oottiyaageeta woy nenaara tamaariyaageeta gidana danddayoos. Woy Geeshsha Maxaafaabaa neeyyo yootidaageeta gidana danddayoos. Nuuni oonee, qassi nuuni nu ammanuwaabaa asau yootiyoy aybissee?

Nuuni coo asa. Nuuni dumma dumma wogaaninne hanotan diccida asa. Nuuppe issoti issoti kase hara haymaanootiyaa kaalliyaageeta; harati qassi Xoossan ammanennaageeta. SHin Yihoowa Markka gidanaappe kase, nuuni ubbay Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa loyttidi pilggida. (Oosuwaa 17:11) Nuuni tamaaridobaa ammanidi, Xoossaa Yihoowayyo goynnanau kuuyida.

Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan goˈettoos. Hara ubba asaagaadan, nuuni metootoos, qassi polo gidokko. SHin Geeshsha Maxaafaa baaso siraataa galla galla oosuwan peeshshiyoogan, nu deˈoy kaseegaappe giiganaadan oottida. (Mazamure 128:1, 2) Nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaarido loˈˈobaa hara asau yootiyo gaasotuppe issoy hegaa.

Nuuni Xoossaa azazuwaadan deˈoos. Geeshsha Maxaafay yootiyo he azazoti nuuni woppa deˈuwaa deˈiyaageeta, harata bonchiyaageeta, ammanettiyaageetanne kehiyaageeta gidanaadan maaddoosona. He baaso siraatati asay payyanne mino gidana mala maaddoosona; qassi so asay issippetettaynne loˈˈo kanddoy deˈiyoogaa gidana mala minttettoosona. Nuuni ‘Xoossay asa somˈˈo xeellennaagaa’ erido gishshau, zariyaanne polotikaa dummatettaa gaasuwan ooyettenna alame yuushuwan deˈiya tumu ishanttu maabaraa yame. Nuuni coo asa gidikkokka, keehi dumma asa gidida.—Oosuwaa 4:13; 10:34, 35.

  • Yihoowa Markkati hara asaara issi mala gidiyoy aybiinee?

  • Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan tamaarido loˈˈobay aybee?