Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 18

Metootida Nu Ishata Ayba Ogiyan Maaddana Danddayiyoo?

Metootida Nu Ishata Ayba Ogiyan Maaddana Danddayiyoo?

Dominikan Ripublike

Jaappaane

Heyte

Yihoowa Markkati, meretay gattiyo daafaban qohettida bantta ishantta maaddanau issi issibaa sohuwaara oottiyoogaa doommoosona. Hegaadan oottiyoogee nuuni issoy issuwaa wozanappe siiqiyoogaa bessees. (Yohaannisa 13:34, 35; 1 Yohaannisa 3:17, 18) Nuuni ayba ogiyan maaddana danddayiyoo?

Miishshaa immoos. Yihudaa biittan gita namisay denddido wode, Anxxookiyan deˈiya beni Kiristtaaneti bantta ayyaana ishantta maaddanau miishshaa yeddidosona. (Oosuwaa 11:27-30) Hegaadan, hara biittan deˈiya nu ishantti keehi metootiyoogaa eriyo wode, eta maaddanau gubaaˈiyaa baggaara miishshaa yeddoos.—2 Qoronttoosa 8:13-15.

Koshshiyaaban maaddoos. Meretay gattiyo daafaban qohettida heeran deˈiya cimati yan deˈiya ishati ubbay saro deˈiyaakkonne xomoosoosona. Maaddiya komitiyan oottiyaageeti qumay, geeshsha haattay, maayoynne xalee asau imettanaadaaninne shemppiyoosay giiganaadan oottana danddayoosona. Koshshiya eray deˈiyo daro Yihoowa Markkati bantta dosaaninne bantta wociyan yaa biidi moorettida keettaanne Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogaaninne haraban maaddoosona. Nu dirijjitiyan deˈiya issippetettaynne issippe oottiyo wode demmido eray koshshiyo wode sohuwaara asaa denttettanaadaaninne koshshiyaabaa shiishshanaadan maaddees. Nuuni maaddiyoy ‘nunaara ammanuwan deˈiyaageeta’ gidikkonne, hara haymaanootiyaa kaalliyaageetakka nuussi danddayettida keenan maaddoos.—Galaatiyaa 6:10.

Ayyaanaabaaninne qofan maaddoos. Meretay gattiyo daafaban qohettidaageetussi minttettoy keehippe koshshees. Hegaa mala wodiyan, nuuni “minttetto ubbaa Xoossaa,” Yihoowappe minttettuwaa demmoos. (2 Qoronttoosa 1:3, 4) Sahuwaunne tuggau gaaso gidiya meto ubbaa Xoossaa Kawotettay mata wode xayssanaagaa Geeshsha Maxaafay odiyoobaa, hidootaa qanxxi uttidaageetussi ufayssan yootoos.—Ajjuutaa 21:4.

  • Meretay gattiyo daafabaa wode Yihoowa Markkati sohuwaara maaddana danddayiyoy aybissee?

  • Bashshaappe attidaageetussi ayyaanaaban minttettiyaabaa ay yootana danddayiyoo?