Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 21

Beeteelee Aybee?

Beeteelee Aybee?

Amarkkan deˈiya, misiliyaara gayttidabaa oottiyo kifiliyaa

Jarmane

Keeniyaa

Kolombbiyaa

Beeteele giyoogee Ibraysxxe qaalan ‘Xoossaa keettaa’ giyoogaa. (Doomettaabaa 28:17, 19) Yihoowa Markkati sibikate oosuwaa kaalettanaunne maaddanau goˈettiyo, alame yuushuwan deˈiya keettati he sunttan xeegettiyoogee bessiyaaba. Bolla Gididi Heemmiyaagee Amarkkan, Niyoorkke giyoosan deˈiya waanna biiruwan oottees; qassi yan uttidi daro biittan deˈiya macara biirotu oosuwaa kaallees. Macara biiruwan oottiya Kiristtaaneti Beeteele keettaa asa geetettoosona. Issi keettaa asaadan, eti issippe deˈoosonanne issippe oottoosona; issippe qumaa moosona; qassi issippe Geeshsha Maxaafaa xannaˈoosona.—Mazamure 133:1.

Beeteelee bantta goˈˈaa aggida asati oottiyo dumma soho. Beeteele keetta ubban, Xoossaa sheniyaa kumetta wozanaappe oottiyaanne Xoossaa Kawotettaara gayttidabaa kumetta wodiyau oottiya attumaageetinne maccaageeti deˈoosona. (Maatiyoosa 6:33) Etau damoozi qanxxettenna; shin eta ubbau deˈiyo kifilee, qumaynne wociyau haniya amarida miishshay imettees. Beeteelen deˈiya ubbau oottiyo oosoy deˈees; issoti issoti biiruwan, harati qumaa kattiyoosan woy qumaa miyo addaraashan oottoosona. Issoti issoti xuufiyaa attamiyoosan woy maayuwaa meecciyoosan oottoosona; harati qassi keettaa geeshshoosona woy moorettidabaa giigissoosona woy harabaa oottoosona.

Kawotettaabaa sabbakanau maaddiya darobay oosettiyo soho. Beeteele waanna halchoy danddayettida keenan ubba asay Geeshsha Maxaafaa tumaa siyanaadan maaddanaassa. Ha brooshuree hegau leemiso gidiyaabatuppe issuwaa. Bolla Gididi Heemmiyaagaa kaaletuwan xaafettidi, alame yuushuwan deˈiya xeetan qoodettiya birshshiya citatussi komppiyuteriyan kiitettiis; hegaappe, amarida Beeteele keettatun deˈiya, eesuwan attamiya maashiniyan attamettidi 110,000⁠ppe dariya gubaaˈetussi kiitettiis. Ha oosoy oosettiyo wode ubban, Beeteele keettaa asay ay oosuwaappekka eesuwan oosettana bessiya, mishiraachuwaa sabbakiyo oosuwaa keehi maaddees.—Marqqoosa 13:10.

  • Beeteelen oottiyay oonee, etau koshshiyaabay ayba ogiyan kumii?

  • Ubba Beeteelen oosettiyaabay eesuwan oottana koshshiyo ay oosuwau maaddii?