Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 2

Nuuni Yihoowa Markka Geetettiyoy Aybissee?

Nuuni Yihoowa Markka Geetettiyoy Aybissee?

Noah

Saaronne Abrahaama

Muusa

Yesuus Kiristtoosa

Yihoowa Markkata giya sunttaa daro asay ooratta haymaanoote sunttadan qoppees. Gidikkokka, 2,700⁠ppe dariya layttappe kase, tumu Xoossaa ashkkarati a “markkata” geetettidosona. (Isiyaasa 43:10-12) Nuuni 1931 gakkanaashin, Geeshsha Maxaafaa Tamaareta geetettoos. Yaatin Yihoowa Markkata giya sunttaa nuuni dooridoy aybissee?

Hegee nu Xoossaa shaakkidi erissees. Beni kushiyan xaafettida Geeshsha Maxaafaa xuufetun, Yihoowa giya Xoossaa sunttay shaˈan qoodettiya sohuwan deˈees. Daro Geeshsha Maxaafaa birshshettatun, he sunttay Godaa woy Xoossaa giyaagaa mala boncho sunttatun laamettiis. Gidikkokka, “Hagee yeletaappe yeletaa gakkanau taani hassayettanau merinau ta suntta” yaagidi, ba sunttay Yihoowa gidiyoogaa tumu Xoossay Muuseyyo yootiis. (Kessaabaa 3:15) Yaatiyoogan, worddo xoossatu ubbaappe bana dummayiis. Nuuni Xoossaa boncho sunttan xeesettiyoogan ceeqettoos.

Hegee nuuni yootiyo kiitaa qonccissees. Xillo gidida Aabeelappe doommin, beni wode deˈida daro asay Yihoowa ammaniyoogaa markkattidosona. Asaa naatu taarikiyan, Nohee, Abrahaami, Saara, Muusee, Daawitinne harati, maayida shaaraa keena ‘daro markkatuura’ qoodettidosona. (Ibraawe 11:4–12:1) Issi uri mooribeenna asa gishshau pirdda keettan markkattiyoogaadan, nuunikka Xoossaa xeelliyaagan tumay qonccanaadan wozanappe koyoos.

Nuuni Yesuusa leemisuwaa kaalloos. I ‘ammanettida tumancha markka’ gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ajjuutaa 3:14) Yesuusi i Xoossaa ‘sunttaa erissidoogaanne’ Xoossaabaa ‘tumaa markkatidoogaa’ yootiis. (Yohaannisa 17:26; 18:37) Hegaa gishshau, tumuppe Yesuusa kaalliyaageeti Yihoowa sunttan xeegettana, qassi a sunttaa asau erissana bessees. Yihoowa Markkati hegaadan oottanau baaxetiiddi deˈoosona.

  • Geeshsha Maxaafaa Tamaareti Yihoowa Markkata giya sunttaa dooridoy aybissee?

  • Yihoowayyo markkati saˈan awudeppe doommidi deˈidonaa?

  • Yihoowayyo waanna Markkay oonee?