Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 15

Cimati Gubaaˈiyaa Maaddiyoy Ayba Ogiyaanee?

Cimati Gubaaˈiyaa Maaddiyoy Ayba Ogiyaanee?

Finlandde

Tamaarissiyoogaa

Heemmiyoogaa

Sabbakiyoogaa

Nu dirijjitiyan damoozan oottiya qeesee baawa. Hegaappe dumma hanotan, Kiristtaane gubaaˈee eqqido wodeegaadan, ‘Xoossaa gubaaˈiyaa naaganau’ danddayiya cimati sunttettoosona. (Oosuwaa 20:28) Cimati gubaaˈiyaa ‘wolqqan gidennan, dosan, qassi bantta goˈˈaa xalaalaa xeellennan, loˈˈo qofan’ sintta xeera gididi kaalettiyaanne heemmiya, ayyaanaaban kayma gidida attuma asata. (1 PHeexiroosa 5:1-3) Eti nu goˈˈau ay oottiyoonaa?

Eti nuussi qoppoosonanne nuna heemmoosona. Cimati gubaaˈiyaa ayyaanaaban naaganau kaalettoosonanne maaddoosona. Xoossay etau immido ha gita aawatettaa akeekiyo gishshau, cimati a asaa wolqqan haarokkona; ubba nuna minttettanaunne ufayssanau baaxetoosona. (2 Qoronttoosa 1:24) Dorssaa henttanchay ba ubba dorssata loytti heemmiyoogaadan, cimati gubaaˈiyan deˈiya ubbaa eranau baaxetoosona.—Leemiso 27:23.

Nuuni Xoossaa sheniyaa oottanaadan tamaarissoosona. Cimati nu ammanuwaa minttanau saaminttan saaminttan gubaaˈiyaa shiiquwaa kaalettoosona. (Oosuwaa 15:32) Minnidi oottiya ha attuma asati sabbakiyoogankka sintta xeera gididi, haggaazuwaara gayttida ubbaban nunaara issippe oottoosonanne nuna loohissoosona.

Nuna huuphiyan huuphiyan minttettoosona. Gubaaˈiyaa cimati ayyaanaaban nuuni minnana mala maaddanau nu soo yiidi woy Kawotettaa Addaraashan Geeshsha Maxaafaappe minttettiyaabaa yootoosona.—Yaaqooba 5:14, 15.

Gubaaˈiyaa cimatuppe daroti gubaaˈiyan oottiyo ooso xalla gidennan, hara oosuwaa oottiyaageetanne bantta soo asaara gayttida aawatettay deˈiyoogeeta. Minnidi oottiya ha ishata nuuni bonchana koshshees.—1 Tasalonqqe 5:12, 13.

  • Gubaaˈiyaa cimati ay oottiyoonaa?

  • Cimati nuussi qoppiyoogaa bessiyaabaa ay oottiyoonaa?