Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 8

Xoossay Iitabaanne Tuggaa Aybissi Paqqadidee?

Xoossay Iitabaanne Tuggaa Aybissi Paqqadidee?

1. Iitabay waani doommidee?

Asaa naati bantta metuwaa qaarana danddayennaagaa akeekanaadan Xoossay asaayyo haaranau gidiya wodiyaa immiis

Saˈan iitabay doommidoy, Seexaanay koyro wordduwaa worddotido wode. Seexaanay koyro polo gidida kiitancha; shin “tuman genccibeenna.” (Yohaannisa 8:​44, NW) I, Yihoowa xallau bessiya goynuwaa bau ekkana koyiis. Seexaanay koyro macaasee Hewaanissi worddo gididabaa yootiis; qassi Xoossaassi gidennan bau azazettanaadan o ammanttiis. Addaameekka Hewaaniira exatidi, Xoossaayyo azazettibeenna. Addaamee azazettennan aggidoogee tuggaanne hayquwaa kaalettiis.​—Doomettaabaa 3:​1-6, 19 nabbaba.

Seexaanay, Hewaana Xoossau azazettennaadan yootido wode, Xoossay haariyo maataa bolli makkaliyoogaa doommiis. Asaa naatuppe daroti Xoossaa haaruwaa ixxidi, Seexaanaara exatidosona. Hegaa gishshau, Seexaanay ‘ha saˈaa haariyaagaa’ gidiis.​—Yohaannisa 14:30; 1 Yohaannisa 5:​19 nabbaba.

2. Xoossay medhidoban paci deˈii?

Xoossay medhido ubbabay polo. Xoossay medhido asatinne kiitanchati, ayyo polo hanotan azazettana danddayoosona. (Zaarettido Wogaa 32:​4, 5) Xoossay nuna, iitaa woy kehaa dooridi oottiyo maatay deˈiyoogeetaa oottidi medhiis. Ha dooriyo maatay nuuni Xoossaa siiqiyoogaa qonccissanaadan maaddees.​—Yaaqooba 1:​13-15; 1 Yohaannisa 5:3 nabbaba.

3. Xoossay tuggaa hanno gakkanau paqqadidoy aybissee?

Yihooway ubbaa haariyo ba maataa bolli denddida makkalaa amarida wodiyau danddayiis. Aybissi? Ay haaroynne a maadoy baynnan asaa naata goˈˈennaagaa bessanaassa. (Eranchchaa 7:29; 8:9) Asaa naatu 6,000 laytta taarikee, hegee tuma gidiyoogaa qonccissiis. Asaa naatu haaroy olaa, danuwaa, pirdda pacaanne harggiyaa xayssana danddayibeenna.​—Ermmaasa 10:23; Roome 9:17 nabbaba.

Asaa naatu haaruwaappe dumma hanotan, Xoossau eeno giidi haarettiyaageeta a haaroy goˈˈees. (Isiyaasa 48:​17, 18) Yihooway mata wode asa haaro ubbaa xayssana. Xoossay banttana haaranaadan koyiya asaa xallay saˈan deˈana.​—Isiyaasa 11:9; Daaneela 2:44 nabbaba.

Xoossay Tuggaa Aybissi Coˈˈu Giidi Xeellii? Giya Biiduwaa Xeella

4. Xoossaa danddayay nuussi ayba hanotay deˈanaadan oottidee?

Seexaanay, Yihoowayyo kumetta wozanaappe oottiya uri baawa giis. Hegee worddo gidiyoogaa bessana danddayaasa! Yihoowa danddayay, nuuni haarettana koyiyoy Xoossaassakko woy asassakko bessanaadan oottiis. Nu deˈoy nuuni dooriyoy awugaakko bessees.​—Iyyooba 1:​8-12; Leemiso 27:11 nabbaba.

5. Xoossau haarettanau waani doorana danddayiyoo?

Nuuni dooriyoobay Xoossau haarettanau koyiyoogaa woy koyennaagaa bessees

Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa maaraadan tumu goynuwaa goynnikko, nuuni haarettiyoy Xoossaassa gidiyoogaa bessoos. (Yohaannisa 4:23) Yesuusaagaadan, nuunikka polotikaaninne olan gelennan aggiyoogan, Seexaanaa haaruwaa koyennaagaa bessana danddayoos.​—Yohaannisa 17:14 nabbaba.

Seexaanay ba wolqqaa nuuni shori baynna iita oosuwaa oottanaadan denttettanau goˈettees. Nuuni hegaa malabaappe haakkiyo wode, nu laggetinne nu dabboti nuna baceessana woy ixxana danddayoosona. (1 PHeexiroosa 4:​3, 4) Hegaa gishshau, nuuni bessiya dooruwaa doorana koshshees. Nuuni Xoossaa siiqiya asatuura laggetanee? Qassi Xoossay ba aadhida eratettaaninne siiquwan immido higgiyaa azazettanee? Hegaadan oottikko, Xoossay koyiyoogaadan oottiya issi urinne deˈenna giidi, Seexaanay yootidobay worddo gidiyoogaa bessoos.​—1 Qoronttoosa 6:​9, 10; 15:33 nabbaba.

Xoossay asaa naata siiqiyoogee iitabaynne tuggay xayanaagaa bessees. Hegaa ammaniyoogaa qonccissiyaageeti saˈan merinau ufayssan deˈana.​—Yohaannisa 3:16 nabbaba.