Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 24

Alame Yuusho Oosuwau Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Alame Yuusho Oosuwau Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Neppale

Toogo

Inggilize

Nu dirijjitee layttan layttan miilooniyan qoodettiya Geeshsha Maxaafatanne hara xuufeta giigissidi miishsha qanxxissennan asau immees. Kawotettaa Addaraashatanne macara biirota keexxoosinne giigissoos. SHaˈan qoodettiya Beeteele keettaa asaunne misoonaawetussi koshshiyaabaa kunttoos; qassi meretay gattiyo daafabaa gaasuwan qohettiyaageeta maaddoos. Hegaa gishshau neeni, ‘Ha ubbabau gidiya miishshaa awuppe demmiyoonaa?’ gaada qoppana danddayaasa.

Asirataa ekkokko, miishshaa qanxxissokko woy muxuwaataa shiishshokko. Sibikate oosuwaa maaddanau daro miishshaa koshshiyaaba gidikkokka, nuuni asaappe miishshaa woossokko. Xeetu layttappe kase attamettida naaˈˈantto Wochiyo Keelaa maxeetee ‘nuna maaddiyaagee Yihoowa gidiyoogaa ammaniyo gishshau nuuni mule asa woossennaagaa woy oychennaagaa’ qonccissiis; ee, mule asa woossi erokko!—Maatiyoosa 10:8.

Asay ba dosan immiyo miishshan oottoos. Nuuni Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyo oosuwaa daro asay nashshiyo gishshau, hegaa maaddanau ba dosan miishshaa immees. Yihoowa Markkatikka saˈa yuushuwan Xoossaa sheniyaa polanau bantta wodiyaa, wolqqaa, miishshaanne harabaa ufayssan goˈettoosona. (1 Hanidabaa Odiya 29:9) Bantta dosan miishshaa immana koyiyaageeti miishshaa yeggiyo saaxineti Kawotettaa Addaraashaaninne gita Shiiqotun deˈoosona. Woy jw.org saytiyaa baggaarakka miishshaa immana danddayettees. Daro baggi bantta dosan miishshaa immiyaageeti dure gidokkona; eti beetamaqidasiyan miishshaa yeggiyo saaxiniyan naaˈˈu bakkannaa yeggida, Yesuusi ibaa yootido amˈˈee mala. (Luqaasa 21:1-4) Hegaa gishshau, ubba asi “wozanan qoppidobaa” immanau ubbatoo ‘dagayana’ woy dummayi wottana danddayees.—1 Qoronttoosa 16:2; 2 Qoronttoosa 9:7.

Yihooway ba shenee polettanaadan ‘bantta duretettan bana bonchana’ koyiyaageeti ba Kawotettaa oosuwaa maaddanaadan eta wozanaa ubbatoo denttettanaagaa ammanettoos.—Leemiso 3:9.

  • Nu dirijjitee hara haymaanootetuppe dummatanaadan oottiyaabay aybee?

  • Asay ba dosan immiyo miishshaa waati goˈettiyoo?