Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?

Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?

Geeshsha Maxaafaa xaafiday asaa gidikko, waanidi “Xoossaa qaalaa” geetettii? (1 Tasalonqqe 2:13) Xoossay ba qofaa xaafida asawu waati yootidee?