Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 4

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

Yesuus Kiristtoosi Oonee?

1. Yesuusa deˈoy waani doommidee?

Asay Yesuusakko shiiqanaadan oottida a eeshshati awugeetee?​—MAATIYOOSA 11:29; MARQQOOSA 10:​13-16.

Yesuusi saˈan yelettanaappe kase, asaa naatuugaappe dumma gidida hanotan, saluwan ayyaana mereta gididi deˈiis. (Yohaannisa 8:23) Yesuusi Xoossay koyro medhidoogaa gidiyo gishshau, Xoossay ubbabaa medhiyo wode i aara issippe oottiis. Yihooway barkka medhidoy Yesuusa xalla gidiyo gishshau, i Xoossaayyo “issi Na7aa xalaala” geetettiyoogee bessiyaaba. (Yohaannisa 1:14) Yesuusi Xoossaa gishshataa haasayiyo gishshau, ‘Qaalaa’ geetettidikka xeegettees.​—Leemiso 8:​22, 23, 30; Qolasiyaasa 1:​15, 16 nabbaba.

2. Yesuusi saˈaa yiidoy aybissee?

Xoossay Yesuusa deˈuwaa Mayraamo geetettiya Ayhuda geelaˈee uluwau aattiyoogan ba Naˈaa saluwaappe saˈaa kiittiis. Hegaa gishshau, Yesuusau ashuwan aawi baawa. (Luqaasa 1:​30-35) Yesuusi (1) Xoossaabaa tumaa tamaarissanau, (2) nuna metiyaabay gakkishinkka Xoossaa sheniyaa waatidi polana danddayiyaakko leemiso gidanau, qassi (3) ba polo deˈuwaa aatti immiyoogan nuna “wozanau” saˈaa yiis.​—Maatiyoosa 20:28 nabbaba.

3. Nuussi wozoy koshshidoy aybissee?

Wozoy issi ura hayquwaappe ashshanau qanxxiyooba. (Kessaabaa 21:​29, 30) Asaa naati hayqqanaadaaninne hargganaadan Xoossay koyro halchibeenna. Hegaa waati eriyoo? Koyro bitanee, Addaamee Geeshsha Maxaafay “nagara” giyoobaa oottiyaaba gidikko, i hayqqanaagaa Xoossay ayyo yootiis. Hegaa gishshau, Addaamee nagaraa oottibeennaba gidiyaakko, i mule hayqqenna. (Doomettaabaa 2:​16, 17; 5:5) Addaame baggaara hayqoy ha saˈaa ‘gelidoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. Yaatiyo gishshau, Addaamee ba zeretta ubbau nagaraanne nagaraa qixaatiyaa, hayquwaa laatissiis. Nuuni Addaameppe laattido hayquwaa qixaatiyaappe naxa gidanau wozuwaa koshshees.​—Roome 5:12; 6:23 nabbaba.

Nuna hayquwaappe wozana danddayiyay oonee? Nuuni hayqqiyo wode, nu nagaraa xallau qixaatiyaa ekkoos. Polo gidenna asi hara asaa nagaraa gishshaa waagaa qanxxana danddayenna.​—Mazamure 49:​7-9 nabbaba.

4. Yesuusi hayqqidoy aybissee?

Yesuusi nu mala gidenna, polo. I ayba nagaranne oottibeenna gishshau, hayqqana koshshenna. Gidikkokka, Yesuusi hara asaa nagaraa gishshau hayqqiis. Xoossay ba Naˈay nu gishshaa hayqqanaadan saˈaa kiittiyoogan asaa naata keehippe siiqiyoogaa bessiis. Yesuusikka ba Aawau azazettidi, ba shemppuwaa nu nagaraa gishshau aattidi immiyoogan nuna siiqiyoogaa bessiis.​—Yohaannisa 3:16; Roome 5:​18, 19 nabbaba.

Yesuusi Hayqqidoy Aybissee? Giya Biiduwaa Xeella

5. Yesuusi ha wodiyan ay oottii?

Yesuusi saˈan deˈiyo wode, harggidaageeta pattiis; hayqqidaageeta denttiis; qassi qohiyaabaappe asaa ashshiis. Yaatiyoogan, azazettiya asaa naatu ubbau sinttappe i oottanabaa bessiis. (Maatiyoosa 15:​30, 31; Yohaannisa 5:28) Xoossay Yesuusa hayquwaappe ayyaana mereta oottidi denttiis. (1 PHeexiroosa 3:18) Yesuusi kumetta saˈan haarana mala Yihooway au maataa immanaashin, Xoossaappe ushacha baggaara uttidi naagiis. (Ibraawe 10:​12, 13) Yesuusi Kawo gididi saluwan haˈˈi haariiddi deˈees; qassi a kaalliyaageeti he mishiraachuwaa saˈa yuushuwan yootiiddi deˈoosona.​—Daaneela 7:​13, 14; Maatiyoosa 24:14 nabbaba.

Yesuusi Kawo gidiyoogaadan ba maataa goˈettidi, ubba metuwaanne metuwau gaaso gidiyaageeta mata wode xayssana. Yesuusayyo azazettiyoogan an ammaniya ubbay gannate gidiya saˈan deˈuwaa demmana.​—Mazamure 37:​9-11 nabbaba.