Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTE 13

Haymaanooteti Waananee?

Haymaanooteti Waananee?

1. Ubba haymaanooteekka loˈˈoo?

Daro haymaanootetun Xoossaa ufayssanau koyiya ashkke asati deˈoosona. Xoossay he asata beˈees, qassi etau qoppees. SHin issi issi asay haymaanootiyaa goˈettidi iitabaa oottiyoogee azzanttiyaaba. (2 Qoronttoosa 4:​3, 4; 11:​13-15) Televizhiiniyaanne gaazeexaa malaban odettiyaagaadan, issi issi haymaanootee shabbirssaa, zariyan dummatiyoogaa gaasuwan asaa buttiyoogaanne olaa minttettees, qassi guutta naata qohiyoogaanne wolqqan etaara asho gaytotettaa poliyoogaa coˈˈu gi xeellees. Hagee Xoossaa ammaniya ashkketa keehi azzanttiyaaba!​—Maatiyoosa 24:​3-5, 11, 12 nabbaba.

Tumu haymaanootee Xoossaa bonchissees; shin worddo haymaanootee a azzanttees. Worddo haymaanootee Xoossaabaanne hayqqidaageetubaa gujjin, Geeshsha Maxaafan baynna worddobaa tamaarissees. SHin asay babaa tumaa eranaadan Yihooway koyees.​—Hizqqeela 18:4; 1 Ximootiyoosa 2:​3-5 nabbaba.

2. Haymaanooteti waananee?

Xoossaa siiqoos giiddi, Seexaanaa alamiyaa siiqiya haymaanootetun Xoossay cimettana danddayenna. (Yaaqooba 4:4) Xoossaa Qaalay worddo haymaanoote ubbaa “Gita Baabiloono” yaagidi xeegees. Nohe wode Bashsha Haattaappe simmin worddo haymaanootee doommidoy beni Baabiloone katamaana. Asaa naata balettiyaanne huqqunniya haymaanootiyaa Xoossay mata wode xayssana.​—Ajjuutaa 17:​1, 2, 5, 16, 17; 18:8 nabbaba.

SHin alame yuushuwan worddo haymaanootiyaa kaalliya ashkke asaa Yihooway dogibeenna. I tumaa tamaarissiyoogan hegaa mala asata issippe shiishshiiddi deˈees.​—Mikiyaasa 4:​2, 5 nabbaba.

 3. Ashkke asay waatana bessii?

Tumu haymaanootee asay issippetettaa medhanaadan oottees

Tumaanne suure gididabaa dosiya asau Yihooway qoppees. Eti worddo haymaanootiyaappe kiyanaadan i yootees. Xoossaa siiqiya asay a ufayssiyaabaa oottanau koyees.​—Ajjuutaa 18:4 nabbaba.

Koyro xeetu layttan deˈida ashkke asay, kiitettidaageeti mishiraachuwaa yootido wode ufayssan siyiis. Eti halchoynne hidootay deˈanaadan oottiya, ufayssiya deˈo oge gidida oorattabaa Yihoowappe tamaaridosona. Eti mishiraachuwaa siyidi, bantta deˈuwan Yihoowa kaseyido gishshau, ha wodiyan nuuyyo loˈˈo leemiso gidoosona.​—1 Tasalonqqe 1:​8, 9; 2:​13 nabbaba.

Worddo haymaanootiyaappe kiyidi, au goynnanau yiyaageeta Yihooway mokki ekkees. Yihooway siiquwan shoobbiyoogaa neeni siyiyaaba gidikko, au dabbo gidaasa; Yihoowayyo goynniya, siiqo so asaa yame gidaasa; qassi merinaa deˈuwaa demmaas.​—Marqqoosa 10:​29, 30; 2 Qoronttoosa 6:​17, 18 nabbaba.

4. Xoossay asaa ubbaa ufayssiyaabaa oottanay ayba ogiyaanee?

Worddo haymaanootee mata wode xayanaagee mishiraacho. Hegee saˈa ubban deˈiya asaa huqqunnaappe woppissana. Hegaappe simmin worddo haymaanootee asay shaahettanaadan oottennanne asaa balettenna. Qoppiya mereta ubbay ­issippe issi tumu Xoossau goynnana.​—Ajjuutaa 18:​20, 21; 21:​3, 4 nabbaba.