Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha Brooshuree Maaddiyo Ogiyaa

Ha Brooshuree Maaddiyo Ogiyaa

Ha brooshuree neeni Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa tamaaranau maaddana. Ubba menttotu wurssettan deˈiya xiqiseti borxxu gi xaafettida oyshatuyyo zaaruwaa neeni Geeshsha Maxaafan nabbabana sohuwaa bessoosona.

Geeshsha Maxaafan he xiqiseta nabbabiyo wode, ha oyshata waati zaariyaakko qoppa. Yihoowa Markkatuppe issi uri Geeshsha Maxaafaa qofaa birshshi yootiyoogan nena ufayssan maaddana.​—Luqaasa 24:​32, 45 nabbaba.

Akeekissuwaa: Ha brooshuriyan qonccida xuufeti ubbay Yihoowa Markkati giigissidoogeeta.