Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yesuusi Hayqqidoy Aybissee?

Yesuusi Hayqqidoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay Yesuusa hayqoy keehi maaddiyoogaa qonccissees. A hayquwawu halchchoy deˈii?