Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 11

Xoossaa Higgee Nuna Go’’iyoy Ayba Ogiyaanee?

Xoossaa Higgee Nuna Go’’iyoy Ayba Ogiyaanee?

1. Nuussi kaaletoy koshshiyoy aybissee?

Geeshsha Maxaafay yootiyoobay nu deˈuwaunne hara asaa deˈuwau nuuni naagettanaadan oottiyoy ayba ogiyaanee?​—MAZAMURE 36:9.

Nuna Medhidaagee aadhida eratettan nuuppe keehi aadhees. I siiqo Aawa gidiyo gishshau, nuussi qoppees. Qassi nuuni a haaruwaappe kiyidi deˈanaadan halchibeenna. (Ermmaasa 10:23) Hegaa gishshau, guutta naati bantta aawaa woy aayee kaaletuwaa kaallana koshshiyoogaadan, nuuni ubbay Xoossaa kaaletuwaa kaallana koshshees. (Isiyaasa 48:​17, 18) Geeshsha Maxaafan deˈiya higgee Xoossay immido kaaletuwaa oyqqiis.​—2 Ximootiyoosa 3:​16 nabbaba.

Yihoowa higgee ha wodiyan nuuni loˈˈo deˈuwaa deˈiyo ogiyaa tamaarissees; qassi sinttappe nuuni merinaa anjjuwaa waati demmana danddayiyaakko yootees. Xoossay nuna medhido gishshau, nuuni a kaaletuwaa ufayssan kaalliyoogee bessiyaaba.​—Mazamure 19:​7, 11; Ajjuutaa 4:​11 nabbaba.

2. Xoossaa Qaalay nuuyyo kaaleto gidiyoy ayba ogiyaanee?

Nuuni dumma dumma hanotan ay oottanaadan Xoossay koyiyaakko Geeshsha Maxaafan deˈiya issi issi qofaappe akeekoos. SHin Geeshsha Maxaafan deˈiya higgeti issi issibaa xallau goˈˈoosona. (Zaarettido Wogaa 22:8) Geeshsha Maxaafay yootiyo issibay, nuuni ay oottanaadan minttettiyaakko akeekanau adussi qoppana koshshees. (Leemiso 2:​10-12) Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay deˈoy Xoossaa imota gidiyoogaa yootees. He tumay nuna kaalettana danddayees. Hegee nuuni nu deˈuwaunne hara asaa deˈuwau naagettanaadan oottees.​—Oosuwaa 17:28 nabbaba.

3. Ubbaappe aadhiya naaˈˈu azazoti awugeetee?

Yesuusi ubbaappe aadhiya naaˈˈu higgeta yootiis. Koyroogee asaa naati Xoossaa eranaadan, a siiqanaadaaninne ammanettidi  ayyo oottanaadan merettidoogaa qonccissees. Hagee nuuni kuuyiyo kuushsha ubban sinttayana koshshiyooba. (Leemiso 3:6) Ha kaaletuwaadan deˈiyaageeti Xoossaara dabbotoosona, tumu ufayssaanne merina deˈuwaa demmoosona.​—Maatiyoosa 22:​36-38 nabbaba.

Naaˈˈantoogee qassi hara asaara saruwan deˈanaadan oottees. (1 Qoronttoosa 13:​4-7) Ha higgiyau azazettiyoogee Xoossay xeelliyo ogiyan nuuni asaa xeellanaadan maaddees.​—Maatiyoosa 7:12; 22:​39, 40 nabbaba.

4. Xoossaa Higgee nuna waatidi goˈˈii?

Geeshsha Maxaafaa higgee so asay siiquwan waanidi issippetettay deˈiyoogaa gidanaakko tamaarissees. (Qolasiyaasa 3:​12-14) Xoossaa Qaalay, hara kaaletuwaa, giishin, aqo deˈoy laalettana bessennaagaa tamaarissiyoogankka so asay qohuwaappe naagettanaadan maaddees.​—Doomettaabaa 2:24 nabbaba.

Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan deˈiyoogan, asatettaaninne qofan nuna qohiyaabaappe naagettana danddayoos. Leemisuwau, ootissiyaageeti Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan ammanettiyaanne minnidi oottiya oosanchata darotoo koyoosona. (Leemiso 10:​4, 26; Ibraawe 13:18) Xoossaa Qaalay nuuni deˈuwau koshshiyaabay gidana giidi deˈanaadaaninne aquwaappe aattidi Xoossaara deˈiya dabbotaa xoqqu oottidi xeellanaadankka tamaarissees.​—Maatiyoosa 6:​24, 25, 33; 1 Ximootiyoosa 6:​8-10 nabbaba.

Xoossaa higgiyaadan deˈiyoogee nuuni payya gididi deˈanaadan maaddana danddayees. (Leemiso 14:30; 22:​24, 25) Leemisuwau, mattottennaadan Xoossaa Qaalay yootiyoogaa azazettiyoogee woriya harggiyaappenne daafabaappe nuna naagees. (Leemiso 23:20) Ushshaa uyiyoogaa Yihooway diggennaba gidikkokka, likkiyan uyana koshshees. (Mazamure 104:15; 1 Qoronttoosa 6:10) Xoossaa higgee nuuni oottiyooba xalla gidennan, qoppiyoobaakka naagettanaadan tamaarissiyoogan nuna goˈˈees. (Mazamure 119:​97-100) Gidikkokka, tumu Kiristtaaneti Xoossaa higgiyau azazettiyoy banttana goˈˈiyoogaa xallaassa gidenna. Eti azazettiyoy Yihoowa bonchanau koyiyo gishshataassa.​—Maatiyoosa 5:​14-16 nabbaba.