Xoossaa Siiquwan De’a

Geeshsha Maxaafan lo’’o kaaletoy de’ees; qassi nuuni Xoossaa siiquwan de’anaadan maaddiya kandduwaa maaraa tamaarissees.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagee Xoossaa Yihoowa siiqiya ubbay A Qaalay Geeshshay Maxaafan qonccida tumaadan waani deˈanaakko tamaaranaadan minttettees.

SHEMPPO 1

Xoossaa Siiqoy Merinawu Deˈees

Xoossaara nu dabbotay minnidi deˈanaadan baaxetana koshshees. Hegaadan waati oottana danddayiyoo?

SHEMPPO 2

Xoossaa Sinttan Loˈˈo Kahaa

Nuuni deˈuwan baana bessiya ogiyaa nuna kaalettanaadan maaddana mala Xoossay nu ubbawu kahaa immiis.

SHEMPPO 3

Xoossaa Siiqiya Laggeta Doora

Laggeti nuna maaddana woy qohana danddayoosona. Loˈˈo laggeta nuuni dooriyo wode, Geeshsha Maxaafay yootiyo maarati nuna waati maaddana danddayiyoonaa?

SHEMPPO 4

Maataa Bonchchana Bessiyoy Aybissee?

Nuuni son, gubaaˈiyaaninne heeran maataa bonchchiyoogee bessiyaaba.

SHEMPPO 5

Alamiyaappe Waani Dummatana Danddayiyoo?

Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi hagaadan giis, “Intte sa7aabaa gidekketa.” He ‘saˈay’ woy ‘alamee’ aybee, qassi Kiristtaaneti he alamiyaappe dummatidi deˈana bessiyoy aybissee?

SHEMPPO 6

Wodiyaa Aattiyoobaa Waati Dooriyoo?

Ha alamiyan wodiyaa aattiyoobay issi baggaara loˈˈo hara baggaara wooqa gidida mittaa ayfiyaa teeraa mala. Loˈˈobaa dooranaadaaninne iitabaappe haakkanaadan nuna aybi maaddanee?

SHEMPPO 7

Deˈuwaa Xoossaagaadan Xoqqu Oottada Xeellay?

Deˈuwaanne suuttaa xeelliyaagan nuuni loˈˈobaa kuuyanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafay yootiyo maarati awugeetee?

SHEMPPO 8

Yihooway Ba Asay Geeshsha Gidanaadan Koyees

Xoossay geeshshatettawu kessido maarati nu bollaa, nu maayuwaanne nu keettaa geeshshiyoogaa xallaara gayttidaba gidokkona. He maarati nu goynuwaara, kandduwaaranne nuuni qoppiyoobaarakka gayttidaba.

SHEMPPO 9

‘SHaaramuxappe Baqata’!

SHaaramuxay aybee, qassi nuuni hegaappe waani baqatana danddayiyoo?

SHEMPPO 10

Aqo Deˈoy Xoossaa Imota

Aqo deˈoy maaddiyo amaridabay aybee? Neeni aqo laggiyaa waata maara doorana danddayay? Aqo deˈoy adussa wodiyaa gamˈˈanaadan aybi maaddana danddayii?

SHEMPPO 11

Bullachchaa Gallassaappe Simmin

Aqo deˈo ubban ufayssiyaabaykka metiyaabaykka deˈees. SHin aqo deˈuwan gita metoy merettidoogeetikka bantta aqo deˈuwaa minttana danddayoosona.

SHEMPPO 12

‘Minttettiya Loˈˈo Qaalaa’ Haasaya

Haasayay keehi maaddanakka keehi qohanakka danddayees. Ha imotaa waati loytti goˈettanaakko Yihooway nuna tamaarissees.

SHEMPPO 13

Ubba Baalati Xoossaa Ufayssiyoonaa?

Asay baalata xoqqu ootti xeellees. Baalata xeelliyaagan Yihoowayyo siyettiyaabaa akeekanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

SHEMPPO 14

Ubbaban Ammanettiyaagaa Gida

Ammanettiyoogee metana danddayiyo oyddu ogeta, qassi nuuni he metuwaa xooniyo wode demmiyo goˈˈaa ane beˈa.

SHEMPPO 15

Ne Oosuwan Ufaytta

Nuna Medhdhidaagee nuuni nu oosuwan ufayttanaadan koyees. Hegaa gishshawu nuuni nu oosuwan ufayttanaadan aybi maaddana danddayii? Kiristtaaneti naagettana bessiyo oosoti deˈiyoonaa?

SHEMPPO 16

Dabloosa Eqetta

Nuuni Seexaanay haariyo alamiyan deˈoos. Nuuni waani Xoossaakko shiiqidi deˈananne A morkkiyaappe nuna waati naagana danddayiyoo?

SHEMPPO 17

Xoossaa Siiquwan Deˈa

Geeshsha Maxaafaa xaafee issoy Kiristtaaneta hagaadan minttettiis: “Ubbaappe aadhdhiya geeshsha ammanuwan intte huuphiyaa keexxite.” Neeni hegaa waata oottana danddayay?

Wurssetta Qofata

Xoossaa Siiquwan Deˈa giyo maxaafan deˈiya qaalaanne qofaa birshshettaa.