Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 25

Kawotettaa Addaraashay Aybissi, Qassi Waani Keexettii?

Kawotettaa Addaraashay Aybissi, Qassi Waani Keexettii?

Boliiviyaa

Nayjeeriyaa, kaseegaanne haˈˈiigaa

Tahite

Kawotettaa Addaraashaa giya sunttay Geeshsha Maxaafaa timirttiyau humˈˈo, qassi Yesuusa haggaazuwau waanna huuphe yoho gidida Xoossaa Kawotettaabaa tamaariyo soho gidiyoogaa bessees.—Luqaasa 8:1.

Heeran tumu goynuwaa goynniyo soho. Kawotettaa Addaraashay Kawotettaa mishiraachuwaa yootanau hanotaa giigissiyo soho. (Maatiyoosa 24:14) Kawotettaa Addaraashay yesuwaaninne qommuwan dumma dumma gidikkokka, keehi alleeqettidaagaanne gita gidenna; qassi daro addaraashan issi gubaaˈiyaappe daroy shiiqees. Gubaaˈetu qooday gujjido gishshau, mata wodeppe haa simmin, tammu shaˈan qoodettiya (galla galla ichashaa gidiya) Kawotettaa Addaraashata keexxida. Hegee danddayettidoy ayba ogiyaanee?—Maatiyoosa 19:26.

Asay ba dosan immiyo miishshan keexettees. He miishshay macara biiruwau kiitettees; qassi macara biiroy he miishshaa Kawotettaa Addaraashaa oorattaa keexxiya woy zaaretti keexxiya gubaaˈetussi immees.

Dumma dumma asay ba dosan keexxees. Daro biittan, Kawotettaa Addaraashaa Keexxiya Citay deˈees. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyaageetinne bantta dosan maaddiyaageeti he biittan issi gubaaˈiyaappe hara gubaaˈiyaa, ubba haaho heeri biidi, eta Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogan maaddoosona. Hara biittan, Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogaanne bottokoniyoogaa kaallanaadan dandayiya Kiristtaaneti sunttettoosona. Keexxiyo meezee deˈiyo cimati addaraashay keexetti wurana gakkanaashin ishata koshshiyaba ubban kaalettoosona; qassi dumma dumma eray deˈiyoogeeti bantta dosan maaddoosona. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoosan deˈiya gubaaˈiyaa yametuppe daroti wolqqa oosuwaa bantta dosan oottoosona. Yihoowa ayyaanay maaddiyo gishshaunne a asay wozanappe oottiyo gishshatau ha ubbabay oosettees.—Mazamure 127:1; Qolasiyaasa 3:23.

  • Nuuni goynniyo sohoy Kawotettaa Addaraashaa geetettiyoy aybissee?

  • Alame yuusho ubban Kawotettaa Addaraashay keexettana danddayidoy ayba ogiyaanee?