Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPO 11

Bullachchaa Gallassaappe Simmin

Bullachchaa Gallassaappe Simmin

“Siiqoi mulekka xayenna.”—1 QORONTTOOSA 13:8.

1, 2. Aqo deˈuwan metoy merettiyoogee aqo deˈoy laalettiis giyoogee? Qonccissa.

AQO DEˈOY Yihoowa imota. Aqo deˈoy issi uri ufayttanaadan oottana danddayees. SHin ubba aqo deˈuwankka metoy merettees. Metoy mule xayana danddayennaba milatikkonne, azinaynne machchiyaa kaseegaadan dabbotaa minttana danddayokko giidi qoppana bessenna.

2 Nu aqo deˈuwan issi issitoo metoy merettikko, nuuni garamettana bessenna. SHin, metoy merettiis giyoogee nu aqo deˈoy laalettiis giyoogaa gidenna. Aqo deˈuwan gita metoy merettidoogeetikka bantta dabbotaa minttanawu maaddiyaabaa akeekidosona; qassi bantta aqo deˈoy kaseegaappe minnanaadan oottidosona. Waatidi?

XOOSSAARANNE ISSOY ISSUWAARA KASEEGAAPPE AARUWAN DABBOTITE

3, 4. Aqo deˈuwan issi issitoo aybi merettana danddayii?

3 Aqo deˈoy dumma dumma gidida naaˈˈu asati issippe deˈanaadan oottees; eti dosiyoobay, ixxiyoobay, eta qofaynne eti issibaa oottiyo ogee dumma dumma. Qassi, azinaynne machchiyaa dumma dumma hanotan woy wogan diccidaageeta gidana danddayoosona. Azinaynne machchiyaa issoy issuwaa loytti eriyoogeenne akeekiyoogee daro wodiyaa ekkiyaabanne baaxetana koshshiyaaba.

4 Azinaynne machchiyaa wodee sugi sugi biyoode  bantta huuphe qofaa xallan sheekkidi issoy issuwaappe haakki haakkidi baana danddayoosona. Hegee eti dumma dumma deˈuwaa deˈiyoogaa mala gidana danddayees. Eti keehi matattanaadan eta aybi maaddana danddayii?

Geeshsha Maxaafaa zoree loˈˈo aqo deˈuwawu keehi koshshiyaaba

5. (a) Ba aqo laggiyaara kaseegaappe aaruwan dabbotanaadan issi Kiristtaaniyaa aybi maaddana danddayii? (b) Ibraawe 13:4 maaran nuuni aqo deˈuwaa waati xeellana bessii?

5 Yihooway neeninne ne aqo laggee banaaranne intte issoy issuwaara kaseegaappe aaruwan dabbotanaadan maaddana danddayiya loˈˈo zoriyaa immees. (Mazamure 25:4; Isiyaasa 48:17, 18) I, “Ekkiyoogaanne geliyoogaa asai ubbai bonchchanau bessees” yaagees. (Ibraawe 13:4) Neeni bonchchiyoobay xoqqu oottada xeelliyoobanne alˈˈoba. Neeni hegaa naaganne nashsha. Nuuni aqo deˈuwaa hegaadan xeellanaadan Yihooway koyees.

 YIHOOWA SIIQIYOOGEE INTTE AQO DEˈUWAWU MAADDANA DANDDAYEES

6. Aqo deˈuwaa xeelliyaagan Yihoowa qofaa Maatiyoosa 19:4-6y yootiyoobay aybee?

6 Koyro azinaynne machiyaa aqo oyqqanaadan oottidaagee Yihoowa. A Naˈay Yesuusi hagaadan giis: “Xoossai koiro eta medhdhiiddi, attumaasanne maccaasa oottiis. Hegaa gishshau, ‘Issi asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asa gidoosona’ yaagiya qaalaa nabbabibeekketii? Hegaa gishshau, eti issi asa gidiyoogaappe attin, naa77u asa gidokkona; hegaa gishshau, Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo.” (Maatiyoosa 19:4-6) Koyroppe doommidi, Yihooway aqo deˈoy adussa wodiyawu gamˈˈanaadan halchchiis. So asay issoy issuwaara keehi matattanaadaaninne ufayttidi issippe deˈanaadan I koyees.

7. Azinatinne machchoti bantta aqo deˈuwaa waati minttana danddayiyoonaa?

7 SHin, aqo oyqqidaageeta unˈˈissiyaabaynne hirggissiyaabay awudeegaappenne aaruwan ha wodiyan gakkees. Issi issitoo unˈˈissiyaabay keehi daro gidiyo gishshawu, eti bantta aqo deˈoy giigana danddayenna giidi qoppoosona; qassi hidootaa qanxxoosona. SHin Yihooway aqo deˈuwaa waati xeelliyaakko akeekiyoogee nuna maaddana danddayees.—1 Yohaannisa 5:3.

8, 9. (a) Aqo deˈuwan nuuni Yihoowa kaaletuwaa awude kaallana koshshii? (b) Nu aqo deˈoy nuussi alˈˈo gidiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

8 Yihoowa kaaletoy nuna ubbatoo maaddees. Nuuni beˈidoogaadan, I nuna hagaadan zorees: “Ekkiyoogaanne geliyoogaa asai ubbai bonchchanau bessees.” (Ibraawe 13:4; Eranchchaa 5:4) Nuuni Yihoowa kaaletuwaa kaalliyoogee metiyo wodekka A kaaletuwaa kaallikko, nuuni goˈettanaagee qoncce.—1 Tasalonqqe 1:3; Ibraawe 6:10.

 9 Nu aqo deˈoy nuussi alˈˈo gidiyo gishshawu, hegaa moorana danddayiya aybanne oottiyoogaappe woy haasayiyoogaappe naagettana koyoos. Nuuni nu aqo laggiyaara kaseegaappe aaruwan dabbotay minnanaadan koyoos. Hegaadan waati oottana danddayiyoo?

INTTE HAASAYIYOOBAANINNE OOTTIYOOBAN INTTE AQO DEˈUWAA BONCHCHITE

10, 11. (a) Issi issi aqo deˈuwan merettiya gita metoy aybee? (b) Nuuni nu azinaara woy machcheera haasayiyo ogiyaabaa loytti qoppana koshshiyoy aybisee?

10 Issi uri ba aqo laggee qohettanaadan oottana danddayiyo daro ogee deˈees. Kiristtaaneti bantta aqo laggeta mule shocana woy eta bollaa qohana danddayiyaabaa aybanne oottana bessennaagaa eroos. SHin, nuuni haasayiyooban issoy issuwaa qohana danddayoos. Haasayay ola miishsha mala gidana danddayees. Issi maccaasiyaa hagaadan gaasu: “Ta azinay tana haasayiyooban qohees. Ta bollan masuntti beettenna shin, ‘Neeni taayyo tooho!,’ ‘Neeni pattakka!’ yaagiyoogaa mala cashshaa ubbatoo tana cayiyoogee, ta wozanay masunxxanaadan oottees.” Issi azinay ba machchiyaa ubbatoo bana toochchiyoogaanne cayiyoogaa yootiis. I hagaadan giis: “A tawu yootiyoobawu taani keha qaalaa zaarana danddayikke. Taani O haasayissana danddayennaynne ooso sohuwan takkiyoy hegaassa. Soo yiyoogaappe yan takkiyoogee keehi loˈˈo.” Ha wodiyan meeze gidida cashshay issi uri qohettanaadan oottana danddayees.

11 Azinaynne machchiyaa issoy issuwaa iita qaalan haasayissiyoogaa gaasuwan gakkiya qohoy elle paxenna. Azinaynne machchiyaa issoy issuwaa hegaadan oyqqanaadan Yihooway koyennaagee qoncce. SHin neeni akeekennan ne aqo laggiyaa qohana danddayaasa. Neeni ne aqo laggiyawu  keha gididabadan neeyyo siyettana danddayees; shin ne aqo laggiyawu aybi siyettii? Neeni haasayidobay ne aqo laggiyaa qohikko, neeni ne dosan laamettuutee?—Galaatiyaa 5:15; Efisoona 4:31 nabbaba.

12. Aqo oyqqida urawu Yihoowaara dabbotay moorettanaadan oottana danddayiyaabay aybee?

12 Neeni asa sinttan gidin aggin, ne aqo laggiyaa haasayissiyo ogee Yihoowa qofissees. (1 PHeexiroosa 3:7 nabbaba.) Yaaqooba 1:26y hagaadan gees: “Ba inxxarssaa naagennan bana cimmiiddi, bau Xoossaa ammaniyoobaa milatiyo urai de7ikko, a ammanoi mela.”

13. Issi uri ba aqo laggiyaa qohana danddayiyo hara ogee aybee?

13 Azinaynne machchiyaa issoy issuwaa hanotaa akeekana bessiyo hara ogeekka deˈees. Leemisuwawu, neeni  hara uraara adussa wodiyaa aattiyoogaa doommikko, ne aqo laggiyawu aybi siyettanee? Haggaazanawu woy metuwan maaddanawu issippe oottiyoogaa mala loˈˈobaassi gidikkonne, hegee ne aqo laggee qohettanaadan oottii? Issi Kiristtaane machchiyaa hagaadan gaasu: “Ta azinay gubaaˈiyan deˈiya issi michcheera daro wodiyaa aattiyoogeenne O dumma ayfiyan xeelliyoogee tana qohees. Hegee taani tana pattennabadan xeellanaadan oottees.”

14. (a) Doomettaabaa 2:24⁠ppe nuuni tamaariyoobay aybee? (b) Nuuni nuna woygidi oychchana bessii?

14 Nuuni Kiristtaaneti nuna yelidaageetuyyo, qassi gubaaˈiyan deˈiya ishanttuyyoonne michchonttuyyo qoppoos. SHin, nuuni aqo oyqqiyo wode, ubbaappe aaruwan nu azinaassi woy nu machcheessi qoppoos. Yihooway azinay, “Ba machcheera issippe de7ees” yaagiis. (Doomettaabaa 2:24) Nu aqo laggiyawu siyettiyaabaa nuuni xoqqu ootti xeellana bessees. Nena hagaadan oychcha: ‘Taani wodiyaa immiyoogan, qoppiyoogaaninne siiqiyoogan ta aqo laggiyaassi koshshiyaabaanne bessiyaabaa oottiyaanaa?’

15. Aqo oyqqida Kiristtaaneti bantta azina woy bantta machcho gidenna uraara keehi matattana bessennay aybissee?

15 Nuuni nu azina woy nu machcho gidenna uraara keehi matattikko, hegee unˈˈissiyaabay nu aqo deˈuwan merettanaadan oottana. Nuuni hara uraara keehi matattananne A siiqana danddayoos. (Maatiyoosa 5:28) He siiqoy minni minni biidi intte aqo deˈuwaa bonchchiyoogaa bessennabaa oottanaadan gaaso gidana danddayees.

“AZINAINNE MACHCHIYAA ISSOI ISSUWAU AMMANETTANAU BESSEES”

16. Aqo deˈuwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo azazoy aybee?

16 Geeshsha Maxaafay, “Ekkiyoogaanne geliyoogaa asai ubbai bonchchanau bessees” gi simmidi  hagaadan gees: “Azinainne machchiyaa issoi issuwau ammanettanau bessees; aissi giikko, Xoossai shaaramuxanau qaaqqatiyaageetanne shaaramuxiyaageeta pirddana.” (Ibraawe 13:4; Leemiso 5:18) Nuuni aqo deˈuwaa bonchchiyoogaa waati bessana danddayiyoo, qassi hegee moorettennaadan waatana danddayiyoo?

17. (a) Wodiraa laammiyoogaa ha wodiyan daro asay waati xeellii? (b) Wodiraa laammiyoogaa Kiristtaaneti waati xeellana bessii?

17 Ha wodiyan issi issi asay ba aqo laggiyawu ammanettennaagee bala giidi qoppenna. He qofay nuunikka hegaadan qoppanaadan oottana bessenna. SHaaramuxiyoogaanne wodiraa laammiyoogaa ixxiyoogaa Yihooway qoncciyan yootees. (Roome 12:9 nabbaba; Ibraawe 10:31; 12:29) Nuuni nu aqo lagge gidenna uraara mattumaa gayttikko, nu aqo deˈuwaa tunissoos. Yihooway kessido maaraa bonchchennaagaakka bessoos; qassi aara dabbotido dabbotay moorettanaadan oottoos. Hegaa gishshawu, wodiraa laammanaadan oottana danddayiya aybippenne nuuni haakkana bessees. Yaatiyo ogiyaappe issoy, hara ura xeelliyaagan bessennabaa qoppiyoogaappe haakkiyoogaa.—Iyyooba 31:1.

18. (a) Wodiraa laammiyoogee eeqa xoossatuyyo goynniyoogaa mala gididoy aybissee? (b) Wodiraa laammiyoogaa Yihooway waati xeellii?

18 Beni Israaˈeelan Muuse Higgiyan, wodiraa laammiyoogee eeqa xoossatussi goynniyoogaa keena gita nagara. He naaˈˈubaykka hayquwan qaxxayissiyaaba. (Wogaabaa 20:2, 10) Wodiraa laammiyoogee eeqa xoossatussi goynniyoogaara issi mala gididoy aybiinee? Issi Israaˈeela asi eeqa xoossatussi goynnikko, Yihoowassi ammanettanawu gelido qaalaa naagennan aggees. I wodiraa laammikko, ba aqo laggiyaassi ammanettanawu gelido qaalaakka  naagenna. (Kessaabaa 19:5, 6; Zaarettido Wogaa 5:9; Milkkiyaasa 2:14 nabbaba.) Beni, wodiraa laammiyoogaa Yihooway gita nagaradan xeellidoogee qoncce.

19. Nuuni wodiraa laammennaadan murttanawu nuna aybi maaddana danddayii?

19 Ha wodiyan shin? Nuuni Muuse Higgiyaa kaallana xayikkonne, wodiraa laammiyoogaa xeelliyaagan Yihoowa qofay laamettibeenna. Nuuni eeqa xoossawu mule goynnenaagaadan, nu aqo laggiyaassi ammanettennaageeta mule gidana bessenna. (Mazamure 51:1, 4; Qolasiyaasa 3:5) Nuuni ammanettennaageeta gidikko, nu aqo deˈuwaakka nu Xoossaa Yihoowakka bonchchokko.—Wurssetta Qofaa 26 xeella.

INTTE AQO DEˈUWAA WAATI MINTTANA DANDDAYEETII?

20. Aadhdhida eratettay aqo deˈuwawu waati maaddana danddayii?

20 Intte intte aqo deˈuwaa waati minttana danddayeetii? Xoossaa Qaalay, “Keettai aadhdhida eratettan keexettees; akeekankka minnees” yaagees. (Leemiso 24:3) Issi keettay meeggiyaagaanne mela, woy qassi hoˈˈiyaagaa, injjetiyaagaanne hirggissiyaabi baynnaagaa gidana danddayees. Aqo deˈoykka hegaa mala. Akeekanchcha uri ba aqo deˈoy hirggissiyaabi baynnaagaa, ufayssiyaagaanne injjetiyaagaa gidana mala oottana bessees.

21. Eratettay aqo deˈuwaa waati minttana danddayii?

21 Geeshsha Maxaafay gujjidi he keettaabaa hagaadan gees: “Erai de7ikko, qol77oi al77obaaninne lo77oban ubban kumees.” (Leemiso 24:4) Xoossaa qaalaappe intte tamaariyoobay intte aqo deˈoy kaseegaappe loˈˈo gidanaadan oottana danddayees. (Roome 12:2; Piliphphisiyuusa 1:9) Geeshsha Maxaafaanne nu xuufeta intte naaˈˈay issippe  nabbabiyo wode, intte akeekidobaa waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko tobbite. Issoy issuwaa siiqananne bonchchana, qassi issoy issuwawu kehiyaageetanne qoppiyaageeta gidana danddayiyo ogeta koyite. Intte aqo deˈuwaa minttanaadaaninne intte aqo laggee inttena siiqanaadan oottiya eeshshati deˈiyoogeeta gidanaadan maaddana mala Yihoowa oychchite.—Leemiso 15:16, 17; 1 PHeexiroosa 1:7.

So asaa goynuwaa wode Yihooway kaaletuwaa immanaagaa ammanetta

22. Nuuni nu aqo laggiyaa siiqananne bonchchana koshshiyoy aybissee?

22 Nu azinaa woy nu machchiyo siiquwaaninne bonchchuwan oyqqanawu nuuni danddayiyo ubbabaa oottana bessees. Yaatikko, nu aqo deˈoy ufayssiyaagaanne mino gidana. Qassi ubbaappe aaruwan, Yihoowa ufayssana.—Mazamure 147:11; Roome 12:10.