Ha Wodiyan Yihoowa SHeniyaa Poliyaageeti Oonee?

Yihoowa Markkati kumetta saˈan deˈoosona; qassi eta zareenne wogay dumma dumma. Ha dumma dumma sheeshshaa asaa issippe gattiday aybee?

Xoossaa SHenee Aybee?

Xoossay ba shenee kumetta saˈan erettanaadan koyees. He shenee aybee, ha wodiyan hegaabaa tamaarissiiddi deˈiyay oonee?

LESSON 2

Nuuni Yihoowa Markka Geetettiyoy Aybissee?

Nuuni ha sunttan xeesettiyoy aybissakko heezzu gaasuwaa qoppite.

LESSON 3

Geeshsha Maxaafaa Tumay Zaarettidi Qonccidoy Ayba Ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa nuuni ha wodiyan loyttidi eriyoogaa waatidi erana danddayiyoo?

LESSON 4

Ooratta Alamiyaa Birshshettay Giigidoy Aybissee?

Ha Geeshsha Maxaafaa birshshettay dumma gidanaadan oottiyaabi aybee?

LESSON 5

Nu Kiristtaane SHiiqotun Neeni Akeekanabay Aybee?

Nuuni Geeshsha Maxaafaa xanna’anawunne issoy issuwaa minttettanawu issippe shiiqoos. Nena siiquwan mokki ekkana!

LESSON 6

Nu Mala Kiristtaanetuura SHiiqiyoogee Waati Maaddii?

Xoossaa Qaalay Kiristtaaneti issippe shiiqiyoogaa minttettees. Hegaa mala shiiquwaappe neeni waatada tamaarana danddayiyaakko akeeka.

LESSON 7

Nu SHiiqoti Ay Malee?

Nu shiiqotun tamaariyoobaa hagaappe kase qoppa eray? Yan Geeshsha Maxaafaappe tamaariyo timirttiyan neeni garamettanaagee qoncce.

LESSON 8

Nuuni SHiiquwau Loytti Maayiyoy Aybissee?

Nuuni maayiyoobay Xoossaa qofissii? Maayiyoobaaranne alleeqettiyoobaara gayttidaagan kaaleto gidana danddayiya Geeshsha Maxaafaa maarata akeeka.

LESSON 9

SHiiquwau Giigettana Danddayiyo Keehi Loˈˈo Gidida Ogee Awugee?

Nu shiiqotussi kasetidi giigettiyoogee etappe loytti goˈettanaadan maaddees.

LESSON 10

So Asaa Goynoy Aybee?

Intte Xoossaakko shiiqanaadaaninne so asay issoy issuwaara keehi siiqettanaadan he giigissoy waati maaddana danddayiyaakko akeeka.

LESSON 11

Nuuni Gita SHiiqota SHiiqiyoy Aybissee?

Layttan layttan nuuni gita shiiqota heezzutoo issippe shiiqoos. Nuuni ha shiiqotuppe go’ettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

LESSON 12

Kawotettaabaa Sabbakiyo Oosoy Darajjayettidoy Ayba Ogiyaanee?

Yesuusi sa’an de’iyo wode oottidobaa leemisuwaa nuuni kaalloos. Nuuni sabbakiyo hiillaappe amaridaagee awugee?

LESSON 13

qinye Giyoogee Woygiyoogee?

Amarida Markkati aginan aginan 30u, 50u, saatiyaa woy qassi hegaappe daro saatiyaa sabbakoosona. Eta aybi denttettidee?

LESSON 14

Aqinyetuyyo Giigida Timirtte Keettati Awugeetee?

Kumetta wodiyaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyaageeti loohana mala giigida dumma timirtte keettati awugeetee?

LESSON 15

Cimati Gubaaˈiyaa Maaddiyoy Ayba Ogiyaanee?

Cimati gubaaˈiyaa leemiso gididi kaalettiya ayyaanaaban kayma gidida attuma asata. Eti aybin maaddiyoonaa?

LESSON 16

Gubaaˈiyau Oottiyaageetu Oosoy Aybee?

Oosoy gubaaˈiyan maara oosettanaadan gubaaˈiyawu oottiyaageeti maaddoosona. Eta oosoy ubbaa waati maaddiyaakko akeeka.

LESSON 17

Woradaa Xomoosiyaageeti Nuna Waati Maaddiyoonaa?

Woradaa xomoosiyaageeti gubaaˈeta xomoosiyoy aybissee? Eta oosuwaappe neeni waata goˈettana danddayay?

LESSON 18

Metootida Nu Ishata Ayba Ogiyan Maaddana Danddayiyoo?

Meretay daafabaa gattiyo wode, qohettidaageeta asatettaabaaninne ayyaanaaban minttettanawu nuuni sohuwaara issi issibaa giigissoos. Ayba ogiyan giigissiyoo?

LESSON 19

Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?

Ayyaanaabaa qumaa wodiyan immanaadan i ashkkaraa sunttanaagaa yootiis. Hagee waani polettidee?

LESSON 20

Bolla Gididi Heemmiyaagee Ha Wodiyan Oottiyoy Ayba Ogiyaanee?

Koyro xeetu layttan, cimatunne kiitettidaageetu guutta citay Kiristtaane gubaa’iyawu Bolla Gididi Heemmiyaagaa gidiis. Ha wodiyan shin?

LESSON 21

Beeteelee Aybee?

Beeteelee bantta go’’aa aggida asati oottiyo dumma soho. Hegan oottiyaageetubaa gujjada era.

LESSON 22

Macara Biiruwan Oosettiyaabay Aybee?

Nu macara biiruwaa beˈanawu yiyaageeti asi bessennan beˈana danddayoosona. Intte hegaadan oottanaadan nuuni inttena shoobboos!

LESSON 23

Nu Xuufee Xaafettiyoynne Birshshettiyoy Ayba Ogiyaanee?

Nuuni 750ppe dariya qaalan xuufiyaa birshshoos. Nuuni hegaadan baaxetiyoy aybissee?

LESSON 24

Alame Yuusho Oosuwau Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Miishshaara gayttidaagan, nu dirijjitee hara haymaanoote dirijjitiyaappe dummatanaadan oottiyaabay aybee?

LESSON 25

Kawotettaa Addaraashay Aybissi, Qassi Waani Keexettii?

Nu goynuwaa sohuwaa SHiiquwaa Addaraashaa geetettiyoy aybissee? Ha SHiiquwaa Addaraashaa gubaa’eta waati maaddiyaakko akeeka.

LESSON 26

Kawotettaa Addaraashaa Waati Loytti Oyqqiyoo?

Geeshshanne loytti oyqqido SHiiquwaa Addaraashay nu Xoossay bonchettanaadan oottees. SHiiquwaa Addaraashaa loytti oyqqanawu aybi giigidee?

LESSON 27

Kawotettaa Addaraashaa Laybireeree Nuna Waati Goˈˈana Danddayii?

Geeshsha Maxaafaabaa eraa gujjanawu amaridabaa pilggiyoogaa dosay? SHiiquwaa Addaraashaa laybireeriyaa goˈettana danddayaasa!

LESSON 28

Nu Weybsayttiyan Aybi Deˈii?

Neeni nubaanne nu ammanuwaabaa, qassi Geeshsha Maxaafaappe ne oychiyo oyshatu zaaruwaa tamaarana danddayaasa.

Neeni Yihoowa SHeniyaa Oottanee?

Xoossaa Yihooway tumuppe nena siiqees. Neeni galla galla de’uwan a ufayssanawu koyiyoogaa waata bessana danddayay?