Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 5

Xoossay Sa’au Ay Halchidee?

Xoossay Sa’au Ay Halchidee?

1. Xoossay saˈaa medhidoy aybissee?

Yihooway saˈaa asaassi immiis. Saˈay nuuni deˈiyo soho. Hegaa gishshau, koyro azinaynne machiyaa, Addaameenne Hewaana merettidoy saluwan deˈanaadaana gidenna; Xoossay eta medhanaappe kase saluwan deˈanaadan medhidoy kiitanchata. (Iyyooba 38:​4, 7) Xoossay koyro bitanee Edene Gannatiyaa geetettiya loˈˈiya sohuwan deˈana mala yan wottiis. (Doomettaabaa 2:​15-17) Addaameenne i yelana naati saˈan merinau ufayssan deˈanaadan Yihooway halchiis.​—Mazamure 37:29; 115:16 nabbaba.

Koyro gannate gididay Edene gannate xalla. Koyro azinaynne machiyaa yelidi corattidi saˈaa kumanaadan azazettidosona. Takkidi, eti kumetta saˈaa haaranaadaaninne gannate oottanaadan azazettidosona. (Doomettaabaa 1:28) Saˈay mule xayenna. Saˈay merinau asaa naati deˈiyoosa gidana.​—Mazamure 104:5 nabbaba.

Xoossay Saˈaa Medhdhidoy Aybissee? Giya Biiduwaa Xeella

2. Saˈay haˈˈi gannate gidennay aybissee?

Addaameenne Hewaana Xoossau azazettibeenna gishshau, Yihooway eta gannatiyaappe kessiis. Gannatee xayiis; ay asinne saˈay zaarettidi gannate gidanaadan oottana danddayibeenna. He wodeppe doommidi saˈan iita asay deˈees.​—Doomettaabaa 3:​23, 24 nabbaba.

Yihooway asaa naatussi koyro halchidobaa aggidee? Aggibeenna! I ubbaa danddayiya Xoossa. Ba halchidobaa polees. (Isiyaasa 45:18) I koyro qoppidoogaadan asaa naati deˈanaadan oottana.​—Mazamure 37:​11, 34 nabbaba.

3. Saˈay zaarettidi Gannate gidanay ayba ogiyaanee?

Xoossay sunttido Kawo gidiyoogaadan Yesuusi haariyo wode, saˈay zaarettidi Gannate gidana. Armmageedoona giyo olan Yesuusi Xoossaa kiitanchata kaalettidi Xoossaa morkketa ubbaa xayssana. Hegaappe simmin, Yesuusi Seexaanaa 1,000 layttau qachana. Xoossaa asaa kaalettiyaynne naagiyay Yesuusa gidiyo gishshau, eti bashshaappe attana. Yaatidi, eti Gannatiyan merinaa deˈuwaa demmana.​—Ajjuutaa 20:​1-3; 21:​3, 4 nabbaba.

4. Metoy xayanay awudee?

Xoossay saˈaappe iitabaa xayssanay awudee? Yesuusi wurssettay matattidoogaa erissiya ‘malaataa’ yootiis. Ha wodiyan alamiyan hanettiiddi deˈiyaabay asay keehi hirgganaadan oottiyaabanne nuuni ‘wodiyaa wurssettan’ deˈiyoogaa bessiyaaba.​—Maatiyoosa 24:​3, 7-14, 21, 22 nabbaba.

Yesuusi saluwan uttidi 1,000 layttaa saˈaa haariyo wode, ubba metuwaa xayssana. (Isiyaasa 9:​6, 7; 11:9) Yesuusi Kawo gididi haariyoogaappekka haray, Qeese Ubbatu Halaqaa gididi oottiyo gishshau, Xoossaa siiqiyaageetu nagaraa atto giissana. Yaatiyoogan, Xoossay Yesuusa baggaara harggiyaa, ceegatettaanne hayquwaa xayssana.​—Isiyaasa 25:8; 33:24 nabbaba.

5. Gannatiyan deˈanay oonee?

Xoossaa siiqiyaanne a waatidi ufayssanaakko tamaaranau koyiya asaa neeni SHiiquwaa Addaraashan demmana

Xoossaayyo azazettiya asay Gannatiyan deˈana. (1 Yohaannisa 2:17) Yesuusi bana kaalliyaageeti ashkke asata koyidi, eti Xoossaa waatidi ufayssana danddayiyaakko tamaarissana mala kiittiis. Saˈay Gannate gidiyo wode deˈana miilooniyan qoodettiya asaa Yihooway ha wodiyan giigissiiddi deˈees. (Sofonaasa 2:3) Yihoowa Markkatu SHiiquwaa Addaraashan, asay loˈˈo azinanne loˈˈo aawa, qassi loˈˈo machonne loˈˈo aayo gidanau tamaarees. Naatinne yelidaageeti issippe goynnoosonanne mishiraachoy eta ayba ogiyan goˈˈiyaakko tamaaroosona.​—Mikiyaasa 4:​1-4 nabbaba.