Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SHEMPPUWAA 10

Siiqo Xoossaa Imota Gidida Ekkiyoogaanne Geliyoogaa

Siiqo Xoossaa Imota Gidida Ekkiyoogaanne Geliyoogaa

“Heezzu achchan dooqettida wodoroikka elle duuxxenna.”—ERANCHCHAA 4:12.

1, 2. (a) Biron ekkiyaanne geliya asata xeelliyaagan, issi issitoo woygidi qoppana danddayiyoo? Aybissi? (b) Ha shemppuwan nuuni tobbana oyshati awugeetee?

BULLACHAA biyoogee nena ufayssii? Hegaa mala hanotay keehi ufayssana danddayiyo gishshau, daroti he sohuwaa biyoogan ufayttoosona. Bullachiyaageenne bullashettiyaara loytti maayidi puulattidaageeta beˈaasa. Hegaa xalla gidennan, eti keehippe ufayttiyoogaa eta hanotaappe beˈaasa. He gallassi eti keehippe ufayttoosona; qassi sinttanaa wodee etayyo loˈˈo hidootay kumidoogaa milatees.

2 Gidikkokka, ha wodiyan asay ekkiyoogaanne geliyoogaa xeelliyo hanotay moorettidoogee erettidaba. Biron ekkiyaanne geliya asatu sinttanaa hanotay injjetidaagaa gidana giidi nuuni qoppikkonne, issi issitoo: ‘Eta aqo deˈoy ufayssiyaagaa gidanee? I adussa wodiyau gamˈˈanee?’ giidi qoppana danddayoos. He oyshatu zaaroy, azinaynne machiyaa naaˈˈykka aqo deˈuwau imettida Xoossaa zoriyaa ammanettidi, oosuwan peeshshiyoogan woykko aggiyoogan baasettees. (Leemiso 3:5, 6) Eti Xoossaa siiquwan deˈanau hegaadan oottana koshshees. Ane haˈˈi kaallidi deˈiya oyddu oyshatuyyo Geeshsha Maxaafay immiyo zaaruwan nu qofaa wottoos: Issi uri ekkanaadan woy gelanaadan oottiya gaasoy aybee? Ekkiyaaba woy geliyaaba gidikko, aqo lagge gidanaadan neeni oona doorana koshshii? Aqo deˈuwau waana giigettana danddayay? Aqo laggeti aqo deˈuwan ufayttidi deˈanaadan maaddana danddayiyay aybee?

 EKKANAU WOY GELANAU BESSIYA GAASOTI AWUGEETEE?

3. Bessenna gaasotun ekkiyoogee woy geliyoogee eratetta gidennay aybissee?

3 Issoti issoti ufayttanau, ekkana woy gelana koshshees giidi qoppoosona. Aqo lagge demmana xayikko, ne deˈuwan injjiyaa woykko ufayssaa demmakka giidi qoppoosona. Hegee mule tuma gidenna! Yesuusi ekkibeenna. Ekkennan woy gelennan deˈiyoogee imota gidiyoogaa i yootiis. Qassi danddayiyaageeti hegaadan deˈanaadankka zoriis. (Maatiyoosa 19:11, 12) Kiitettida PHauloosikka, ekkennan woy gelennan deˈiyoogaa goˈˈaa yootiis. (1 Qoronttoosa 7:32-38) Hegaa xeelliyaagan, Yesuusikka gidin PHauloosikka gidin higge kessibookkona. ‘Ekkiyoogaanne geliyoogaa diggiyoogee’ ubba ‘xalahetu timirttiyaappe’ issuwaa. (1 Ximootiyoosa 4:1-3) Gidikkokka, ekkennan woy gelennan deˈiyoogee, qofay shaahettennan Yihoowayyo oottana koyiyaageetussi daro injjiyaa medhees. Yaatiyo gishshau, laggetu sugetta milatiya bessenna gaasotun ekkiyoogee woy geliyoogee eratetta gidenna.

4. Giiga aqo deˈoy ayba ogiyan naata dichanau baaso gidii?

4 SHin ekkiyoogau woy geliyoogau bessiya gaasoy deˈii? Ee, deˈees. Ekkiyoogeenne geliyoogeekka nuna siiqiya Xoossaa imota. (Doomettaabaa 2:18) Hegaa gishshau, ayyo amarida goˈˈaynne ufayssaa demissiyo hanotay deˈees. Leemisuwau, injjetida aqo deˈoy so asaa duussau loˈˈo baaso. Yelidaageeti naata dichanau, siiqanau, seeranaunne kaalettanau aqo deˈuwan woppu giidi deˈana koshshees. (Mazamure 127:3; Efisoona 6:1-4) Gidikkonne, ekkanau woy gelanau gaasoy naata dichiyoogaa xalla gidenna.

5, 6. (a) Eranchchaa 4:9-12n deˈiyaagaadan, mata laggetettay demissiyo issi issi goˈˈay aybee? (b) Aqo deˈoy waanidi heezzu achan dooqettida wodoruwaa mala gidana danddayii?

5 Ha shemppuwau waanna qofa gidida xiqisiyaanne a heeran deˈiya qofaa qoppa: “Issuwaa gidiyoogaappe naa77a gidiyoogee lo77o; aissi giikko, eta oosoi issuwaagaappe aadhdhidi, lo77o aifiyaa immanau danddayees. Qassi, naa77aappe issoi kunddikko issoi denttees; shin barkka de7iya urai kunddikkonne a denttiyaabi bainna gishshau, au aayye7ana! Meego wodiyan  naa77ai issippe zin77ikko ho77ees; shin barkka zin77iya uraa auppe ho77anau danddayii? Issi asi barkka teqqanau danddayenna metuwaa naa77u asati issippe eqettidi, teqqanau danddayoosona. Heezzu achchan dooqettida wodoroikka elle duuxxenna.”—Eranchchaa 4: 9-12.

6 Ha xiqisee koyro xekkan, laggetettau deˈiya goˈˈaabaa yootees. Aqo deˈoy ayba laggetettappenne aaruwan matattiyoogaa gidiyoogee qoncce. Ha xiqisee qonccissiyoogaadan, hegaa mala issippetettay aqo laggeti issoy issuwaa maaddanaadan, minttettanaadaaninne naaganaadan oottees. Aqo deˈoy eta naaˈˈaa issippetettan harabay gujettiyaaba gidikko, keehippe minnees. Ha xiqisee qonccissiyoogaadan, naaˈˈu achan dooqettida wodoroy duuxxana danddayees. SHin heezzu achan dooqettidaagee elle duuxxenna. Azinaanne machiyoo qofissiya waannabay Yihoowa ufayssiyoogaa gidiyo wode, eta aqo deˈoy heezzu achan dooqettida wodoruwaa mala. Eti bantta aqo deˈuwan Yihoowa gujjiyaaba gidikko, eta issippetettay tumuppe keehi mino.

7, 8. (a) Asho gaytotettaa koshshay waayissiyo, ekkibeenna woy gelibeenna Kiristtaanetussi PHauloosi woygiya zoriyaa xaafidee? (b) Ekkiyoogaanne geliyoogaa ay mala bessiya ogiyan xeellanaadan Geeshsha Maxaafay yootii?

7 Asho gaytotettaa koshshaa bessiya ogiyan polana danddayiyoy aqo deˈo xalaalaana. Aqo deˈuwan, asho gaytotettaa ufayssa demissiyaabadan xeelliyoogee bessiyaaba. (Leemiso 5:18) Geeshsha Maxaafay “panttatettaa wode” giyo wodiyan, ekkibeenna woy gelibeenna urau asho gaytotettaa koshshay keehi wolqqaamees. He wodiyan, o woy a asho gaytotettaa koshshay waayissana danddayees. Hegaa mala koshshay teqqettana xayikko, tuna woykko bessenna eeshshau kaalettana danddayees. PHauloosi geeshsha ayyaanay denttettin, ekkibeenna woy gelibeenna asata zoriiddi: “Amuwan xuugettiyoogaappe ekkiyoogeenne geliyoogee lo77o gidiyo gishshau, eti banttana naaganau danddayana xayikko, ekkonanne gelona” yaagidi xaafiis.—1 Qoronttoosa 7:9, 36, NW; Yaaqooba 1: 15.

8 Issi uri ekkanaadan woy gelanaadan denttettiyaabi ayba gidikkokka, tuma gididabaa qoppiyoogee bessiyaaba. PHauloosi yootidoogaadan, ekkiyaageeti woy geliyaageeti “bantta bolli waayiyaa  ehaana.” (1 Qoronttoosa 7:28) Aqo deˈuwan deˈiya asati, ekkibeenna woy gelibeenna asatuugaappe dumma gidida waayiyaa waayettoosona. Neeni ekkanau woy gelanau dooriyaaba gidikko, gakkiya waayee darennaadaaninne ufayssay daranaadan ay oottana danddayay? Issi ogee aqo laggiyaa eratettan dooriyoogaa.

NEEYYO GIIGA AQO LAGGE GIDANA DANDDAYIYAY OONEE?

9, 10. (a) Ammanennaageetuura waaxettiyoogee gattiyo qohuwaa PHauloosi waati leemisuwan yootidee? (b) Xoossaa zoriyaa aggi bayidi ammanenna uraa ekkiyoogee woy geliyoogee darotoo ay gattii?

9 PHauloosi geeshsha ayyaanay denttettin, aqo laggiyaa dooriyo wode oosuwan peˈana bessiya keehippe koshshiya baaso siraataa: “Ammanenna asatuura zuppetidi woykko waaxettidi, giigenna oosuwaa oottoppite” yaagidi xaafiis. (2 Qoronttoosa 6:14) I yootido leemisoy, goshshanchatu deˈuwaara gayttida issi hanotan baasettidaagaa. Geesan woykko minotettan keehippe dummatiya naaˈˈu meheta waaxiyo wode, naaˈˈaykka waayettoosona. Hegaara issi mala hanotan, ammaniyaanne ammanenna asati aqo deˈuwan issippe waaxettiyo wode, naaˈˈaykka waayettanaagee erettidaba. Aqo laggetuppe issoy Yihoowa siiquwan deˈanau koyiyo wode, haray he hanotaa xaasayees. Hegaadaana gidikko, deˈuwan kaseyiyoobay issuwaagee haraagaagaara moggottennanne wurssettan gita unˈˈoy gakkana danddayees. Yaatiyo gishshau, PHauloosi “Godaa ammaniya asaa wogan” ekkanaadaaninne gelanaadan Kiristtaaneta minttidi zoriis.—1 Qoronttoosa 7:39.

10 Issi issi hanotan, ekkibeennanne gelibeenna Kiristtaaneti banttarkka deˈiyoogaappe bessenna ogiyan waaxettiyoogee loˈˈo giidi kuuyoosona. Issoti issoti Geeshsha Maxaafaa zoriyaa aggi bayidi, Yihoowau oottenna uraa ekkanau woy gelanau qofaa qachoosona. Darotoo hegee gattiyoobay azzanttiyaaba. Hegaa mala asati bantta deˈuwan keehippe koshshiyaabata issippe shaahettenna uraa ekkoosona woy geloosona. Ekkanaappe woy gelanaappe kase siyettiyaagaappe aaruwan, etau banttarkka deˈiyaabadan siyettana danddayees. Hegaa xeelliyaagan, Xoossaa zoriyan ammanettiyaanne a mintti kaalliya ekkibeennanne  gelibeenna daro shaˈan qoodettiya Kiristtaaneti deˈiyoogee ufayssiyaaba. (Mazamure 32:8) Eti issi wode ekkanau woy gelanau hidootiyaaba gidikkonne, Xoossaa Yihoowau goynniyaageetuppe aqo lagge demmana gakkanaashin, ekkennan woy gelennan takkoosona.

11. Aqo laggiyaa eratettan dooranau nena maaddanay aybee? ( Sinttaa 114n deˈiya saaxiniyaakka xeella.)

11 Yihoowayyo oottiya ooninne giiga aqo lagge gidees giiyoogaa gidenna. Neeni ekkanau woy gelanau qoppiyaaba gidikko, eeshshan, ayyaanaabaa hoolliyaaninne Xoossaa siiqiyoogan nenaara moggottiya aqo lagge koya. Ammanettida wozannaama ashkkaray ha allalliyaa xeelliyaagan daro xuufiyaa giigissiis. Ha keehippe koshshiya kuushshaa kuuyanau nena maaddanaadan, hegaa mala Geeshsha Maxaafaa zoriyaa demmanau woossiyoogee eratetta. *Mazamure 119:105.

12. Daro biittatun machiyoogaara gayttidaagan ayba meezee deˈii? Hegau kaaleto gidiya ayba leemisoy Geeshsha Maxaafan deˈii?

12 Daro biittatun yelidaageeti bantta naˈaayyo aqo lagge dooriyoogee meeze gididaba. Hegaa mala wogay deˈiyo heeran, hegaa mala gita dooruwaa dooranau, yelidaageeti deˈuwan beˈidobaaninne eratettan aadhiyaabadan xeelliyoogee qoncce gididaba. Beni wodeegaadan, yelidaageeti bantta naˈaayyo macho oychidi immiyo wode, aqo deˈoy darotoo giiga gidees. Ha wodiyan hegaa mala hanotan deˈiya yelidaageetussi, Abrahaami Yisaaqassi macho oychanaadan ba ashkkaraa kiittidoogee loˈˈo timirtte gidees. Aqoynne deretettan deˈiya sohoy Abrahaama qofissidaba gidenna. Hegaappe, a keehi qofissidabay, Yihoowayyo goynniyaageetuppe Yisaaqayyo macho demmanaagaa. *Doomettaabaa 24:3, 67.

 INJJE AQO DEˈUWAU WAANA GIIGETTANA DANDDAYAY?

13-15. (a) Leemiso 24:27n deˈiya baaso siraatay, machanau koyiya yelagaa waati maaddana danddayii? (b) Issi yelagiyaa gelanau waanada giigettana danddayay?

13 Neeni ekkanau woy gelanau wozanappe qoppiyaaba gidikko, ‘Taani tumuppe giigidanaa?’ yaagada nena oychana koshshees. Ha oyshaa zaaroy, siiquwan, asho gaytotettan, laggetettan, woy naata dichiyoogan neeyyo siyettiyaaba xallan baasettidaba gidenna. Hegaappe dumma gidida ogiyan, gelanau woy ekkanau koyiya uri wotti dentti qoppana koshshiya hoolleti deˈoosona.

14 Macho ekkana koyiya yelagay: “Kasetada ne gadiyaa ootta; kattaakka zera; hegaappe guyyiyan, ne keettaa keexxa” yaagiya baaso siraataa akeekan qoppana koshshees. (Leemiso 24:27) Ha qofay ay qonccissii? He wodiyan issi asi ‘ba keettaa keexxanau,’ woykko macho ekkidi ba son deˈanau koyikko, ‘Taani ta macheeyyoonne geella guyyeppe yelettiya naatuyyo koshshiyaabaa kunttanaunne eta kaafanau giigettidanaa?’ yaagidi bana oychana koshshees. I kasetidi ba gadiyaa oottanau woykko ba kattaa zeranau koshshees. He baaso siraatay ha wodiyankka oottees. Ekkanau koyiya uri, hegee kaalettiyo aawatettaa kiyanau giigettana koshshees. I bau danddayettidaagaa keenaa oottana koshshees. Asatettan, siyettiyaabaaninne ayyaanaaban koshshiyaabaa ba so asaassi kunttenna uri, ammanenna asappekka aadhida iita gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—1 Ximootiyoosa 5:8.

15 Gelanau qofaa qachida maccaarakka hegaara issi mala hanotan, deexo gidida daro aawatettaa kiyanau maayawusu. Machiyaa ba azinaa kaafada ba soo asau koshshiyaabaa kunttiyo wode, iyyo deˈiya qaratettaanne eeshshaa Geeshsha Maxaafay nashshees. (Leemiso 31:10-31) Aawatettaa kiyanau giigettennan deˈiiddi ekkanau woy gelanau eesotiyaageeti, tumuppe bantta xallaa siiqiyaageeta. Eti hegaa oottiyoogan, sinttappe etassi aqo lagge gidiya urau oottiyoobaa qoppokkona. Gidikkonne, he ubbaappekka aadhidi koshshiyaabay, ekkanau woy gelanau qoppiyaageeti ayyaanaaban giigettiyoogaa.

16, 17. Ekkanau woy gelanau giigettiyaageeti wotti denttidi qoppana bessiyo Geeshsha Maxaafaa baaso siraatati awugeetee?

16 Ekkanau woy gelanau giigettiyoogee, azinaasinne macheessi  Xoossay immido aawatettaa wotti dentti qoppiyoogaa gujjees. Kiristtaane keetta asau huuphe gidiyoogee woygiyoogaakko, issi aawu erana koshshees. Hegee huqqunni oyqqiyo maatadan xeelliyooba gidenna. Hegaappe, i Yesuusi ba huuphetetta maataa goˈettido ogiyaa kaallana bessees. (Efisoona 5:23) Hegaadankka, macheessi deˈiya boncho aawatettaa Kiristtaane machiyaa akeekana koshshees. A ba azinaa ‘higgiyau’ haarettanau eeno gaanee? (Roome 7:2) A kasekka gidin, Yihoowanne Yesuusa higgiyan deˈausu. (Galaatiyaa 6:2) I azinaassi so giddon deˈiya aawatettay hara higgiyaa malaatees. Polo gidenna azina aawatetta garssan deˈiyo wode, kaafiyaaronne haarettiyaaro gidanau danddayay? He hanotay o ufayssennaba gidikko, gelennan aggana koshshees.

17 Hegaa bollikka, aqo laggeti huuphiyan huuphiyan, issoy issuwau koshshiyaabaa kunttanau giigettidaageeta gidana koshshees. (Piliphphisiyuusa 2:4) PHauloosi: “Intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees” yaagidi xaafiis. PHauloosi Xoossaa ayyaanay denttettin, azinay ba machiyaa bana wozanappe bonchanaadan koyiyoogaa akeekiis. Qassi machiyaa ba azinay bana siiqanaadan koyausu.—Efisoona 5:21-33.

Ekkanau woy gelanau qoppidi, loytti erettanau gayttiya daroti, issi uri bantta matan deˈanaadan eratettan giigissoosona

18. Ekkanau woy gelanau qoppidi, issoy issuwaa loytti eranau gayttiyaageeti bantta huuphiyaa naagana koshshiyoy aybissee?

18 Yaatiyo gishshau, ekkanau woy gelanau qoppidi, issoy issuwaa loytti eranau gayttiyo wodiyaa, coo kaassan aattana bessenna. He wodee, eti issoy issuwaa waati loytti oyqqana bessiyaakkonne, ekkiyoogee woy geliyoogee eratetta doorokkonne akeekiyo wode. He wodee, ba huuphiyaa naagiyoogaakka meezetiyo wode! Ekkiyo woy geliyo wode xallan bessiyo siiquwaa bessanaadan oottiya paacee keehippe wolqqamana danddayees. Hegaa mala hanotay meretan deˈiyaaba. Gidikkonne, issoy issuwaara wozanappe siiqettiyaageeti, bantta siiqo laggiyaa ayyaanaaban qohiya aybanne oottennaadan naagettoosona. (1 Tasalonqqe 4:6) Hegaa gishshau, neeni ekkanau woy gelanau issi ura loytta eranau gayttaydda deˈiyaaba gidikko, ne huuphiyaa naagiyoogaa meezeta. Neeni ekkin woy gelin woy aggin, he eeshshay nena ne deˈo wode ubban goˈˈana danddayees.

 NE AQO DEˈOY ADUSSA WODIYAU GAMˈˈANAADN AY OOTTANA DANDDAYAY?

19, 20. Kiristtaaneti ekkiyoogaa woy geliyoogaa xeelliyo hanotay, ha alamiyan deˈiya darotuugaappe ayba ogiyan dummatana koshshii? Leemisuwan yoota.

19 Ekkidaageetinne gelidaageeti bantta aqo deˈoy adussa wodiyau gamˈˈanaadan koyikko, maacettido maachaa bessiya ogiyan xeellana koshshees. Tumu taarike gidenna maxaafatuuninne pilimetun, aqo deˈoy asay amottiyoogaadan ufayssiya hanotan kuuyettees. Gidikkonne, ekkiyoogeenne geliyoogee asa deˈuwan doomettappe attin wurssetta gidenna. Merinau deˈnaadan Yihooway giigissidobau hegee doometta. (Doomettaabaa 2:24) Ha alamiyan asay hegaadan xeellennaagee azzanttiyaaba. Issi issi biittaa wogatun asay ekkiyoogaanne geliyoogaa “wodoruwaa yurddiyoogaadan” ootti xeellees. He leemisoy, ekkiyoogaa woy geliyoogaa asay xeelliyo erettida xeelaara moggiyaaba gidiyoogaa hegaadan xeelliya asati akeekennan aggana danddayoosona. Hegaadan hanidoy aybissee? Yurddoy minnana koshshiyaaba gidikkonne, harabay qassi, he yurddoy waayissennan qashettiyaagaanne birshshettiyaagaa gidiyo gishshataassa.

20 Ha wodiyan daro asay aqo deˈuwaa guutta wode xallau takkiyaabadan xeellees. Eti bantta koshshaa kunttiyoobadan qoppiyo gishshau, eesuwan ekkoosona woy geloosona. SHin waayissiyaabay merettiyo wode, sohuwaara shaahetti agganau danddayiyaabadan qoppoosona. Giddikkonne, Geeshsha Maxaafay ekkiyoogaanne geliyoogaa milatiya issippetettau goˈettiyo leemisuwaa—wodoruwaa hassaya. Markkabiyan goˈettiyo wodoroy adussa wodiyau goˈˈanaadan hanidi giigees. Wolqqaama beetay denddiyo wodiyankka duuxxennaagaa gididi giigees. Hegaadankka, aqo deˈoy giigidoy adussa wodiyau gamˈˈanaadaana. Yesuusi: “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” yaagidoogaa hassaya. (Maatiyoosa 19:6) Neeni ekkiyaaba woy geliyaaba gidikko, aqo deˈuwau neessi hegaa mala xeelay deˈana koshshees. Hegaa mala maachay ekkiyoogee woy geliyoogee deexxiyaaba gidanaadan oottii? CHii.

21. Azinaynne machiyaa issoy issuwaa ayba ogiyan xeellanau koshshii? Hegaadan oottanau eta maaddana danddayiyaabi aybee?

 21 Azinaynne machiyaa issoy issuwaa bessiya ogiyan xeellanau koshshees. Issoy issuwau deˈiya loˈˈo eeshshaaninne oottiyo baaxiyan xeelaa wottanau baaxetikko, aqo deˈoy ufayssaunne woppau pultto gidees. Polo gidenna aqo laggiyaa, hegaa mala ogiyan xeelliyoogee hanana danddayennabee? Yihooway hanennabaa nuuppe mule naagenna. Yihooway nuussi deˈiya loˈˈo eeshshaaninne nuuni oottiyo baaxiyan xeelaa wottiyoogee, nuussi keehippe koshshiyaaba. Yettanchay: “Abeet GODAU, neeni nu nagaraa  mazggafan xaafidaakko, abeet Godau, woni ooni pirddaappe attanau danddayii?” yaagidi oychiis. (Mazamure 130:3) Azinaynne machiyaa issoy issuwaa hegaadan xeellanaunne atto gaanau koshshees.—Qolasiyaasa 3:13.

22, 23. Abrahaaminne Saara ha wodiyan deˈiya aqo laggetuyyo waanidi loˈˈo leemiso gidiyoonaa?

22 Aqo deˈoy daro wodiyau takkido peeshshan, daro ufayssaanne woppaa demissana danddayees. Geeshsha Maxaafay, Abrahaaminne Saara cimatettan deˈido, eta aqo deˈuwaabaa qonccissees. Eta deˈoy metiyaabaynne paacciyaabay gakkibeennaagaa gidenna. Layttay iyyo 60 heera gidido Saara, gita katama gidida Uuran deˈiya ba injje keettaa aggada, attida ba deˈo layttan dunkkaaniyan deˈiyoogee iyyo ay mala hanotakko ane qoppa. Gidikkonne, a ba azinaa huuphetetta maatau haarettaasu. A Abrahaamayyo tumuppe injjetiyaaronne maaddiyaaro gidada, i qofaa qachidobay polettanaadan bonchuwan kaafaasu. A haarettidoy qooreppe qommo gidida hanotaana gidenna. Ubba a “ba wozanan” ba azinaa ‘ta godau’ gaada xeesaasu. (Doomettaabaa 18:12; 1 PHeexiroosa 3:6) A Abrahaama wozanappe bonchaasu.

23 Hegee, Abrahaaminne Saara hanotata ubbatoo issi mala ogiyan xeelloosona giyoogaa gidennaagee qoncce. Saara issi wode, Abrahaami ‘keehippe metootanaadan’ oottida qofaa immaasu. Gidikkonne, Abrahaami Yihoowa kaaletuwan ba machee qofaa ashkketettan siyiis. Hegee a soo asaayyo anjjuwaa kaalettiis. (Doomettaabaa 21:9-13) Ha wodiyan deˈiya azinatinne machoti, ubba aqo deˈuwan tamman qoodettiya layttaa takkidaageetikka, Xoossau yayyiya ha aqo laggetuppe darobaa tamaarana danddayoosona.

24. Xoossaa Yihoowa bonchissiyay ay mala aqo deˈoo? Aybissi?

24 Kiristtaane gubaaˈiyan, daro shaˈan qoodettiya ufayttiya aqo laggeti deˈoosona. Eta aqo deˈuwan, machiyaa ba azinaa wozanappe bonchausu; azinay ba machiyo siiqeesinne bonchees; qassi naaˈˈay issippe bantta deˈuwan Yihoowa sheniyaa kaseyoosona. Neeni ekkanau woy gelanau qofaa qachiyaaba gidikko, ne aqo laggiyaa eratettan dooriyaagaa gida; aqo deˈuwau loytta giigetta; qassi Xoossaa Yihoowa bonchissiya, sarotettaynne siiqoy deˈiyo aqo deˈuwau neeni danddayiyo ubbabaa ootta. Hegaadan oottikko, ne aqo deˈoy neeni Xoossaa siiquwan deˈanaadan maaddanaagee qoncce.

^ MENT. 11 Yihoowa Markkatun giigida, So Asaa Ufayssau Qulppiyaa giya maxaafaa shemppuwaa 2 xeella. (Wolayttatuwan giigibeenna.)

^ MENT. 12 Israaˈeeletu wodiyaappe kase deˈida ammanettida aawatuppe issoti issoti dawuttidosona. Yihooway Israaˈeeletu wodiyaappe kase deˈida aawatunne Israaˈeeletu wodiyan, dawuttiyoogaa coˈˈu giidi xeelliis. I he wogaa essibeennaba gidikkonne, he wogaara gayttidaban siraatay deˈanaadan oottiis. Gidikkonne, Yihooway ha wodiyan baassi goynniyaageeti dawuttanaadan koyennaagaa Kiristtaaneti akeekana koshshees.—Maatiyoosa 19:9; 1 Ximootiyoosa 3:2.