Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTT 12

Neeni Xoossaakko SHiiqana Danddayiyoy Ayba Ogiyaanee?

Neeni Xoossaakko SHiiqana Danddayiyoy Ayba Ogiyaanee?

1. Xoossay ubba asaa woosaa siyii?

Ubba asay woosan baakko shiiqanaadan Xoossay shoobbees. (Mazamure 65:2) Gidikkokka, i siyiyoy ubba asaa woosaa gidenna. Leemisuwau, ba machiyo qohiya uraa woosay xubettana danddayees. (1 PHeexiroosa 3:7) Qassi Israaˈeelati iita oosuwaa oottiyoogaa aggennan ixxido wode, Xoossay eta woosaa siyibeenna. Woosay gita maata gidiyoogee qoncce. SHin wolqqaama nagaraa oottidaageetikka bantta nagaraappe simmikko, Xoossay eta woosaa siyees.​—Isiyaasa 1:15; 55:7 nabbaba.

Xoossay Ubba Asaa Woosaa Siyii? Giya Biiduwaa Xeella

2. Nuuni ayba ogiyan woossana koshshii?

Woosay nu goynuwaa shaaho gidiyo gishshau, nuuni nuna Medhidaagaa, Yihoowa xalaalaakko woossana koshshees. (Maatiyoosa 4:10; 6:9) Qassi nuuni polo gidenna gishshaunne Yesuusi nuuyyo hayqqido gishshau, a sunttan woossana koshshees. (Yohaannisa 14:6) Nuuni wozanan oyqqido qaalata woy xaafettidabaappe zaaretti zaarettidi woossanaadan Yihooway koyenna. Nuuni wozanappe woossanaadan koyees.​—Maatiyoosa 6:7; Piliphphisiyuusa 4:​6, 7 nabbaba.

Wozanaa giddon woossiyo woosaakka nuna Medhidaagee siyana danddayees. (1 Sameela 1:​12, 13) I nuuni ubbatoo, giishin, wonttaara denddiyo wodenne omarssi zinˈˈiyo wode, qumaa miyo wodenne nuna metoy gakkiyo wode woossanaadan shoobbees.​—Mazamure 55:22; Maatiyoosa 15:36 nabbaba.

3. Kiristtaaneti issippe shiiqiyoy aybissee?

Nuuni Xoossaa ammanenna asaaranne i saˈan sarotettaa ehaanau gelido qaalaa qilliicciya asaara deˈiyo gishshau, Xoossaakko shiiqiyoogee metiyaaba gidana danddayees. (2 Ximootiyoosa 3:​1, 4; 2 PHeexiroosa 3:​3, 13) Yaatiyo gishshau, nu mala Kiristtaanetuura shiiqiyoogan nuuni issoy issuwaa minttettiyoogee koshshiyaaba.​—Ibraawe 10:​24, 25 nabbaba.

 Xoossaa siiqiya asaara shiiqiyoogee nuuni Xoossaakko shiiqanaadan maaddees. Yihoowa Markkatu shiiqoti issoy issuwaa ammanuwan minettanau loˈˈo injje.​—Roome 1:​11, 12 nabbaba.

4. Neeni Xoossaakko shiiqana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Neeni Yihoowa Qaalaappe tamaaridobaa wotta denttada qoppiyoogan akko shiiqana danddayaasa. I oottidobaappe, a zoriyaappenne i gelido qaalaappe ay tamaarana danddayiyaakko qoppa. Woosaynne wotti dentti qoppiyoogee Xoossaa siiqoynne a aadhida eratettay ay keena darokko nuuni akeekanau maaddees.​—Yaasa 1:8; Mazamure 1:​1-3 nabbaba.

Neeni Xoossan ammanettiyaabanne a ammaniyaaba gidikko, akko shiiqana danddayaasa. SHin ammanoy ubbatoo ­haattaa ushshana koshshiyo ataakiltte mala. Ne ammanuwau gaaso ­gidiyaabata wotta denttada qoppiyoogan ubbatoo ne ammanuwaa minttana koshshees.​—Maatiyoosa 4:4; Ibraawe 11:​1, 6 nabbaba.

5. Xoossaakko shiiqiyoogee nena goˈˈiyoy ayba ogiyaanee?

Yihooway bana siiqiyaageetuyyo qoppees. Eta ammanuwaanne merinaa deˈuwaa hidootaa xayssiyaabaappe eta naagana danddayees. (Mazamure 91:​1, 2, 7-10) Nu payyatettaa qohiyaanne ufayssaa diggiya duussaappe nuuni haakkanaadan i zorees. Yihooway ubbaappe aadhiya deˈo ogiyaa nuna tamaarissees.​—Mazamure 73:​27, 28; Yaaqooba 4:​4, 8 nabbaba.