Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 14

Aqinyetuyyo Giigida Timirtte Keettati Awugeetee?

Aqinyetuyyo Giigida Timirtte Keettati Awugeetee?

Amarkkaa

Giiliyaade Timirtte Keettaa, Niyoorkken, Patrssenen

Paanaama

Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa tamaareta gidiyoogan erettoosona. Kumetta wodiyaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyaageeti loytti ‘yootanawu’ maaddana mala etawu dumma timirtte keettay giigiis.—2 Ximootiyoosa 4:5.

Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettaa: Issi asi kumetta wodiyaa aqinye gididi issi layttaa haggaazi simmidi, matan deˈiya Kawotettaa Addaraashan giigida timirtte keettan usuppun gallassaa tamaarees. He timirtte keettaa halchoy he aqinyee kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqanaadan, haggaazo qommo ubban loˈˈo ayfiyaa demmanaadan, qassi hegaadan ammanettidi haggaaziyoogaa aggennaadan maaddiyoogaa.

Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageetu Timirtte Keettaa. Naaˈˈu aginawu giigida ha timirttee gooba aqinyeti bantta heeraappe harasan Kawotettaabaa yootiyaageeti keehi koshshiyo sohuwan haggaazanaadan loohissiyo timirtte. Hegee eti saˈan ooppenne aaruwan Yihoowawu oottida Yesuus Kiristtoosa leemisuwaa kaallidi, “Hekko, tana kiitta” yaagoosona giyoogaa mala. (Isiyaasa 6:8; Yohaannisa 7:29) Diccido heeraappe haahosaa biidi haggaazanawu, kaseegaa keena injjetenna deˈuwaa deˈanawu eeno gaana koshshennan aggenna. He heeraa wogay, carkkuwaa hanotaynne qumay kase meezetoogaappe keehi dumma gidana danddayees. Qassi ooratta qaalaa tamaarana koshshennan aggenna. Ha timirtte keettay machibeenna ishatinne gelibeenna michoti, qassi aqo oyqqida Kiristtaaneti hegaa mala sohuwan haggaaziyoogan Yihoowa dirijjitiyan darobaa oottanawu maaddiya eeshshay deˈiyoogeeta gidanaadan maaddees; eta layttay 23⁠ppe 65 gakkanaassi gidana bessees.

Giiliyaade Geeshsha Maxaafaa Timirtte Keettaa. “Giiliyaade” giya Ibraysxxe qaalay “Guupettida Markkata” giyoogaa. Giiliyaade timirtte keettan, 1943⁠ppe doommidi tamaarida 8,000⁠ppe dariya misoonaaweti, ‘asa ubbawu’ markkattidi loˈˈo ayfiyaa ayfana mala kiitettidosona. (Oosuwaa 13:47) Leemisuwau, misoonaaweti koyro Peeru biitti biyo wode, yan gubaaˈee baawa; shin haˈˈi 1,000⁠ppe dariya gubaaˈeti deˈoosona. Misoonaaweti Jaappaane biittan haggaaziyoogaa doommiyo wode, yan deˈiya Yihoowa Markkati tammaa gakkokkona; shin ha wodiyan 200,000⁠ppe daro. Tamaareti he timirtte keettan Geeshsha Maxaafaa loytti tamaaroosona. Kumetta alamiyan oottiyo Kawotettaa oosoy keehi loˈˈonne giiga hanotan oosettanaadan maaddana mala, dumma aqinyeti woy misoonaaweti, macara biiruwan oottiyaageeti woy woradaa xomoosiyaageeti shoobettidi he timirtte keettan koshshiya loohissuwaa demmoosona.

  • Aqinyetettaa Haggaazuwaa Timirtte Keettaa halchoy aybee?

  • Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageetu Timirtte Keettay giigidoy oossee?